Här följer några konkreta exempel på hur asynkron hybridundervisning skulle kunna planeras och genomföras.

Exempel 1: Blended learning är en undervisningsmodell där läraren blandar traditionella klassrumsmiljöer och digitala lärmiljöer inom en och samma kurs. Det kan till exempel vara en kurs där de flesta läraktiviteter är planerade att genomföras digitalt på distans, men att du en gång i veckan samlar studenterna för att genomföra läraktiviteter på Campus. 

Exempel 2: Flipped classroom är en form av asynkron hybridundervisning där studenterna individuellt eller i grupp tar del av digitala resurser, som till exempel förinspelade presentationer eller digitala artiklar i lärplattformen, som sedan behandlas och diskuteras i grupper när de träffas på Campus. Ett annat vanligt förekommansde inslag i den här typen av undervisning är att planera för asynkrona läraktiviteter som till exempel diskussionsforum eller quizzar som studenterna kan göra i lärplattformen innan de ses för att arbetas med innehållet tillsammans på Campus.

Exempel 3: Ett annat alternativ är att erbjuda samma eller likvärdig läraktivitet vid två eller flera olika tillfällen, där åtminstone ett tillfälle ges digitalt på distans och ett annat på Campus. Studenterna får sedan välja vilken undervisningsform som passar dem bäst. Eftersom det kräver mer undervisningstid när du erbjuder fler tillfällen behöver du dock fundera över om du kan spara tid på något annat sätt. Ett sätt är att spela in eventuella presentationer eller föreläsningar i förväg så att studenterna kan ta del av dem innan läraktiviteten i stället för att ta tid till det under en läraktivitet. Ett annat sätt är att tillämpa kamratbedömning i lärplattformen för att underlätta den formativa återkopplingsprocessen. Om du tillämpar denna modell så kan det också vara en god idé att börja med det campusförlagda tillfället om någon student skulle vilja delta vid båda tillfällena eller missar det campusförlagda tillfället av någon anledning. 

Exempel 4: En lite mer oplanerad form av asynkron hybridundervisning skulle kunna innebära att läraren i första hand planerar för campusundervisning för mindre grupper och sedan erbjuder samma eller likvärdig läraktivitet online för de studenter som inte hade möjlighet att närvara på campus. Det blir på så sätt ett digitalt uppsamlingstillfälle i direkt anslutning till de planerade campusträffarna. Även vid tillämpning av detta alternativ behöver du som lärare fundera över hur du kan omfördela din undervisningtid. Ett sätt är att ge studenterna en förberedelseuppgift som de kan göra enskilt eller i grupp innan läraktiviteten börjar. Det kan även vara fördelaktigt för den följande lektionen att studenterna har träffats utan lärare för att fundera över olika frågeställningar, case eller problemformuleringar.

Att undervisa asynkront i hybridform gör att vi möter studenternas olika behov ganska väl. De studenter som fungerar bäst online får sina behov tillfredsställda vid några tillfällen och de som fungerar bäst på Campus får det vid andra tillfällen. Men om vi vill erbjuda studenterna total flexibilitet krävs det att vi planerar för synkron hybridundervisning där studenterna själva väljer om de vill delta digitalt på distans eller på Campus utifrån deras olika förutsättningar och behov.