Humanistiska fakulteten

Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren prioriterar fakulteten i sitt urval forskarstuderande.


Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan.

Läs mer om allmän information och ansökan om donationsstipendier här


Förteckning över fonder

 

Callemans, Birger, stiftelse 

Ekonomiskt stöd till forskarstuderande i ämnena nordiska språk, franska språket och ryska språket. Disponibelt belopp 130 000 kr.

d´Aubignés, Sten, stipendiestiftelse

Forskningsstipendium till studerande, som vid fakulteten avlagt examen, vari ingått något av följande ämnen: franska, litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, och som önskar fullfölja sina studier i något av dessa ämnen och då företrädesvis i Frankrike. Disponibelt belopp 270 00 kr.

Folkskoleseminariets fond

Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 270 000 kr.

Håkanssons, John och Johanna, understödsstiftelse

Stipendium till medellös eller mindre bemedlad studerande, som därav gör sig förtjänt och som bedriver högre vetenskapliga studier. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom humanistiska fakulteten. Disponibelt belopp 54 000 kr.

Janssons, E Alfred och Bertha, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande vid humanistiska fakulteten, helst inom den historiska disciplinen. Disponibelt belopp 140 000 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 244 000 kr inom humanistiska fakulteten.

Namowitskys, L, studiefond

Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Ingen utdelning 2020.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 294 000 kr inom humanistiska fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 50 000 kr inom humanistiska fakulteten.

Siljeströms, P A, stiftelse

Docent- eller elevstipendier inom humanistiska fakulteten.
Disponibelt belopp 86 000 kr.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse

Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 46 800 kr inom humanistiska fakulteten.

Ödlunds, Hildur, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig studerande inom den humanistiska fakulteten. De som studerar konst- och litteraturvetenskap bör först komma i åtanke. Organiserad absolutist bland dessa är självskriven. Disponibelt belopp 180 000 kr.

Under utbildningen