Den fokuserar främst på språk som eleven haft störst erfarenhet av när det gäller skriftanvändning före ankomsten till Sverige, och materialet kan användas oavsett elevens läs- och skrivkunnighet och erfarenhet av formell utbildning. Elevens erfarenheter, intressen och strategier med avseende på skriftanvändning på andra språk är en viktig utgångspunkt för skriftspråksutveckling på svenska oavsett om det gäller den inledande svenskundervisningen eller undervisning i andra typer av vuxenutbildning.

Utöver uppdraget att utveckla kartläggningsmaterialet har institutionen också haft i uppdrag att samordna och kvalitetssäkra översättningen av textuppgifterna och informationsmaterialet till elever som ingår i materialet. Dessa delar kommer att finnas på 10 språk.

Under arbetet har projektgruppen haft ett nära samarbete med en referensgrupps bestående av lärare inom sfi och grundläggande vuxenutbildning från ett tiotal platser i landet, och drygt 300 elever har deltagit i utprovningar av olika delar av materialet.

Projektledare: Judith Chrystal

Projektdeltagare: Maria Eklund Heinonen, Anna-Zarah Kurucz-Cao, Eva Lindström, Anna Persson (2018), Annika Spolin (2018), Gustav Wallentin Staaf

Projektassistent: Kicka Kostaras

Samordning och kvalitetssäkring av översättningar: Morena Azbel Schmidt, Tolk- och översättarinstitutet, Sofia Malmgård.