Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund

 • 15 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan den 5-16 augusti 2020.
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 16 augusti, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Reservantagning inför HT20
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 5-16:e augusti
Reserv omgång 1: 17-19:e augusti
Reserv omgång 2: 20-23:e augusti

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter, utbildning
Foto: Nikas Björling

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Delkurs 1 belyser specialpedagogikens historiska utvecklingen vad gäller speciellt förståelsen för funktionshinder.

Delkurs 2 belyser olika teoretiska förhållningssätt till funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd.

Delkurs 3 Valbar fördjupning samt sammanfatta och kritiskt granska väsentliga aspekter av en annans student valda fördjupningsområde.

 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1
  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • förklara den historiska utvecklingen, vad gäller förståelsen för funktionshinder och hur samhället har förhållit sig till dessa samt vilken betydelse detta haft för specialpedagogiken som vetenskaplig disciplin,
  • sammanfatta och kritiskt granska den historiska bakgrunden till samtida policy inom utbildnings- och funktionshinderområdet samt kunna göra jämförande analyser av tidigare och nuvarande policies,
  • sammanfatta och kritiskt granska historiska förändringar såväl nationellt som internationellt vad gäller lagstiftning och policy med betydelse för funktionshinderområdet, samt vilka samhälleliga och politiska diskussioner som föregått dessa,
  • förklara betydelsen av erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning och deras perspektiv.

  Arbetsuppgifter
  Kursen examineras genom obligatoriskt närvaro och aktivt deltagande vid kurstillfällena, och genom ett paper som behandlar en vald specialpedagogisk frågeställning med historiskt innehåll.

  Grupparbete

  1. 28 september, Grupp 1: genomför ett föredrag av funktionshinder och födelserätt/förebyggande av funktionsnedsättningar
  2. 28 september, Grupp 2: genomför ett föredrag av funktionshinder, föräldraskap och sexualitet
  3. 28 september, Grupp 3: genomför ett föredrag av funktionshinder och utbildning
  4. 28 september, Grupp 5: genomför ett föredrag av funktionshinder och arbete

  Delkurs 2

  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • jämföra och värdera de huvudsakliga likheterna respektive skillnaderna mellan medicinska/kliniska och sociala/kulturella förhållningssätt till funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd,
  • sammanfatta och kritiskt granska ontologiska och epistemologiska premisser för olika teoretiska utgångspunkter/perspektiv såväl som deras implikationer med avseende på funktionsnedsättning och funktionshinder respektive särskilda behov och särskilt stöd,
  • identifiera vilken roll policy och praktik inom utbildningsväsendet har i skapandet av olikheter.

  Delkurs 3
  För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

  • sammanfatta forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till ett valt fördjupningsområde,- sammanfatta och kritiskt granska väsentliga aspekter av det valda fördjupningsområdet,
  • sammanfatta och kritiskt granska väsentliga aspekter av en annans student valda fördjupningsområde,- skriftligt presentera den valda fördjupningen i en välorganiserad och koncentrerad text med gott språkbruk.

  Utförligare detaljer om upplägg kommer senare, innan terminsstart.

   

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövning och obligatoriska seminarier.

  Kursvärdering

  Delkurserna utvärderas digitalt efter avslutad kurs.
  Helkursen utvärderas digitalt efter avslutad kurs.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Kursen examineras genom obligatorisk närvaro, aktivt deltagande i aktiviteter vid undervisningstillfällena samt inlämningsuppgifter.
  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 85%.

  Examinationsformer
  Delkurs 1
  Examinationsformer och uppgifter
  Den skriftliga individuella uppgiften kan genomföras på olika sätt.
  Välj ett av dessa upplägg:
  (a)    Välj från litteraturlistans texter några avsnitt som intresserat dig extra mycket. Beskriv skriftligen innehållet i avsnitten samt på vilket sätt de är intressanta för en specialpedagogisk problematik eller frågeställning.
  (b)    Överväg vilka delar av kursinnehållet och litteraturlistans texter som skulle vara intressanta för dig att använda i någon av dina kommande texter. Beskriv dessa delar samt diskutera skriftligen varför och hur du skulle kunna använda dem.
  (c)    Välj och beskriv skriftligen några specialpedagogiskt relevanta avsnitt från litteraturlistans texter som du menar har ett framträdande historiskt samhällsperspektiv. Beskriv och diskutera skriftligen hur och varför just samhällsperspektivet i texten kan fördjupa förståelsen av det specialpedagogiska problemområdet.

  Den skriftliga redogörelsen bör ej överstiga fem sidor samt lämnas in senast 14 september.


  Delkurs 2
  Examinationsformer och uppgifter

  Den skriftliga individuella uppgiften kan genomföras på olika sätt.
  Välj ett av dessa upplägg:
  (a)    En uppsats om de teoretiska utgångspunkterna för disability studies och specialpedagogik, och deras likheter och skillnader.
  (b)    En uppsats om någon etisk fråga relaterad till funktionshinder.
  (c)    En uppsats om specialpedagogik eller funktionshinderpolitik som frågor om politisk rättvisa.
  Den skriftliga redogörelsen bör ej överstiga fem sidor samt lämnas in senast 1 december.


  Delkurs 3
  Information kommer sernare, innan terminsstart.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Delkurs 1 och 2: Simo Vehmas
  Delkurs 3: Marie-Louise Stjerna

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Simo Vehmas - simo.vehmas@specped.su.se

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se