Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet

Förskolebarn leker utomhus
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktions- nedsättning, etnicitet, genus och social klass, i enlighet med nationella och internationella styrdokument.

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs i form av:
  Föreläsning, som syftar till att främst komplettera kurslitteraturens innehåll, men också till viss del förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen

  Seminarium, i seminariegruppen behandlas kursinnehållet i relation till fritidshemslärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.

  Grupparbetsseminarium; i studentarbetslaget behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser av fördjupningsuppgiften gällande funktionsnedsättning. Det är viktigt att varje student tar ansvar för delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur, samt förberedda svar på läsfrågorna.

  Läsfrågor; för att komma igång med litteraturläsningen, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  Funktionsnedsättning; Gruppuppgift; dels I) för att få en fördjupning i en funktionsnedsättning, dels II) för att reflektera och se på sin egen erfarenhet och tankar.

  VerksamhetsFörlagda Erfarenhetsuppgiften (VFE); individuell reflektion baserad på egna erfarenheter.

  Skönlitterär bok; för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsnedsättning eller av utsatthet.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt löpande under kursen och i form av skriftlig enkät samt skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Sista seminarietillfället liksom fältarbete alternativt projektarbete är obligatoriskt och vid frånvaro är studenten hänvisad till en kompletteringsuppgift. För detaljerad information se studiehandledningen på kursens Athenasida

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom en skriftlig individuell uppgift som delvis baseras på genomförd muntlig redovisning av dokumenterad gruppuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Anders Fjällhed

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Anders Fjällhed - anders.fjallhed@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se