Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund

Studenter, utbildning
Foto: Nikas Björling

Delkurs 1 belyser specialpedagogikens historiska utvecklingen vad gäller speciellt förståelsen för funktionshinder.

Delkurs 2 belyser olika teoretiska förhållningssätt till funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd.

Delkurs 3 utgörs av eget arbete med en valbar fördjupning inom ramen för de teman som behandlats inom kursens tidigare två delkurser.

 • Kursupplägg

  Delkurs 1
  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • förklara den historiska utvecklingen, vad gäller förståelsen för funktionshinder och hur samhället har förhållit sig till dessa samt vilken betydelse detta haft för specialpedagogiken som vetenskaplig disciplin,
  • sammanfatta och kritiskt granska den historiska bakgrunden till samtida policy inom utbildnings- och funktionshinderområdet samt kunna göra jämförande analyser av tidigare och nuvarande policies,
  • sammanfatta och kritiskt granska historiska förändringar såväl nationellt som internationellt vad gäller lagstiftning och policy med betydelse för funktionshinderområdet, samt vilka samhälleliga och politiska diskussioner som föregått dessa,
  • förklara betydelsen av erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning och deras perspektiv.

  Arbetsuppgifter
  Kursen examineras genom obligatoriskt närvaro och aktivt deltagande vid kurstillfällena, och genom ett paper som behandlar en vald specialpedagogisk frågeställning med historiskt innehåll.

  Delkurs 2

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • jämföra och värdera de huvudsakliga likheterna respektive skillnaderna mellan medicinska/kliniska och sociala/kulturella förhållningssätt till funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd,
  • sammanfatta och kritiskt granska ontologiska och epistemologiska premisser för olika teoretiska utgångspunkter/perspektiv såväl som deras implikationer med avseende på funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd,
  • identifiera vilken roll policy och praktik inom utbildningsväsendet har i skapandet av olikheter.

  Delkurs 3

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • sammanfatta forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till ett valt fördjupningsområde,
  • sammanfatta och kritiskt granska väsentliga aspekter av det valda fördjupningsområdet,
  • sammanfatta och kritiskt granska väsentliga aspekter av en annans student valda fördjupningsområde,
  • skriftligt presentera den valda fördjupningen i en välorganiserad och koncentrerad text med gott språkbruk.

  Studenten väljer i samråd med lärare vetenskaplig litteratur som underlag för en individuell skriftlig uppgift som ska behandla ett valt specialpedagogiskt område. I kursen ingår obligatoriska seminarier där studenten presenterar sitt pågående arbete om ett valt fördjupningsområde och ger respons på andra studenters presentationer.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövning och obligatoriska seminarier.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande i aktiviteter vid undervisningstillfällena samt inlämningsuppgifter.
  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 85%.

  Examinationsformer
  Delkurs 1
  Examinationsformer och uppgifter
  Den skriftliga individuella uppgiften kan genomföras på olika sätt.
  Välj ett av dessa upplägg:
  (a)    Välj från litteraturlistans texter några avsnitt som intresserat dig extra mycket. Beskriv skriftligen innehållet i avsnitten samt på vilket sätt de är intressanta för en specialpedagogisk problematik eller frågeställning.
  (b)    Överväg vilka delar av kursinnehållet och litteraturlistans texter som skulle vara intressanta för dig att använda i någon av dina kommande texter. Beskriv dessa delar samt diskutera skriftligen varför och hur du skulle kunna använda dem.
  (c)    Välj och beskriv skriftligen några specialpedagogiskt relevanta avsnitt från litteraturlistans texter som du menar har ett framträdande historiskt samhällsperspektiv. Beskriv och diskutera skriftligen hur och varför just samhällsperspektivet i texten kan fördjupa förståelsen av det specialpedagogiska problemområdet.

  Den skriftliga redogörelsen bör ej överstiga fem sidor samt lämnas in senast 14 september.

  Delkurs 2
  Examinationsformer och uppgifter
  Den skriftliga individuella uppgiften kan genomföras på olika sätt.
  Välj ett av dessa upplägg:
  (a)    En uppsats om de teoretiska utgångspunkterna för disability studies och specialpedagogik, och deras likheter och skillnader.
  (b)    En uppsats om någon etisk fråga relaterad till funktionshinder.
  (c)    En uppsats om specialpedagogik eller funktionshinderpolitik som frågor om politisk rättvisa.
  Den skriftliga redogörelsen bör ej överstiga fem sidor samt lämnas in senast 1 december.

  Delkurs 3
  Delkursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift, samt genom att opponera på annan students uppgift och försvara det egna arbetet vid ett avslutande oppositionsseminarium.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Delkurs 1 och 2: Simo Vehmas
  Delkurs 3: Marie-Louise Stjerna

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT2021 UQA002: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT20 och är fortfarande giltig för HT21.

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2022
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 8-14 augusti.

  Reservantagning
  Reservantagningen för höstterminen 2022 påbörjas under vecka 33.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Simo Vehmas - simo.vehmas@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Liselotte Fries - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.