Universitetet möter idag delvis nya studentgrupper, dels då universitetet är öppet för betydligt fler studenter än någonsin tidigare. Detta har medfört att det är alltmer heterogen grupp studenter som börjar studera på universitetet. Dels, och väl så viktigt, har formerna för utbildning, undervisning, examination, etc., i grundskola och gymnasium förändrats dramatiskt på kort tid. De studenter som kommer till universitetet har alltså andra erfarenheter av och andra förväntningar på undervisning idag. 

Patrik Hernwall
Patrik Hernwall

Målet med detta projekt är att arbeta för en gemensam metodutveckling vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Här ser vi som särskilt viktigt att inte bara formulera s.k. mjuka värden, utan också våga formulera kriterier för dessa mål. Därtill kommer självklart även s.k. hårda värden, och kriterier för dessa. I detta arbete ligger även en strävan efter att bättre förstå hur kvalitet skapas i utbildning, i examination och i återkoppling (formativ och summativ) - och att kursens innehåll ofta är mer betydelsefull än dess omfång för att utveckla kvalitet.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Patrik Hernwall, Universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.