Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV

Förskolebarn leker med deg
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika perspektiv och olika historiska perioder. Kursen lyfter fram betydelsen av internationella och nationella styrdokument för alla barns rätt till delaktighet, lek, lärande och undervisning. Centrala begrepp som inkludering, delaktighet, tillgänglighet och stöd diskuteras i relation till förskolans och förskollärarens ansvar att ge alla barn förutsättningar för lek och lärande. Vidare belyser kursen hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med barn, andra pedagoger, vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför förskolan. Kursen behandlar även hur olika specialpedagogiska perspektiv är relaterade till organisering av verksamheten och dess konsekvenser på olika nivåer, det vill säga för det enskilda barnet, gruppen, förskolläraren, förskolan och samhället. I kursen diskuteras specialpedagogiska dilemman som kan uppstå i förskollärares arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, men framförallt komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen. Föreläsningsreferenser kan med fördel göras i den individuella examinationen.
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbetsseminarier; i studentarbetslaget behandlas främst litteratur och föreläsningar. Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse om varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att aktivt delta i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • TAKK-undervisning, för att börja bekanta oss med TAKK -tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, ge grund för reflektion och analys av litteraturen.
  • Funktionsnedsättning; Gruppuppgift; dels I) för att få en fördjupning i en funktionsnedsättning, dels II) för att reflektera och se på sin egen erfarenhet och tankar.
  • VerksamhetsFörlagda Erfarenhetsuppgiften (VFE); individuell reflektion baserad på egna erfarenheter.
  • Skönlitterär bok; för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsnedsättning eller av utsatthet.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt löpande under kursen och i form av skriftlig enkät samt skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten, samt fältarbete. Kursens seminarier är obligatoriska och kräver kompensering vid frånvaro. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
  Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinationsformer
  Kursen examineras dels genom en muntlig individuell examination med skriftligt underlag som bedöms med sjugradig betygsskala, dels genom
  två muntliga gruppuppgifter med skriftligt underlag som bedöms med betygen godkänd (G) och underkänd (U). Betyg på kursen baseras på den individuella muntliga examinationen samt fullgjorda och godkända gruppuppgifter enligt kursens studiehandledning.

  - en muntlig individuell examination med skriftligt underlag (A-F)
  - två muntliga gruppuppgifter med skriftligt underlag (G/U)

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Anders Fjällhed

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för VT21 kommer att vara öppen mellan 4-11 januari 2021. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon: 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig: Anders Fjällhed - anders.fjallhed@specped.su.se
  Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se