Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - ungdomar och vuxna - KPU

Kursen behandlar skolans uppdrag, att eleverna ska finna, tillägna sig och utveckla kunskaper samt att utbildningen ska främja elevernas allsidiga utveckling och lärande, med särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning och för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Elevers delaktighet och inflytande diskuteras i relation till nationella och internationella styrdokument samt lärares bemötande. Kursen ger fördjupade kunskaper i hur lärare kan identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov i undervisningen inklusive neuropsykiatriska svårigheter, genom att uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, samt leda utformning av stöd och stimulans utifrån elevernas förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen såväl historiska synsätt på specialpedagogiska insatser som dagens undervisning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter samt gruppuppgift i form av fältarbete alternativt projektarbete. Hälften av kursens seminarier har obligatorisk närvaro och där ingår det examinerande seminariet för gruppuppgiften. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt seminarium genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig. Det examinerande seminariet för gruppuppgiften kan inte kompenseras genom ersättningsuppgift.
  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kurssidan i utbildningskatalogen, vilken finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examination

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom:
  - en skriftlig individuell inlämningsuppgift,
  - en muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgift i samband med seminarium.
  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
  Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
  rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

  Betygskriterier
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför höstterminen 2022 och är fortfarande giltig för höstterminen 2023.  

 • Mer information

  Webbregistrering

  Registrering för höstterminen 2023 kommer vara öppen mellan 1-7 augusti 2023.
  Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från informationen längst upp på sidan.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Jude Tah - jude.tah@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Elsa Thomas - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Jenny Nordström Babic - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida