Lärarkonferens2024 — meningsfullt lärande i tiden

Konferensen om undervisning och lärande 2024 lyfter effektiva, kreativa och olika samarbetsinriktade metoder för ökat lärande i högre utbildning.

Dags för Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens. Konferensen vänder sig till undervisande lärare, pedagogiskt ansvariga samt medarbetare med undervisningsrelaterade arbetsuppgifter vid universitetet. 

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer. Konferensspråket är svenska men det finns gott om bidragspresentationer på engelska samt att keynote och paneldiskussionen hålls på engelska.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på dig som undervisar och på utveckling av undervisning och lärande vid SU. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på både lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Tid: 14 mars 2024, kl 9—16.15

Plats: Campus Albano

Vi hoppas på din medverkan! Välkommen!

 

Varför ska jag gå på Lärarkonferensen?

 

 

 

Program Lärarkonferens2024

Välj bland 50 engagerande bidrag! Möt kollegor som passionerat delar med sig av sina erfarenheter och utforskande sätt att möta utmaningar i undervisningen. Konferensen ska inspirera, ge nya insikter och kunskap och vara ett forum för nya kontakter och nätverkande. 

 Se hela programmet för konferensen

 

Keynote är Annika Fjelkner Pihl

Annika Fjelkner Phil i undervisningssal.
 

Keynote är Annika Fjelkner Pihl, Universitetslektor i pedagogisk utveckling i högre utbildning vid Högskolan Kristianstad.

Om studierelaterade relationers betydelse för meningsfullt lärande

Studenternas relationsbyggande har betydelse för hur studenter engagerar sig i sina studier, och därmed också för deras resultat. Hur vi organiserar undervisning påverkar studenternas möjligheter att både bygga och underhålla meningsfulla och hållbara studierelaterade relationer. Presentationen fokuserar hur lärare kan resonera för att underlätta för studenter att bygga relationer genom att medvetet variera mellan användningen av studentformerade gruppaktiviteter och aktiviteter där läraren styr vem som arbetar med vem.

Studenter skapar multiplexa nätverk med några få individer som studenterna skapar både vänskaps- och en arbetsrelation med. Dessa relationer har en positiv inverkan på studenternas studieresultat då kombinationen av socialt och instrumentellt stöd ger synergieffekter när studenterna samlar resurser och samarbetar. Nätverken kan ses som semi-professionella då de är starkt knutna till skolan som arbetsplats och studenterna inte nödvändigtvis umgås privat utan de har sitt sociala sammanhang utanför studentgruppen. Därför är det viktigt att skapa ett socialt sammanhang i och omkring klassrummet för att möjliggöra för studenterna att etablera dessa multiplexa relationer. Nätverken tenderar att vara begränsade i mångfald vilket kan påverka studenternas kunskapsutveckling negativt. För att öka mångfalden i studenternas nätverk kan lärare och studieprogram medvetet verka för att studenter från olika bakgrund arbetar med andra än de vanligtvis arbetar med i klassrummet samt att samarbetet präglas av respekt och intresse för varandra. Detta kan uppnås genom att styra vilka studenterna arbetar med på ett mer medvetet sätt men också genom att ge studenterna uppgifter som kräver genuint samarbete. Lärare måste också bli mer medvetna om hur de sätter samman grupper och effekterna av dessa val. En mer strategisk mix av high-stakes- och low-stakes uppgifter och mellan självvalda och lärarsammansatta grupper kanske kan öka mångfalden i studenternas nätverk.

Annika Fjelkner Pihl is Senior Lecturer in the Business Program and Educational
Developer at the Center for Higher Education Development at Kristianstad university (HKR). Her teaching mainly focuses the development of academic skills and academic writing, and research interest focuses how student social networks and relational competence are related to engagement and both social and academic success in higher education.

 

Paneldebatt om undervisning och AI

I panelen: Teresa Cerratto-Pargman, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Alexandra Farazouli, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Martin Henkel, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Arnold Pears, professor, Lärande i STEM vid Kungliga tekniska högskolan. Samtalsledare är Andreas Jemstedt, lektor och verksam vid Centrum för universitetslärarutbildning.

