Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, termin 3.

Kursen består av teoretiska perspektiv på matematikundervisning och är en introduktion till det matematiska fältet. Den tar upp barns relationer till matematikämnet och studenternas egna relationer till matematikämnet samt teorier om lärande i matematik kopplat till klass, genus och etnicitet.

Kursen har ett utforskande, projektinriktat arbetssätt och utgår från barns matematiserande och undersökande i vardagen. Matematik betraktas i kursen som ett språk och undersöks med hjälp av lek, multimodala och estetiska uttryckssätt samt IKT.

Användandet av pedagogisk dokumentation fördjupas som verktyg för att följa och bedöma lärprocesser samt för reflektion över det egna pedagogiska handlandet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Grundläggande matematik i förskolan, 1 hp Delkursen syftar till att studenten utifrån kursens litteratur samt genom eget utforskande i verkstäder ska få en förståelse för hur barns lek och utforskande av tecken, symboler och andra uttryck har betydelse för matematiskt lärande.

  Delkurs 2: Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 1.5 hp Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser samt visa kunskap om grundläggande matematikinlärning samt använda praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek i planeringen av matematikstimulerande aktiviteter.

  Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 1 hp Delkursen syftar till att studenten ska kunna beskriva, jämföra och relatera olika teorier till matematiskt lärande och anknyta till förskolans styrdokument.

  Delkurs 4: Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp Sidan 1/3 Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om grunderna i de matematiska områdena: rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att följa lärprocesser i matematik. Reflektera över de egna relationerna till matematikämnet, samt kring teorier om lärande i matematik kopplat till genus.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB35UU Ht21 (109 Kb)

   

  Examination

  Delkurs 1: Grundläggande matematik, 1 hp

  Kursen examineras genom:
  Inlämnade skriftliga uppgifter enligt instruktioner
  Betygsskala G-U
  Betygsskala G-U
  G. Godkänd.
  U. Underkänd.


  Delkurs 2: Lärande och matematikundervisning i förskolans vardag, 1,5 hp

  Kursen examineras genom:
  Skriftlig gruppuppgift
  Inlämning sker på Athena senast 6 maj.
  Betygsskala G-U
  G. Godkänd.
  U. Underkänd.

  Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner 1hp

  Kursen examineras genom:
  Individuell skriftlig uppgift
  Instruktioner och inlämning sker via Athena. Inlämning sker senast 26 april kl 17:00 Betygsskala G-U
  G. Godkänd.
  U. Underkänd.


  Delkurs 4: Matematik – utforskande och undervisning, 7 hp

  Kursen examineras genom:
  Individuell skriftlig examination
  Inlämning sker via Athena senast 17 maj kl. 17:00 Betygsskala sjugradig A-F
  Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.

  För att kunna se ditt betyg på kursen i Ladok måste samtliga examinerande moment i kursen vara avklarade och godkända. Detaljerade instruktioner om examinationerna ges på Athena senast i samband med kursstart.

  Omexamination VT21

  Omexamination, individuell skriftlig uppgift

  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 15 juni 2021 I inlämningsmappen på Athena hittar du instruktioner för omexaminationen.

  Inlämningsdeadline: Senast 3 augusti 2021 kl. 17:00 lämnar du in examinationen på angiven plats i Athena. Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB35UU HT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller resultatrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning eller registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Petra Petersen, e-post: petra.petersen@buv.su.se

  Examinator: Petra Petersen, e-post: petra.petersen@buv.su.se

  Kursadministratör: Mattias Olsson, e-post: mattias.olsson@buv.su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.


  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

   

  Studentinformation:

   

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen