Stockholms universitet logo, länk till startsida

VFU-placering

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör du i en kommun eller i en stadsdel i Stockholms län, där samtliga skolformer från förskola till gymnasium finns. Du är oftast placerad i samma verksamhet under hela din utbildningstid om det inte finns särskilda skäl för ett byte. Genom att vara i en verksamhet under en längre tid har du möjlighet att följa både verksamheten och barnens utveckling på djupet.

Ung manlig lärarstudent pratar med mellanklasselever. Foto: Katja Kirscher, MostphotosFoto: Katja Kirscher, Mostphotos

 

Som nyantagen lärarstudent kommer du att placeras vid en skola eller förskola i en av de kommuner som universitetet har avtal med gällande VFU. Cirka 70 procent av studenterna placeras vid så kallade VFU-klusterförskola eller VFU-klusterskola. Ett VFU-kluster består av ett antal utvalda förskolor och skolor i en kommun eller stadsdel, för att möjliggöra VFU av hög kvalitet genom ett nära samarbete mellan Stockholms universitet och de olika klustren. Målet är att alla lärarstudenter ska få göra sin VFU i ett kluster 2024. Läs mer om VFU-kluster under fliken "VFU-kluster".

VFU-placering – så går det till

När du ska tilldelas en VFU-placering sker det i följande ordning:

 1. Senast två veckor in på terminsstart behöver du registrera dig på VFUI enligt instruktioner från institutionen.
   
 2. Efter registrering sker en matchning till en VFU-placering i en kommun inom Stockholms län. Matchning utgår från tre kriterier:
  - Program och ämnesinriktning
  - Platstillgång
  - Restid (beräknad efter din aktuella adress i Ladok under förutsättning att det finns platstillgång. ​​​​Hänsyn tas till din adress när du placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnat restiden).
   
 3. När matchningen är klar ger VFU-samordnaren i kommunen en lämplig placering för din utbildning.
   
 4. Din placering publiceras i VFU-portföljen. Du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl för ett byte.

Om du inte fått placering i VFU-portföljen

Frågor om placeringar och om VFU-porföljen besvaras av VFU-sekretariatet. I första hand via e-post, vfu@su.se, och i andra hand på telefon 08–12 07 67 70.

 

Om du har ett särskilt skäl som VFU-sekretariatet bör ta hänsyn till i placeringsarbetet inför din första VFU-kurs, så måste du senast två veckor efter terminsstart lämna ett intyg som styrker detta. 

Särskilda skäl

​​​​​
Du har en funktionsnedsättning

Om du har ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen så kan dessa intyg tas i särskilt beaktande vid placeringsarbetet.

Du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress

Om du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress (din adress i Ladok) ska du ha möjlighet att hinna till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnet. Om så är fallet kan vi beräkna din restid från förskolan/fritidshemmet istället för från bostaden. Intyg från barn-/skolbarnomsorg som visar att barnet har en placering krävs. Ifyllbar PDF (öppnas helst i Chrome, om det inte fungerar så spara först ned PDF-filen och fyll sedan i blanketten):   Intyg placering barnomsorg.pdf (66 Kb)

VFU-sekretariatet behöver intyget senast två veckor efter terminsstart

Intyg som styrker något av ovanstående skäl skickas till VFU-sekretariatet senast två veckor efter terminsstart den termin du ska ha din första VFU. Intyget kan antingen:

 1. scannas in och skickas till vfu@su.se 
 2. eller postas till: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Om du redan har en placering och vill byta den inför kommande VFU-kurs på grund av särskilda skäl (se förklaring nedan) så gäller detta:

Byte av placering inom kommunen

Om du av särskilda skäl önskar byta förskola/skola/fritidshem bör du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole- eller skolenheten och därefter VFU-samordnaren som ansvarar för den kommun/stadsdel du är placerad i. Kontaktuppgifterna hittar du i VFU-portföljen

Byte av stadsdel

Om du är placerad inom Stockholms stad och önskar byta VFU-placering till annan stadsdel, kontaktar du din VFU-samordnare i stadsdelen där du är placerad. Kontaktuppgifter till VFU-samordnaren finns i din VFU-portfölj.

