Stockholms universitet

Forskningsprojekt Arvet efter Suezkanalen

Marin artomvandling och biologisk mångfald i Medelhavet

Projektbeskrivning

Medelhavet genomgår en unik artomvandling som orsakats av öppnande och successiv muddring av Suezkanalen. Hittills har 350 tropiska marina arter från Röda Havet och Indiska Ocean rotat sig i Medelhavet. Fler är att vänta. Invasiva arter hotar biologisk mångfald, fiskare ser avtagande fångst, migrantmaneter täpper till industriella kylsystem och en blåsfisk förgiftar människor.

Men omvandlingen är inte bara en berättelse om invasiva skurkarter. Det handlar om adderande av ett lager av biota där de flesta nya arter som flyttat in hittat egna ekologiska nischer och numera utgör det 1/5 av fiskfångsten. De nya arterna kommer sannolikt att överleva stigande havstemperatur när endemiska arter dör ut. Denna mer-än-mänskliga studie utforskar denna massiva artomvandling utifrån två syften.

  1. Att skriva en social och kulturell historia av processen, hittills endast beskriven i biologiska termer, genom att kartlägga det komplexa och tillfälliga samspelet mellan antropogena, geologiska och biologiska processer.
  2. Att undersöka etnografiskt hur människor i drabbade områden (Egypten och Libanon) upplever och anpassar sig till drastiskt förändrade livsvärldar.

Genom att förstå artomvandlingen som en process som möjliggjorts av massiva infrastrukturprojekt som hemsöker och förändrar Medelhavet är projektets övergripande mål att skapa förståelse kring en av vår tids största miljöprocesser och samtidigt frambringa nya och holistiska insikter i Suezkanalens oförutsägbara arv.

För mer information, se The environmental afterlives of the Suez Canal Research Program (619 Kb) .

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Karin Ahlberg

Fil dr

Socialantropologiska institutionen
Karin Ahlbergo

Medlemmar

Emma Rose Cyr

PhD student

Socialantropologiska institutionen