Hör vår frispråkiga och insiktsfulla panel samtala om:

 • Möjligheterna med AI inom högre utbildning?
 • Goda exempel?
 • Vad behöver lärare och studenter lära sig för att detta ska få goda resultat?
 • Hur det kommer påverka lärarnas relationer till studenterna?
 • Panelen som vågar spå om hur AI kommer användas inom högre utbildning om 5 år?
 

Konferenstema: Meningsfullt lärande i tiden

Vi lever i en föränderlig tid full av utmaningar som pockar på — digitalt, personligt, lokalt och globalt. Hur påverkar händelser runt oss våra möjligheter att bedriva utbildning där både studenter och lärare anser att den tid och engagemang vi investerar är meningsfull? Universitetsutbildning vill vi ska vara just det: Meningsfull!

Otaliga studier inom högskolepedagogik sedan slutet av förra seklet och fram till idag visar att studenters upplevelse av meningsfullhet i det de studerar, de undervisningsaktiviteter de får vara med om och de sätt de examineras på är ytterst betydelsefullt för deras engagemang och intresse att hålla ut, att fördjupa sig, att anstränga sig.

Detsamma gäller naturligtvis för oss som verkar som medarbetare inom akademin —  universitetslärare och administratörer. Lärarkonferens2024 har temat ”Meningsfullt lärande i tiden” för att vi tillsammans ska ha möjlighet att utforska och dela med oss av och kritiskt diskutera på vilka sätt vi försöker förstå och skapa en meningsfull miljö vid universitetet för både studenter och lärare.

 

Sen anmälan deltagande möjlig!

Har du missat att anmäla dig men vill delta i konferensen?

Det är i så fall ännu möjligt. Välkommen då att mejla oss på:

lararkonferensen.ceul@su.se

Konferensen vänder sig till dig som undervisar vid SU, pedagogiskt ansvariga samt medarbetare med undervisningsrelaterade arbetsuppgifter. Särskilt välkomna är också lärare inom Stockholms trio. I år är antalet platser något begränsat, varför vi uppmuntrar dig att verkligen säkra din plats genom anmälan så fort som möjligt. Vi tillämpar först till kvarn! Deltagande är kostnadsfritt. Ordinarieanmälningslänk är stängd.

 

 

 

Det här tyckte deltagare i tidigare Lärarkonferenser

Det är alltid inspirerande att lyssna på våra kollegor på SU, veta vad och hur man undervisar, vilka pedagogiska metoder man använder med mera.

Det är en viktig mötespunkt. 

Jag tycker helt klart att fler från min institution borde ha deltagit.

Det är så viktigt att få lyssna till hur andra har arbetat med olika lärande situationer.

Bra organiserat och hög nivå på presentationerna. Kul!

 

 

08.00—09.00 Registrering
09.00—09.10 Välkomsthälsning. Astrid Söderbergh Widding, rektor.
09.10—09.20 Välkommen CeUL och praktisk information. Lotta Jons, projektledare för konferensen
09.20—10.15 Keynote
10.15—10.40 Förmiddagsfika
10.40—11.25 Pass 1 Parallella sessioner (tio stycken
11.35—12.20 Pass 2 Parallella sessioner (tio stycken)
12.20—13.20 Lunch
13.20—14.05 Pass 3 Parallella sessioner (tio stycken)
14.15—15.00 Pass 4 Parallella sessioner (tio stycken)
15.00—15.25 Eftermiddagsfika
15.25—16.10 Paneldebatt om AI och undervisning samt konferensavslut

Har du – ensam eller tillsammans med kollegor – utvecklat och provat nya undervisnings- och examinationsformer, reviderat kurs- och utbildningsplaner eller drivit kollegiala utvecklingsprojekt? Vad gör ni annorlunda? Vilka är era bästa metoder? Vilka erfarenheter kan du dela med dina kollegor? Det vill vi gärna höra om - välkommen med ditt bidrag!

Du kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Dels vetenskapligt präglade så kallade "Scholarhip of Teaching and Learning"-studier som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken, det vill säga ett bidrag av typen Akademiskt lärarskap. Dels goda exempel som visar effektiva, kreativa och samarbetsinriktade metoder som förbättrat undervisningen, ett så kallat "Best Practice"-bidrag.

