Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och akademiskt skrivande

Kursen ges inom Masterprogrammet i förskoledidaktik, termin 3.

Kursen behandlar akademisk litteracitet. Genom att kritiskt läsa och skriva text inom olika genrer belyser och kontextualiserar vi vetenskaplig text som kunskapsproduktion. Fokus på kollegiala konstruktiva diskussioner utifrån individuellt producerade texter möjliggör att, både enskilt och tillsammans, utveckla och fördjupa kunskaper om och färdigheter i såväl akademiskt skrivande som förskoledidaktiska forskningsområden.

 • Kursupplägg

  Kursen ges hösttermin på heltid (100%).

  • HT24: vecka X – X
  • Kursbeskrivningen publiceras ca 1 månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på tillgänglig kurssajten på lärplattformen Athena när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Arbetsformerna i kursen är föreläsningar, seminarier och litteraturstudier av dels obligatorisk kurslitteratur, dels litteratur utifrån individuellt utformade läslistor som behandlas under seminarier och/eller handledningstillfällen.
  Av studieplaneringen i Athena framgår vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska. Ej genomförda obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. 
   

  För att delta i kursen krävs att den studerande har tillgång till dator och internetuppkoppling. Deltagande som inte kan fullföljas på grund av brister i nätuppkoppling eller nödvändig teknisk utrustning räknas som frånvaro. Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Examinationstillfälle HT24.

  Kursen examineras genom: Individuell skriftlig och muntlig uppgift 

  Betygsskala: sjugradig, A-F. 

  Mer information kommer på Athena-sidan.

  Omexaminationstillfälle HT24. 

  Mer information kommer på Athena-sidan.

  Examinator

  Anna Ålund, e-post: anna.ahlund@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig lärare: Anna Ålund, e-post: anna.ahlund@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena, kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se