Projektet kommer att arbeta med

  • att skapa ett aktivt, motiverat och motiverande forum för pedagogiska frågor i en ny organisationsstruktur
  • att de pedagogiska verktygen uppdateras och speglar utvecklingen i det omgivande samhället.

Målen är

  • att pedagogisk utveckling är högprioriterad och vägledande i program- och kursutveckling
  • att utveckla pedagogiska metoder som stimulerar lärande och samtidigt effektiviserar undervisningen.

Projektet kommer även ha särskilt fokus på nya möjligheter med digitala verktyg på olika nivåer i verksamheten.

Bakgrund

Institutionen för naturgeografi har sedan 1 januari 2015 en ny organisationsstruktur, där institutionens lärare och forskare organiseras under fem forskningsenheter. Ansvaret för institutionens master-och magisterprogram är knutet till respektive enhet som respektive program ämnesmässigt ligger närmast och leds av en program-ansvarig. Institutionens tre kandidat-program leds av tre ämnesstudierektorer. Då kandidatprogrammen är breda och engagerar lärare ifrån alla forskningsenheter har ett ämneskollegium per kandidatprogram skapats med representanter från alla forskningsenheter. Samordning av och det yttersta ansvaret för all undervisning på grund- och avancerad nivå ligger hos chefstudierektorn. I den nya organisationen avses de pedagogiska diskussionerna föras i såväl ämneskollegierna och i forskningsenheterna. Det finns ett stort behov av att utveckla forum, strukturer och metoder för att hantera informationsflöden och möjliggöra en kontinuerligt uppdaterad undervisning inom  institutionens utbildningar. Samtidigt behöver lärarrollen förändras för att möta de nya behoven och möjligheterna och det finns ett uttalat intresse vid institutionen för att utveckla dessa frågor.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Sophie Trygger, Utbildningsadministratör vid Institutionen för naturgeografi.