Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Flerspråkighet - individ och samhälle

Detta är kurs 1 inom Kurspaket Svenska som andraspråk I. Kursen behandlar flerspråkighet ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Detta inbegriper frågeställningar som t.ex. rör attityder till språk och språkanvändning, status och användningsdomäner för språken, språklig variation, språkideologier och språkpolitik.

Kursen syftar också till att göra studenten medveten om sin egen sociokulturella bakgrund och hur kön/genus, socialgrupp/klass och etnicitet samspelar för att skapa en persons identiteter. På så vis kan studenten bli medveten om egna värderingar och förhållningssätt och hur dessa kan påverka mötet med andra.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Flerspråkighet - individ och samhälle så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk I.

Kurspaket Svenska som andraspråk I »