Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV

Förskolebarn leker med deg
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar förskolans uppdrag att arbeta för alla barns möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som förskollärare utifrån barnens behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av förskolelärarens bemötande av barn och ansvar att stimulera till barns utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten samt projektarbete i grupp. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, men framförallt komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen. Föreläsningsreferenser kan med fördel göras i den individuella examinationen.
  • Seminarium där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbetsseminarium; i studentarbetslaget behandlas främst litteratur och föreläsningar. Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse om varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att aktivt delta i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • TAKK-undervisning, för att börja bekanta oss med TAKK -tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, ge grund för reflektion och analys av litteraturen.
  • Skönlitterär bok; för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsnedsättning eller av utsatthet.

  Kursvärdering

  Kursvärdering sker muntligt löpande under kursen och i form av dels muntlig kursvärdering, dels skriftlig digital enkät som besvaras anonymt i slutet av kursen.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Kursen förutsätter närvaro. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter samt grupparbete i form av fältarbete alternativt projektarbete. Fältarbetet alternativt projektarbetet ar obligatoriskt inslag i kursen. Närvaro på den muntliga och skriftliga gruppredovisningen i samband med examinerande seminarium ar obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig.

  Examinationsformer

  Kursen examineras dels genom en muntlig individuell examination med skriftligt underlag som bedöms med sjugradig betygsskala, dels genom
  två muntliga gruppuppgifter med skriftligt underlag som bedöms med betygen godkänd (G) och underkänd (U). Betyg på kursen baseras på den individuella muntliga examinationen samt fullgjorda och godkända gruppuppgifter enligt kursens studiehandledning.

  - en muntlig individuell examination med skriftligt underlag (A-F)
  - två muntliga gruppuppgifter med skriftligt underlag (G/U)

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Anders Fjällhed

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för HT22 kommer vara öppen mellan 8-14 augusti 2022. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

   

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Zoom

  Studentguide till Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta studievägledaren vid institutionen. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig.
  Anders Fjällhed - anders.fjallhed@specped.su.se

  Utbildningsadministrationen:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministrationen: 
  studentexpedition@specped.su.se 

  Studievägledare:
  Är du i behov av riktat pedagogiskt stöd under din studietid eller vill diskutera studieplanering, kontakta då studievägledare:
  studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida