Emma Wikberg bildporträtt
Emma Wikberg

I det pedagogiska utvecklingsprojektet "Kvinnor i fysiken: genus och jämställdhet på kanditatnivå" vid Fysikum arbetar vi med att stärka våra kunskaper om kvinnliga fysikstudenters förutsättningar, framgång i studierna och upplevelser av den akademiska miljön vid institutionen.

Bakgrunden till projektet är att vi är medvetna om flera genusrelaterade utmaningar inom fysikområdet och naturvetenskaplig utbildning generellt, samtidigt som vi i dagsläget har mycket begränsad kunskap om hur våra kvinnliga studenter faktiskt upplever sin studiemiljö och lyckas med sina studier i jämförelse med sina manliga kurskamrater.

Inom ramen för projektet önskar vi stärka våra kunskaper inom detta område genom att utföra en statistisk analys av studieresultat och retention/avhopp kopplat till (juridiskt) kön, samt genom att genomföra en enkätundersökning och intervjuer med fokus på genus och jämställdhet. Erfarenheterna från projektet hoppas vi ska utgöra en värdefull grund för framtida kvalitetsstärkande arbete vid institutionen — i alltifrån rekryterings- och samverkansinsatser, till pedagogiskt utvecklingsarbete i bred mening.

Pedagogiska ambassadör/projektledare är Emma Wikberg vid Fysikum.