Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Engelska institutionen har som mål att diskutera förutsättningarna snarare än formerna för formativ bedömning med beaktande av engelskämnets specifika karaktär där kvalitetens mätbarhet kan vara svår att definiera och där enskilda individers bedömning därför tenderar att avsevärt skilja sig åt.

Det i examensmålen stipulerade målet om självständighet innebär också en särskild utmaning från perspektivet formativ bedömning jämfört med andra typer av kurser eftersom det innebär ett samspel mellan handledaren/bedömarens förhållningssätt och den bedömdas förmåga att förhålla sig till feedback. Detta får givetvis också konsekvenser för den summativa bedömningen i samband med examinationen. Här är det alltså inte nödvändigtvis så att enbart tydliga betygskriterier behövs, utan en mer långtgående diskussion om, och analys av, den formativa bedömningens/handledningens roll i studenternas progression mot kandidatnivåns mål är av nöden.

Vi har vid en tidigare pedagogisk övning inom kollegiet konstaterat att bedömningen av individuella uppsatser i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning kan skilja sig åt. Det nu föreslagna projektet syftar dels till att pröva om samma problem finns vid bedömningen av språkvetenskapliga kandidatuppsatser i engelska, dels till att implementera åtgärder som leder till större likformighet i bedömningen i framtiden.

Lärarkollegiet kommer att arbeta i formatet workshopar för att undersöka och diskutera bedömning, utforma gemensamma kriterier för bedömning för att därefter i ett pilotprojekt under höstterminen använda dessa bedömningskriterier/-mallar under arbetet med terminens kandidatuppsatser i engelskspråkig litteratur. Avslutningsvis kommer vi att utvärdera arbetet.

Projektet är ett mindre delprojekt inom ramen för ett större utvecklingsprojekt vid Engelska institutionen, där man arbetar med att införa en bättre fungerande struktur inom progressionen Engelska I-III/BA, samt för att utveckla modeller för mer systematiserad målrelaterad formativ bedömning.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Elisabet Dellming.