Byte till en annan kommun

Du ansöker om byte till en annan kommun i VFU-portföljen under Min placering. VFU-sekretariatet på Studentavdelningen handlägger ansökningar om byte av kommun. Byte av kommun kan endast göras inför nästkommande termin med VFU och beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

Särskilda skäl

Särskilda skäl innebär:

 • att du har en restid som överstiger 90 minuter enkel väg med allmänna kommunikationsmedel. För vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem gäller att de ska kunna resa till sin VFU-placeringen i tid efter att ha lämnat barnen. Intyg från barnomsorg/skolbarnomsorg krävs och bifogas ansökan. Observera att restiden är underordnad platstillgång, det är mycket viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg.
 • medicinska skäl (läkarintyg behövs)
 • förändringar i din sociala situation

Intyg behövs och byte sker endast i samband med terminsskifte

Möjligheten att ansöka om byte av kommun sker vid terminsstart och beslut fattas efter sista ansökningsdatum. Sista datum för ansökan om byte av kommun är senast den 15 maj för byte inför höstterminen respektive 15 november för byte inför vårterminen. Byte sker endast i samband med terminsskifte och du kan endast ansöka om byte av kommun inför din nästa VFU-kurs.

Intyget kan antingen:

 1. scannas in och skickas till vfu@su.se 
 2. eller postas till: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Så tas beslutet

Bytesansökan handläggs av VFU-sekretariatet och behandlas av en särskild granskningsgrupp, som bedömer om särskilda skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår ansvarig handläggare från VFU-sekretariatet, gruppchefen för VFU-sekretariatet, en VFU-ansvarig från en institution och en studentrepresentant. Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan universitetet och kommuner i regionen och det är inte möjligt för studenter att ordna VFU-placering på egen hand eller göra VFU i en kommun som inte ingår i samverkansavtalet  Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen.pdf (386 Kb) .

Kort instruktionsfilm hur du gör en bytesansökan

 

 

 

 

 

Om din VFU-handledare byter kommun kan du, om det är möjligt för alla parter, följa med din VFU-handledare till den nya kommunen. Gör så här:

 1. Börja med att prata med din VFU-handledare, för att få ett godkännande.
 2. Kontakta VFU-sekretariatet på e-post: vfu@su.se.
 3. VFU-sekretariatet kontaktar din nuvarande kommun och den mottagande kommunen. Är båda kommunerna överens om att byte kan genomföras kan du följa med din VFU-handledare till den nya kommunen.

Är det inte möjligt att följa med din VFU-handledare till en ny kommun ansvarar din nuvarande kommun för att ordna en ny VFU-handledare inom kommunen.

Det är inte tillåtet att göra VFU på en skola där du har en anställning. När du gör VFU är du under utbildning med rätt till handledning och som anställd har du ensamt ansvar för elever och undervisning vilket inte är tillåtet under VFU. En jävssituation kan också uppstå om du samtidigt gör VFU och har en anställning. Handledaren ska kunna göra en objektiv bedömning av din prestation utifrån de förväntade studieresultaten.

Undantag från detta gäller: Yrkeslärarprogrammet och Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Om du inte fått placering i VFU-portföljen

Frågor om placeringar och om VFU-portföljen besvaras av VFU-sekretariatet. I första hand via e-post, vfu@su.se, och i andra hand på telefon 08–12 07 67 70.

Frågor kring din nuvarande placering

Om du har frågor om din nuvarande placering, ska du i första hand kontakta den som är VFU-ansvarig på förskolan eller skolan. Du kan också vända dig till VFU-samordnaren i den kommun/stadsdel du är placerad i. Om du är placerad i kommun, men inte vet vilken skola eller handledare du har, är det VFU-samordnaren i kommunen som kan hjälpa dig med dessa frågor. 
Du hittar deras kontaktuppgifter i VFU-portföljen

På denna sida