Stockholms universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren prioriterar fakulteten i sitt urval forskarstuderande.


 

Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan.

Allmän information och ansökan om donationsstipendier


 

Förteckning över stiftelser

 

Bagges, Gösta, stipendiestiftelse

Stipendium till någon av Institutionens för socialt arbete - Socialhögskolan, examinerade eller inskrivna studerande, som ådagalagt särskilt framstående anlag för någon av de uppgifter, för vilka institutionen utbildar, och vid universitetet eller annan motsvarande institution inom eller utom landet bedriver fortsatt socialpolitisk eller kommunal utbildning och forskning. Disponibelt belopp 30 000 kr.

Bagges, Widar, stipendiestiftelse

Stipendium till särdeles begåvade yngre forskare, företrädesvis i nationalekonomi, statsvetenskap eller internationell politik. Disponibelt belopp 1 320 000 kr.

Filéenska testamentsfonden

Filéenska testamentsfonden ska användas för studier och forskning inom det specialpedagogiska området samt till verksamhet som i övrigt gagnar området. Disponibelt belopp 53 000 kr.

Folkskoleseminariets minnesfond

Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 423 000 kr. 

Folkskoleseminariets minnensfond har egen ansökan.

Guinchards, Joseph, stiftelse

Stipendium till någon av de vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan eller Statsvetenskapliga institutionen (Förvaltningslinjen) examinerade eller inskrivna studerande. Disponibelt belopp 100 000 kr.

Hammars, Ingrid, minnesfond

Fyra stipendier, två om 75 000 kr vardera och två om 50 000 kr vardera till kvinnliga forskare vid Stockholms universitet i ämnet nationalekonomi.

Josephsons, H S och Emmy, stipendiestiftelse

Stipendium till behövande, begåvade studerande med företrädesrätt för dem, vilka ämnar ägna sig åt lärarekallet. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Disponibelt belopp 45 000 kr, fördelat på fyra lika stora stipendier á 11 250 kr styck .

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 182 000 kr inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kocks, Karin och Hugo Lindbergs resestipendier

Stipendium till forskarstuderande i nationalekonomi eller statistik. I ansökan skall resans ändamål samt rese- och kostnadsplan redovisas. Disponibelt belopp 34 500 kr.

Lambergs, Tor och Agnes, stipendiestiftelse

Stipendium till lovande unga studerande för studier inom eller utom landet. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Disponibelt belopp 100 000 kr.

Ljungbergs, Erik Johan, stipendiestiftelse

Stipendium till manlig studerande i nationalekonomi för fortsatta studier i ämnet vid universitetet eller för resa som avser studier i ämnet. Företräde ges studerande från Västmanland och Dalarna. Disponibelt belopp 200 000 kr.

Namowitskys, L, studiefond

Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Disponibelt belopp 0 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 583 111 kr inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 37 500kr inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse

Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 81 000 kr inom samhällsvetenskapliga fakulteten.

På denna sida