Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB310Y Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, i termin 3 på Förskollärarprogrammet.

Kursen behandlar ett utforskande projektinriktat arbetssätt som möter barns eget sätt att utforska matematik i vardagen. I kursen arbetar vi med grundläggande matematiska begrepp och relaterar dem till didaktiska perspektiv på antalsuppfattning, talförståelse samt tid- och rumsuppfattning. Vi tar upp matematik som språk och hur estetiska uttryck kan användas som språk/kommunikation i ett lärandeperspektiv i matematik. Vi undersöker också relationerna mellan matematik, vardagliga företeelser i vår närmaste omgivning och den egna identiteten, i ett genusperspektiv.

Kursen ger även en introduktion till teknikområdet. Teknik betraktas i kursen som en mänsklig verksamhet som syftar till att lösa problem.