Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning

Detta är andra kursen i Kurspaket SVA III med didaktisk inriktning. Kursen är en fördjupning i forskning om flerspråkigas och andraspråksanvändares utveckling och användning av litteracitet samt forskning om didaktik ur flerspråkighets- och andraspråksperspektiv. I kursen fokuseras vetenskapsmetodologiska frågeställningar och problem.

I kursen ingår problematisering och kritiska förhållningssätt till undervisningspraktiker i flerspråkiga kontexter, samt ett mindre vetenskapligt arbete.

  • Observera att våra kurser vänder sig till dig som ska undervisa i svenska som andraspråk, inte till dig som vill utveckla din egen svenska. I kurserna ingår ingen egen språkfärdighetsträning.

Om du vill läsa den här kursen - Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - så ska du anmäla dig till Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning:

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning (USS300) 30 hp