Stockholms universitet

Forskningsprojekt Borgerlig feminism eller klassolidaritet?

Tolfterna var en förening som startades av bland andra Ellen Key 1892. Dess mål var dels att ge kvinnor ur arbetarklassen möjlighet till folkbildning, dels att utjämna skillnaderna mellan den borgerliga kvinnorörelsen och den socialistiska genom samtalsgrupper. Hur fungerade föreningen i praktiken? Vilka klassrelaterade spänningar innebar mötena?

Äldre bild kvinnor i hattar och sekelskifteskläder

Under decennierna kring sekelskiftet 1900 uppstod massrörelser i de västeuropeiska industristaterna som drev frågan om det demokratiska styrelsesättets införande och allmän och lika rösträtt. När det kommer till rösträttens införande för kvinnor har den första vågen av feminism lyfts fram som en särskilt betydelsefull faktor. Kvinnorörelsen har belysts rent allmänt inom forskningen och klassperspektivet har ofta varit framträdande.

Få studier har sökt förstå arbetarkvinnornas handlande i dessa föreningar och vad de som grupp delade som kan förklara varför de valde den borgerliga feminismen framför klassolidariteten. Tidigare forskning har i stor utsträckning kommit fram till att valet måste förstås inom ramen för teorier om förborgerligande eller teorier om politisk mobilisering på basis av delade erfarenheter av patriarkalism.

I relation till den tidigare forskningen är det övergripande syftet med projektet att problematisera bilden som tidigare forskning tecknat av arbetarkvinnors verkande, aktörskap och handlade inom ramen för den första vågen av feminism. 

Forskningsprojektets fullständiga titel: Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Johanna Ringarp

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Johanna Ringarp_CM

Medlemmar

Johanna Ringarp

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Johanna Ringarp_CM

Anne Berg, universitetslektor

Göteborgs universitet
Anne Berg, GU

Publikationer

Publikationer för projektet