Marinekologiska laboratoriet Pelagial är specialister på fria vattenmassans vattenkemi, växtplankton och djurplankton. Verksamhetsansvarig är Jakob Walve.

Vi är specialister på pelagialens (fria vattenmassans) vattenkemi och växt- och djurplankton. Grunden i verksamheten är flera intensiva provtagningsprogram i fria vattenmassan för att övervaka miljön i Östersjön, program som integreras med LTER, långsiktig ekologisk forskningVi är 12 personer (se kontaktuppgifter nedan) som jobbar med allt från provtagning, kemiska och biologiska analyser, forskning och miljöanalys. Verksamheten finansieras genom olika uppdrag, forskningsprojekt och genom DEEP (motsvarande 1 tjänst).

Jakob Walve.

Provtagningar och projekt

Våra regelbundna provtagningar ute till havs och vid kusten utgör en plattform för samordnade forskningsprojekt. Åtskilliga doktorander har byggt sin fältforskning på att följa med och ta egna prover som kan utvärderas tillsammans med grundläggande data från övervakningen. Forskning vid DEEP prioriteras men alla är välkomna i mån av plats och tidsåtgång.

Nationell miljöövervakning kust och utsjö - B1 Askö, BY31 Landsortsdjupet, BY29 i Norra Gotlandsbassängen och NR Norra Randen i Ålands Hav. Finansieras av HaV. Samverkan med Sjöfartsverket och Östersjöcentrum. Data görs tillgängliga genom nationell datavärd.

Himmerfjärdsprojektet - Finansieras av SYVAB. Provtagning är samordnad med den nationella miljöövervakningen vid B1 Askö. Resultat Himmerfjärden.

Miljöanalys Svealandskusten - Finansieras av Svealands kustvattenvårdsförbund. Vi utgör förbundets miljöanalysfunktion (i samverkan med Östersjöcentrum). Den mesta provtagningen utförs under intensiva karteringar av vattenkvalitet i juli och i augusti. 

Övrigt - analysuppdrag åt SKB m fl.

Kemiska analyser
Verksamheten är ackrediterad av Swedac och vi har stort fokus på att utföra högkvalitativa analyser. Laboratoriet är ett av Europas ledande på kväve- och fosforanalyser i vatten. De löpande projekten står för huvuddelen av de prover vi analyserar men vi åtar oss ofta analyser för olika forskningsprojekt. Se vår metodlista met.pdf (83 Kb) . Tänk på att komma in med förfrågan i så god tid som möjligt. Rådgör alltid med oss först innan prover tas, korrekt provhantering och provkärl är en viktig del för bra analysresultat. 

Växtplankton

Vi analyserar prover från Östersjöns utsjö och kustvatten. Djupintegrerade så kallade slangprover insamlas av oss eller av SMHI. Vi bidrar med information om algblomningar till InfoBaltic. Vår växtplanktonexpert är Helena Höglander.

Djurplankton

Vi analyserar prover från Östersjöns utsjö och kustvatten. Proverna insamlas genom vertikala håvdrag av oss eller av SMHI. Vår djurplanktonexpert är Elizaveta (Lisa) Mattsson.

Nesrine Mansouri.

Personal

Jakob Walve, PhD, labchef, verksamhetsansvarig

Helena Höglander, PhD, stf labchef, kvalitetschef biologi, växtplanktonexpert

Tomas Thillman, tekniskt ansvarig kemi. Metodansvar närsalter, DOC-TOC mm.

Rebecca Hörnfeldt, kvalitetschef kemi. Analyser av närsalter, CN i fast material mm.

Nesrine Mansouri, div. kemiska analyser.

Gustaf Chroona, div. kemiska analyser.

Stefan Svensson, ansvarig provtagningar, fältinstrument.

Elizaveta (Lisa) Mattsson, zooplanktonexpert, provtagare.

Malin Dahlgren, provtagare vattenkemi, bottenfauna och fytal. (Föräldraledig)

Inger Hafdell, laboratorieassistent, syre-, klorofyll, C14-analyser.

Svante Nyberg, databaser, alkalinitetsmätning, rapportering.

Johanna Honkanen, provtagare vattenkemi och bottenfauna, klorofyll och C14 analyser.