Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik

Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar till att du ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik. I kursen får du möjligheter att självständigt identifiera vetenskapliga problem och frågeställningar, att diskutera och kritiskt granska vetenskapliga studier, samt  utveckla förståelse för vetenskapens möjligheter och begränsningar.

 • Kursupplägg

  Kursen är nätbaserad och ges på höstterminer på heltid.
  HT24: Period A, start vecka 36. Se mer information i schemat.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Höstterminen 2024

   

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  För att delta i kursen krävs att du har tillgång till fungerande internetuppkoppling samt dator (eller motsvarande enhet) med webbkamera och headsetfunktion. Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro.

  Examination

  Examination
  Den skriftliga examinationen inlämnas i anvisad inlämningsmapp på Athena. Se mer information på Athena-sidan angående när den ska lämnas in.
   

  Omexamination Komplettering av betyget Fx
  Student som fått betyget Fx har en gång per termin möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, ska studenten omexamineras. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.

  Examinator

  Examinator

  Höstterminen 2024: Adrian Thomasson e-post: adrian.thomasson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig lärare: Adrian Thomasson, e-post: adrian.thomasson@buv.su.se
  Examinator: Adrian Thomasson, e-post: adrian.thomasson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena, kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se