Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund

Vill du få verktyg för att förstå och förklara hur förståelsen för funktionshinder och funktionsnedsättning har sett ut historiskt, och vilken betydelse detta har idag? Kursen ger dig fördjupande kunskaper om specialpedagogikens historiska utveckling av och teoretiska förhållningssätt till funktionshinder och funktionsnedsättning.

Kursen ges nästa gång höstterminen 2025. 

Under kursen får du kunskap om specialpedagogikens historiska utveckling och teoretiska förhållningssätt till funktionshinder och funktionsnedsättning. Kursen undersöker betydelsen av förståelse för funktionshinder och funktionsnedsättning och vilken betydelse det har, och har haft historiskt, på såväl samhälls- som individnivå. 

Kursen ger dig verktyg att förstå och kritiskt granska förhållningssättet till funktionshinder och funktionsnedsättning från ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Du kommer att få kunskap om vad det har fått för betydelse för nationell och internationell lagstiftning och policy, samt hur detta har påverkat människors möjlighet till stöd och att delta i samhället. 

Kursen går helt på distans med obligatoriska träffar via Zoom. 

Du kan läsa kursen både som en fristående kurs eller som en del av vår masterexamen i specialpedagogik. För mer information om vår masterexamen i specialpedagogik: 
•    För dig som har en speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå, läs mer här.
•    För dig som läser Masterexamen genom fristående kurser, läs mer här.  

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre delkurser om 5hp.


  Delkurs 1: Specialpedagogik ur ett historiskt perspektiv 5,0 hp
  Den första delkursen behandlar den historiska bakgrunden och utvecklingen gällande förståelsen för funktionshinder och funktionsnedsättning. I delkursen får du kunskap om vilken betydelse förståelsen för funktionshinder och funktionsnedsättning har för specialpedagogiken som vetenskaplig disciplin, policy och lagstiftning, samt för personer med funktionshinder och/eller funktionsnedsättning. 

  Delkurs 2: Specialpedagogikens teoretiska grunder 5,0 hp
  Den andra delkursen belyser medicinska och kliniska, samt kulturella och sociala förhållningssätt till funktionshinder och funktionsnedsättning. Du får kunskap om hur olika förhållningssätt påverkar utformandet av särskilt stöd och behov. Under delkursen kommer du även få kunskaper om vilken roll policy och praktik inom utbildningsväsendet har i skapandet av olikheter.

  Delkurs 3: Valbar fördjupning
  Den tredje delkursen ger dig möjlighet att utifrån de förgående delkurserna fördjupa dig i ett specialpedagogiskt område som du väljer i samråd med lärare. Under seminarier presenterar du ditt pågående skriftliga arbete och ger respons på andra studenters arbeten.

  Kursen ges på halvfart, vilket innebär att du som student förväntas ägna cirka 20 timmar per vecka åt kursen under kursens 20 veckor.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar enskilt och i grupp.

  All undervisning sker på distans genom lärplattformen Athena och det digitala mötesprogrammet Zoom. 

  Undervisningen kan förekomma på såväl svenska som engelska. 

  Examination

  Delkurs 1 och 2 examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

  Delkurs 3 examineras enligt följande: 
  - ett individuellt skriftligt arbete som behandlar det valda fördjupningsområdet.
  - ventilering av det skriftliga arbetet, samt opposition av en annan students självständiga arbete vid examinerande seminarium.

  Datum för examination och omexamination framgår i schemat i TimeEdit.


  Obligatorier

  Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatorisk.  

  Du kan vara borta vid ett tillfälle per delkurs utan att frånvaro behöver kompenseras. Du kan därefter kompensera frånvaro vid max två tillfällen per delkurs. Frånvaro kan enbart kompenseras under den termin kursen går. 

  Frånvaro vid examinationsseminariet i delkurs 3 måste alltid kompenseras.

  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 85%.

  Examinator

  Delkurs 1 och 2: Simo Vehmas
  Delkurs 3: Marie-Louise Stjerna

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Hösttermin 2023
  Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 7-13 augusti.

  Reservantagning
  Reservantagningen för höstterminen 2023 påbörjas under vecka 33.

  Distansundervisning på fristående kurser vid Specialpedagogiska institutionen

  Kursen ges helt på distans. Det innebär att vi inte har några fysiska träffar och att du har en stor frihet vad gäller att själv bestämma varifrån du deltar i undervisningen. Undervisning på distans innebär också att du har ansvar för att ordna så att du har tillgång till en fungerande miljö vid undervisningstillfällena, lämplig utrustning och en bra uppkoppling.
  Mer information om att delta i undervisning på distans hittar du här. 

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för dig med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen. För mer information: Studera med funktionsnedsättning
  Om du har frågor kring särskilt stöd är du välkommen att kontakta studievägledaren vid institutionen. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Marie-Louise Stjerna - marie-louise.stjerna@specped.su.se 

  Utbildningsadministrationen:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministrationen: 
  studentexpedition@specped.su.se 

  Studievägledare:
  Är du i behov av riktat pedagogiskt stöd under din studietid eller vill diskutera studieplanering, kontakta då studievägledare:
  Elsa Thomas - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.