Pedagogiska ambassadörsmedel 2021

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjuder även 2021 möjlighet verka som pedagogisk ambassadör vid någon av Stockholms universitetets institutioner. Sedan 2015 har CeUL erbjudit möjlighet för institutioner att söka till det pedagogiska ambassadörersprogrammet, som syftar till att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av och samverkan med CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas. CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram har skapat mycket positiva reaktioner och resultat, både lokalt och nationellt. Nytt för i år är att finansieringen för deltagande i det pedagogiska ambassadörsprogrammet sker genom ansökan inom rektors kvalitetsutvecklingsmedel.

Upplägg

Programmet förutsätter att finansiering för pedagogiska ambassadörer till 20—25 procent under ett år. Varje pedagogisk ambassadör ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, som syftar till att stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Projektet ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören kommer vidare att verka för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid den egna institutionen. En första aktivitet innebär att göra en behovsanalys och därefter formulera en projektplan med tydliga mål för vad man hoppas uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den specifika pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer kommer att träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie och utgör därmed ett nätverk. När året som pedagogisk ambassadör fullgjorts finns möjlighet att ingå i det alumninätverk av tidigare pedagogiska ambassadörer som har etablerats och som träffas 1-2 ggr per termin.

Tidsåtgång

De pedagogiska ambassadörerna förväntas delta i seminarier eller mentorsträffar som anordnas av CeUL samt i CeUL:s terminskick-off respektive terminsavslutning (heldagar). Dessutom tillkommer tid för fördjupning inom  relevant högskolepedagogisk litteratur två timmar/vecka. Inom ramen för den egna institutionen leder den   pedagogiska ambassadören cirka fyra pedagogiska seminarier eller motsvarande under ett år, samt en lärardag. Utöver detta krävs tid för behovsinventering och drift av utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten. Efter avslutat projekt ser vi gärna att du och/eller tillsammans med en annan pedagogisk ambassadörs kollega ger en workshop för CeUL om ditt/era projekt.

Rapport efter avslutat projekt

Avslutat projekt redovisas i en rapport till CeUL. De pedagogiska ambassadörerna uppmuntras att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från projektet i en rapport och publicera den i Stockholms universitets öppna forskningsdatabas under "Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning".

Stockholms universitets öppna forskningsdatabas med rapportserien om undervisning och lärande i högre utbildning

 

Ungefärligt upplägg
Aktivitet Tid (timmar)
Delta i CeUL-träffar 56
Fördjupning i litteratur 80
Pedagogska seminarier 40
Behovsinventering, analys och projektplan 40
Återstående tid för projekt vid institutionen 124
Totalt 340

 

Finansiering

Lönemedel, exklusive OH-påslag, som behövs för att kunna delta i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling. Läs mer om utlysningen av rektors kvalitetsmedel. Det finns också möjlighet att själv finansiera en pedagogisk ambassadör vid institution, varpå ansökan skickas in och det tydligt framgår i budget att medel kan vikas för pedagogisk ambassadör på 20-25 procent av hens tid.

Exempel på budget
Månadslön SEK
Ansökan avser xx% (20 - 25%) av min årslön inkl. LKP som motsvarar   SEK
OH i xx% (max 50%)  SEK
Övriga kostnader SEK
Summa (max 250 000 SEK)  SEK

 

Ansökan

Projektet söks i första hand för en individ per institution. Det finns möjlighet att söka för en grupp, som då delar på budgeten, men då kan institutionen komma att behöva samfinansiera projektet. Max två personer per institution kan och ska delta i CeUL:s verksamhet under året (seminarier, träffar, heldagar etcetera). En institution kan endast söka för ett projekt.

Projektansökan lämnas in av den som söker pedagogiskt ambassadörsskap och ska omfatta högst tre A4-sidor.

Följande ska framgå av ansökan

  • För- och efternamn E-post
  • Telefon Anställningsform Fakultet och institution
  • Det pedagogiska ambassadörsprojektets titel samt kort beskrivning Syfte och bakgrund (varför ska projektet  genomföras?)
  • Mål (vad bör ha uppnåtts vid ambassadörskapets slut?) Implementering i verksamheten (hur ska projektet implementeras?)
  • Ambassadörprojektets möjlighet till lärdomar för övriga institutioner vid SU

Bifoga följande underlag

  • Pedagogiska meritportfölj för pedagogisk ambassadör (Om du inte har en pedagogisk meritportfölj berätta hur du har arbetat med undervisning och utveckling av a) din egen undervisning, b) i relation till ett program eller din institution c) Eventuella tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag eller projekt samt din roll.
  • Motiveringsbrev från prefekten där det framgår varför ambassadörsprojektet är av värde för institutionen samt hur institutionsledningen ska säkerställa att projektet får spridning och synlighet vid institutionen.
  • Budget (se exempel ovan)
  • Kortfattad CV samt namn och omfång av högskolepedagogiska kurser som du har läst (max 4 000 ord).

Ansökan ska skickas elektroniskt till: ansokan.ceul@su.se. Ange diarienummer Dnr SU 306-2.14-0226-20 i ämnesraden. Ansökan ska ha inkommit senast den 18 juni 2020.

Om lönemedel söks inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning ska ansökan även skickas till registrator@su.se, med kopia till anna-karin.bjorling@su.se senast den 18 juni. Ange diarienummer SU FV-1.1.9-0314-15 i ämnesraden. Läs mer om utlysningen av rektors kvalitetsmedel.

Beredning och beslut

Ansökningarna kommer att beredas av CeUL utifrån projektens kvalitet och genomförbarhet, sökandens pedagogiska meriter, samt förmåga till spridning inom universitetets institutioner. De som ansöker om lönemedel inom ramen för rektors kvalitetsmedel bedöms även mot bakgrund av utvecklingsprojektets angelägenhetsgrad och utlysningstextens områden. bBeslut om positioner som pedagogiska ambassadörer 2021 och vilka som beviljas rektors kvalitetsmedel kommer att tas i början av ht 2020.
 
Vid frågor och funderingar vänligen kontakta: Klara Bolander Laksov, föreståndare CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Välkommen med din ansökan!