Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder nu möjlighet till delfinansiering av pedagogiska utvecklingsprojekt vid Stockholms universitetets institutioner. Projektet med pedagogiska ambassadörer inleddes 2015 och syftar till att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas. Då initiativet har fallit ut väl vid en första utvärdering, fortsätter CeUL med projektet även 2018.

Upplägg

Med start i januari 2018 finansieras utsedda pedagogiska ambassadörer till 20-25 procent under ett år. Varje pedagogisk ambassadör ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, som syftar till att stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Projektet ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören kommer också att verka för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner t.ex. i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid den egna institutionen. En första aktivitet innebär att göra en behovsanalys och därefter formulera en projektplan med tydliga mål för vad man hoppas uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den specifika pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer kommer att träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Tidsåtgång

De pedagogiska ambassadörerna förväntas delta i seminarier eller träffar som anordnas av CeUL två timmar varannan vecka samt en heldag per termin. Dessutom tillkommer tid för fördjupning inom relevant högskolepedagogisk litteratur två timmar/vecka. Inom ramen för den egna institutionen ger den pedagogiska ambassadören fyra workshopar under ett år, samt en lärardag. Utöver detta krävs tid för behovsinventering och drift av utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten.

 

Ungefärligt upplägg
Aktivitet Tid (timmar)
CeUL träffar 56
Fördjupning i litteratur 80
Workshopar fyra stycken á två timmar inklusive planering 40
Behovsinventering, analys och projektplan 40
Återstående tid för projekt vid institutionen 124
Totalt 340

 

Finansiering

Institutionen finansieras med max 250 000 kr under ett år. CeUL utbetalar max 50% OH-kostnader. Det är upp till institutionen att bestämma hur OH-frågan ska hanteras.

Här kan du läsa om avslutade ambassadörsprojekt från 2015

Här kan du läsa om avslutade ambassadörsprojekt under 2016

Här kan du läsa om pågående ambassadörsprojekt under 2017

Beredning

Ansökningarna kommer att beredas av CeUL utifrån projektens kvalitet och genomförbarhet, sökandens pedagogiska meriter, samt spridning inom universitetets institutioner. CeUL:s styrelse fattar beslut tidigast september 2017.

Ansökan

Senast den 5 september 2017 vill vi ha in din institutions ansökan om pedagogisk ambassadör 2018.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Pedagogisk meritportfölj för pedagogisk ambassadör. Om du inte har en pedagogisk meritportfölj, berätta hur du har arbetat med undervisning och utveckling av a) din egen undervisning, b) i relation till ett program eller din institution.
  • Motiveringsbrev från prefekten
  • Budget

Ansökan mejlas till: ceul@su.se

Frågor och funderingar vänligen kontakta: Klara Bolander Laksov, föreståndare CeUL.

Välkommen med din ansökan!