Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö.

Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp, ges på avancerad nivå i ämnet specialpedagogik. Kursen har som övergripande syfte att utgöra en påbyggnad på en pedagogisk examen och professionell kompetens för att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv vidareutveckla och fördjupa ett vetenskapligt förhållningssätt till pedagogiska verksamheter.

 • Kursupplägg

  I kursen Specialpedagogik som tvärvetenskap ingår fyra delkurser:

  • Delkurs 1. Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7,5 hp
  • Delkurs 2. Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7,5 hp
  • Delkurs 3. Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp
  • Delkurs 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom specialpedagogik I, 7,5 hp

  Delkurs 1 innehåller genomgående akademiskt läsande och skrivande som syftar till kunskaper och förståelse motsvarande kraven för avancerad nivå. Delkursens arbetsformer kräver förberedelse genom instudering och reflekterande skriftlig bearbetning av texter och föreläsningar. Delkursen omfattar sex kurstillfällen där varje kurstillfälle har ett tema som ledsagar bearbetning av kurslitteraturen, föreläsningar och seminarieaktiviteter: Specialpedagogik och skolans styrning, Specialpedagogik som ideal och praktik, Specialpedagogik som vetenskapsområde, Specialpedagogik som verksamhet samt Specialpedagogik i skolans samhällsuppdrag.

  Delkurs 2 omfattar sex kurstillfällen samt arbete inför och efter dessa. Varje kurstillfälle ägnas åt ett specifikt tema. Delkursens arbetsformer skapar förutsättningar för att bearbeta delkursens material individuellt, i studie- och tvärgrupper, samt med kurslärare. Tid inför och efter kurstillfällen ägnas åt individuellt arbete med kursmaterial och kurslitteratur samt arbete i studiegrupper med kursuppgifter. Kurstillfällen ägnas åt uppföljning av de kursuppgifter studiegrupperna har arbetat med samt åt återkommande arbete med en gemensam uppgift. Kollektivt arbete sker i både mindre och större konstellationer. 

  Delkurs 3 har sex kurstillfällen. Varje kurstillfälle innehåller föreläsningar, seminarier och samtalsmetodiska övningar. Tiden mellan kurstillfällena består av instudering och bearbetning av kurslitteraturen samt genomförande av elevsamtal. Delkursen är processinriktad vilket betyder att bearbetning av och reflektioner över genomförda samtal och arbetsuppgifter sker kontinuerligt under kursens gång, såväl individuellt som i studiegrupper. Samarbete genom återkoppling på genomförda samtal och reflekterande texter ses som ett centralt inslag för att uppnå förväntade kunskaper, förmågor och förhållningssätt. 

  Delkurs 4 har fem kurstillfällen samt individuellt arbete och arbete i studiegrupper. Seminarierna syftar till att utveckla kunskaper som ligger till grund för en fördjupad förståelse för vetenskapsteoreti och forskningsmetod inom specialpedagogik. Kurstillfälle I utgör kursstart och presentation av att genomföra en specialpedagogisk projektansökan, kurstillfälle II handlar om att hitta och sammanställa tidigare forskning, vid kurstillfälle III analyseras empiriskt material av olika karaktär, kurstillfälle IV handlar om forskningsetik och forskningskvalitet och vid kurstillfälle V sker konferenspresentationer av genomförda specialpedagogiska projekt.

  Kursvärdering
  Kursen utvärderas under och efter kursens sista seminarium dels genom samtal i studiegruppen och kursgruppen, dels i en webb-baserad enkät.

  Delkurser

  Delkurs 1 belyser specialpedagogiska verksamheter såväl i relation till utbildningspolitik som till elever i behov av särskilt stöd. För specialpedagogiken centrala begrepp som inkludering och exkludering samt olika specialpedagogiska traditioner problematiseras både ur ett nutida och historiskt perspektiv. Akademiskt läsande och skrivande utgör genomgående ett inslag i delkursen. 

  Delkurs 2 belyser speciallärarens roll i arbetet med utveckling av pedagogiska lärmiljöer med utgångspunkt i teorier om språk- och begreppsutveckling samt lärandeteorier. Pedagogiska förutsättningar för språk- och begreppsutveckling problematiseras med stöd av centrala begrepp inom konstruktivistiska teorier om undervisning och lärande.

  Delkurs 3 behandlar professionella samtal i specialpedagogiska verksamheter. Delkursen belyser teorier om kommunikation och samtal och prövar dem i autentiska elevsamtal som följs upp genom reflektion över och problemtisering av speciallärarens roll i kvalificerade samtal med avseende på förhållningssätt, värderingsförmåga samt etiska ställningstaganden.

  Delkurs 4 är den första av två delkurser som behandlar teori, metod samt vetenskaplighet inom specialpedagogik. Delkursen ger en vetenskapsteoretisk och metodologisk förankring till det specialpedagogiska kunskapsområdet, presenterar metoder för insamling och analys av empiri samt belyser forskningsetiska aspekter.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier samt gruppvisa och individuella arbeten. Många arbetsuppgifter kräver generellt tillgång till en valfri pedagogisk verksamhet. Kursen som helhet kännetecknas av flipped classroom design samt blended learning design. Det är högskolepedagogiska arbetsformer där digitala verktyg används för webb-baserade genomgångar och studiegruppsarbete i kombination med campusbaserad undervisning. Många föreläsningar och presentationer av arbetsuppgifter kommer att vara tillgängliga i digital form under den period som respektive delkurs pågår. 

  Studietakt

  Inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling ges både på halv- och helfart. Övriga inriktningar ges enbart på halvfart. I praktiken innebär halvfart att studerande behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. För studier på helfart är de campusförlagda tillfällena ungefär varannan vecka under kurs 1.

  Utbildningarna som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5-6 (10-12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Dessa är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Det krävs att du följer de överenskommelser ni gör i studentgruppen som innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om. Vid gruppexaminationer gäller alltid obligatorisk närvaro.

  Examinationsformer
  Delkurs 1 innehåller en muntlig gruppexamination och en individuell skriftlig examination. Gruppexaminationen bedöms med godkänt eller underkänt och den individuella examinationen bedöms utifrån en sjugradig betygsskala.
  Delkurs 2 examineras genom en indviduell skriftlig examination. Den individuella examinationen bedöms utifrån en sjugradig betygsskala.
  Delkurs 3 examineras genom en individuell skriftlig examination som använder empiri från de samtal som har genomförts, bearbetats och analyserats under delkursen, samt redovisats vid delkursens kurstillfällen, för att problematisera samtalets betydelse i specialpedagogiska sammanhang.
  Delkurs 4 examineras genom två examinationsuppgifter, en gruppuppgift samt en individuell uppgift. Den individuella uppgiften innebär en kritisk granskning av en vetenskaplig artikel och dess forskningsdesign. Gruppuppgiften utförs i par eller grupp om-3 studenter under kursens gång och innebär design av en specialpedagogisk projektansökan med självvalt specialpedagogiskt fokus.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

   Jari Linikko

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2020-04-21 och gäller fr.o.m termin HT2020.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Webbregistreringsperioden för VT21 är öppen mellan 28 december 2020 - 7 januari 2021.
  • Reservantagning
   Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.
   För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.
   Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
   Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvariglärare: Jari Linikko, jari.linikko@specped.su.se

  För frågor om denna kurs, mejla till: speciallarare@specped.su.se