Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder I – VAL

Kursen motsvarar UCG03U - ULV

I kursen studeras teoretiska perspektiv och metoder med relevans för studier av didaktiska situationer och verksamheter. Vidare behandlas datainsamlingsmetoder såsom observationer och olika former av intervjuer samt textstudier. Särskild vikt läggs vid hur man formulerar forskningsfrågor som är koherenta med valet av metod och perspektiv. Därutöver behandlas skrivprocessen i den vetenskapliga genren.

I kursen problematiseras olika synsätt på vetenskap, vardagliga påståenden och idén om sanning”. Vidare diskuteras vilka anspråk på ny kunskap som ställs i undersökningssyfte samt att relatera dessa till de slutsatser som är möjliga att dra av de data man samlat in (eller planerar samla in).

Under kursen får du lära dig hur man lägger upp och genomför en mindre vetenskaplig undersökning av en pedagogiskt eller didaktisk forskningsfråga. Vi kommer att diskutera hur vetenskapliga frågor skiljer sig från de frågor man har till vardags i sin praktik. Du kommer även att få lära dig om hur vetenskap som social praktik vuxit fram genom historien och vad som skiljer den från andra kunskapspraktiker i samhället. Du får fördjupa dig i några av de övergripande fenomen som studeras i pedagogik/didaktik.