Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 5.

Kursen fördjupar kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt med fokus på fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt användandet av IKT i fritidshemspedagogiskt arbete.

Förväntade studieresultat:

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • visa en fördjupad kunskap om olika utforskande multimodala arbetssätt,
  • visa förmåga att kritiskt reflektera runt fritidshemspedagogiskt arbete med språk, matematik och naturvetenskap, samt
  • visa förmåga att inta ett medvetet och kritiskt förhållningssätt i användandet av digitala medel och miljöer.