Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA I: Flerspråkighet - individ och samhälle

Detta är första kursen i Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Det inbegriper frågeställningar som till exempel rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och språkpolitik.

Kursen syftar till att göra studenten medveten om sin egen sociokulturella bakgrund och hur kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet samspelar för att skapa en persons identiteter. På så vis kan studenten bli medveten om egna värderingar och förhållningssätt och hur dessa kan påverka mötet med andra.

  • Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Om du vill läsa den här kursen - Flerspråkighet - individ och samhälle - så ska du anmäla dig till Kurspaket Svenska som andraspråk I:

Kurspaket Svenska som andraspråk I (USS100) 30 hp