Låt oss göra denna Lärarkonferens till den bästa någonsin!

Bidragsanmälan är nu stängd, sista dag anmäla bidrag var den 15 november. Vi har fått in exakt 50 spännande bidrag som vi nu går igenom och sätter ihop till ett program. Programmet beräknas vara klart till den 1 februari. Varmt tack för detta fantastiska engagemang! Det är blir en kul och mycket spännande konferens.

Du presenterar ditt bidrag antingen som muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop eller posterpresentation med fokus på den universitetspedagogiska praktiken såväl på individ- som kollegial och organisatorisk nivå.

Svenska eller engelska

Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa. Du kan därför välja om du vill skriva ditt abstract och genomföra din presentation/motsvarande på engelska istället. Det språk du använder i ditt abstract ska också användas vid genomförandet. Ange tydligt i ditt abstract om genomförandet kommer att ske på engelska.

Varje bidrag bedöms i relation till följande kriterier

 • Tydlighet och koherens i bidraget, inklusive titeln.
 • Bidrag till praktik, utveckling och utvärdering av pedagogisk utveckling vid utbildningar inom Stockholms universitet.
 • Värde för konferensdeltagarna.
 • Att bidraget håller sig till de föreslagna strukturerna och tidsberäkningen för de olika presentationsformerna.
 • Aktiv och produktivt engagemang för deltagarna.
 • Förutom dessa kriterier kommer bidragen att bedömas med utgångspunkt i hur väl de uppfyller anvisningarna för vald bidragskategori och presentationsformat.

Muntlig presentation

Ett presentationspass är på 45 minuter och består av två 15-minuterspresentationer på liknande tema som följs av 15 minuters paneldiskussion och frågor från åhörarna. Du kan erbjuda en enkel paneldiskussion, eller med kollegor föreslå en panel bestående av två relaterade presentationer.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Rundabordsdiskussion

Ett pass med rundabordsdiskussion är på 45 minuter och har formen där en presentation är maximalt på 15 minuter och följs av minst 25 minuter för frågor och diskussion/utforskande. Fokus bör ligga på att beskriva vilka lärdomar och idéer som uppstått som resultat av ett Best practice-projekt eller utveckling av en SoTL-studie, och att involvera deltagarna i diskussion om dessa.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning och en problembakgrund som konferensdeltagare kan läsa för att sätta sig in i de frågor du vill diskutera. Länka gärna till relevant litteratur på området. Abstract bör avslutas med två till fyra frågor som ska diskuteras.

Posterpresentation

Du gör din poster i universitetets digitala produktionsverktyg som finns på Medarbetarwebben under Mediabank & verktyg (Medarbetarwebben > Stödsystem > Visuell identitet > Produktionsverktyg). Under konferensen får du tillgång till en posterskärm under en del av dagen för att presentera ditt bidrag och svara på frågor.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Workshop/IKT-workshop

En workshop disponerar 90 minuter. Här ges tillfälle att utforska forsknings- och praktiknära ämnen och inkluderar en hög nivå av kreativitet, innovativt tänkande, kritik, praktiskt deltagande och planering av nya aktiviteter och/eller förändringsinitiativ.

Abstract ska innehålla en kort, detaljerad beskrivning med ett tydligt syfte, och där bakgrunden till workshopen beskrivs tillsammans med vilken forskning eller teori man lutar sig mot. Förväntade lärandemål och en plan för vilka aktiviteter som kommer att genomföras ska framgå, liksom ungefärlig tidsåtgång för workshoppens olika aktiviteter.

 

Viktiga datum

Anmälan till konferensen öppnar: 15 sep

Sista anmälningsdag för bidrag: 15 nov

Besked om antaget bidrag: 11 dec

Program klart: 1 feb

Sista anmälningsdag deltagande: 4 mar

 

Kontakt

  Vi som arrangerar konferensen är Centrum för universitetslärarutbildning.

Välkommen med frågor om konferensen till vår projektledningsgrupp.
E-mejl: lararkonferensen.ceul@su.se

På denna sida