Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik - ULV

 • 10,5 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, termin 3.

Kursen består av teoretiska perspektiv på matematikundervisning och är en introduktion till det matematiska fältet. Den tar upp barns relationer till matematikämnet och studenternas egna relationer till matematikämnet samt teorier om lärande i matematik kopplat till klass, genus och etnicitet.

Kursen har ett utforskande, projektinriktat arbetssätt och utgår från barns matematiserande och undersökande i vardagen. Matematik betraktas i kursen som ett språk och undersöks med hjälp av lek, multimodala och estetiska uttryckssätt samt IKT.

Användandet av pedagogisk dokumentation fördjupas som verktyg för att följa och bedöma lärprocesser samt för reflektion över det egna pedagogiska handlandet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Grundläggande matematik i förskolan, 1 hp Delkursen syftar till att studenten utifrån kursens litteratur samt genom eget utforskande i verkstäder ska få en förståelse för hur barns lek och utforskande av tecken, symboler och andra uttryck har betydelse för matematiskt lärande.

  Delkurs 2: Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 1.5 hp Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser samt visa kunskap om grundläggande matematikinlärning samt använda praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek i planeringen av matematikstimulerande aktiviteter.

  Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 1 hp Delkursen syftar till att studenten ska kunna beskriva, jämföra och relatera olika teorier till matematiskt lärande och anknyta till förskolans styrdokument.

  Delkurs 4: Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp Sidan 1/3 Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om grunderna i de matematiska områdena: rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att följa lärprocesser i matematik. Reflektera över de egna relationerna till matematikämnet, samt kring teorier om lärande i matematik kopplat till genus.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  Kursens del Grundläggande matematik i förskolan, 1 hp examineras genom:

  - Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder, betygsskala G-U

  Kursens del Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 1.5 hp examineras genom:

  - Muntlig och skriftlig gruppuppgift, betygsskala G-U

  Kursens del Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 1 hp examineras genom:

  - Deltagande i examinerande seminarium, betygsskala G-U

  Kursens del Matematik

  - utforskande och undervisning, 7 hp examineras genom:

  - Individuell skrifligt uppgift, betygsskala A-F

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB35UU HT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller resultatrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning eller registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Petra Petersen, e-post: petra.petersen@buv.su.se

  Examinator: Petra Petersen, e-post: petra.petersen@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.


  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

   

  Studentinformation:

   

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen