Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet

Förskolebarn leker utomhus
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar skolans uppdrag att arbeta för alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som lärare utifrån elevers behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av lärarens bemötande av elever och ansvar att stimulera till elevers utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt projektarbete i grupp. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

  Kursen genomförs i form av:

  Föreläsning, som syftar till att främst komplettera kurslitteraturens innehåll, men också till viss del förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen

  Seminarium, i seminariegruppen behandlas kursinnehållet i relation till fritidshemslärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.

  Grupparbetsseminarium; i studentarbetslaget behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser av fördjupningsuppgiften gällande funktionsnedsättning. Det är viktigt att varje student tar ansvar för delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur, samt förberedda svar på läsfrågorna.

  Läsfrågor; för att komma igång med litteraturläsningen, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  Funktionsnedsättning; Gruppuppgift; dels I) för att få en fördjupning i en funktionsnedsättning, dels II) för att reflektera och se på sin egen erfarenhet och tankar.

  Skönlitterär bok; för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsnedsättning eller av utsatthet.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt löpande under kursen och i form av dels muntlig kursvärdering, dels skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Kursen förutsätter närvaro. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter samt grupparbete i form av fältarbete alternativt projektarbete. Fältarbetet alternativt projektarbetet ar obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på den muntliga och skriftliga gruppredovisningen i samband med examinerande seminarium är obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig. För detaljerad information se kursens studiehandledning.

  Examinationsformer

  Kursen examineras genom:

  • en skriftlig individuell inlämningsuppgift,
  • en muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgift i samband med seminarium.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Sari Vuorenpää

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Webbregistreringsperioden för VT24 kommer att publiceras här i god tid. Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från institutionens registreringsperiod.

  Tillgodoräknande

  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.

   

  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Lisa Fohlin - lisa.fohlin@specped.su.se      

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  studentexpedition@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida