Stockholms universitet

Forskningsprojekt Digitalising Mental Health Care Access (DiMHA)

Detta forskningsprojekt kommer att förändra vården av psykisk ohälsa i Uganda. Vi utvecklar en digital lösning som underlättar vård och stöd, och hjälper människor med stora behov att komma i kontakt med experter. Lösningarna utgår från svenska system, men anpassas till lokala behov för att säkerställa att vården blir användarcentrerad och relevant i Uganda.

Genrebild: Illustration av kvinna och tekniska hjälpmedel. Bild: Chenspec/Pixabay.
Bild: Chenspec/Pixabay.

Detta projekt kommer att göra vården mer tillgänglig för människor i Uganda med psykisk ohälsa, genom att ge tillgång till experter och tjänster digitalt. Uganda har, som många andra låg- och medelinkomstländer, akut brist på expertis inom mental hälsa och en ökande nationell börda för psykisk ohälsa.

Det behövs folkhälsofrämjande åtgärder med fokus på psykisk hälsa och tillgång till psykosocialt stöd, behandling och vård av hög kvalitet. Strukturella hinder som brist på utbildad personal och samhälleligt stigma hindrar människor från att söka vård.

Den digitala transformationen skapar möjligheter att övervinna några av de befintliga hindren genom att göra tjänster tillgängliga för många fler. En digital lösning underlättar tillgången till korrekt information, länkar användare från olika delar av landet till tillgängliga tjänster och gör det möjligt för vårdpersonal att följa upp sina patienter. Systemet kommer att triagera användare för att säkerställa att de som behöver akut vård kan få tillgång till experter utan långa väntetider. Förutom experter på mental hälsa kommer systemet också att involvera kamratstödjarteam med personer som själva har erfarenhet av att leva med psykiska problem.

Det långsiktiga syftet är att utveckla en robust digital hälsoportal med 1177 Vårdguiden som förebild. Detta kommer att vara den första interventionen i sitt slag i Östafrika, en möjlighet att utveckla en prototyp som kan skalas upp över hela regionen i linje med visionen om integrerade regionala hälsovårdstjänster.

DiMHA är ett multidisciplinärt samarbete mellan expertis i Sverige och Uganda. Projektet leds av SPIDER, ett centrum vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Projektbeskrivning

Detta projekt kommer att göra vård av psykisk ohälsa mer tillgänglig i Uganda genom att använda digitala plattformar. En tele-mental hälso- och sjukvård kommer att inrättas för att förbättra tillgången till information om mental hälsa, psykosocialt stöd från professionell mentalvårdspersonal och kamratstöd (människor med egen erfarenhet av psykiska sjukdomar), samt digital triage för att säkerställa att de bäst behövande får tillgång till sjukvårdsexpertis.

Lösningen kommer att bygga på en omfattande kontextuell analys och samdesign med användare för att säkerställa lokal relevans. Projektet kommer att utgöra en testbädd för att potentiellt skalas upp till ett rikstäckande eller östafrikanskt regionalt program. Tillgänglig information indikerar att detta kan bli ett pionjärprojekt för hela den östafrikanska regionen, som kan ge viktiga lärdomar för insatser i grannländer som står inför liknande utmaningar.

Detta projekt är en del av ett större initiativ: Digital Futures, som är ett samarbete mellan KTH, Stockholms universitet och RISE. Projektet finansieras via Digital Futures projekt för mångfald och inkludering. Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som studerar och utvecklar digital teknik av stor samhällelig betydelse. Det bildades 2020 med finansiering från Sveriges regering.

Förväntad effekt

Projektet kommer att skapa en pålitlig och tillgänglig källa till information om mental hälsa och snabb kontakt med specialister inom psykisk ohälsa. Det förbättrar situationen för människor med psykisk ohälsa, leder till tidig diagnos och behandlingsinitiering samt övergripande effektivitet i tjänsteleveransen. Projektet kommer att förbättra behandlingar genom att göra uppföljning och vårdkontinuitet mer tillgänglig för dem som behöver kontinuerligt stöd.

Människor som är geografiskt isolerade från vårdenheter, exempelvis på landsbygden, kommer att gynnas mest. Det är också troligt att fler unga människor kommer att använda sig av tjänsterna genom digitala kanaler med tanke på att de är mer benägna att använda teknik. Unga människor är en av högriskgrupperna för psykisk ohälsa och är också alienerade av den starkt stigmatiserade traditionella vården. Digitaliseringen kommer alltså att förbättra deras tillgång till tjänsterna.

Sammantaget kommer användarna att ådra sig mindre kostnader för att nå tjänster, medan tjänsteleverantörer också kommer att ådra sig mindre kostnader genom att erbjuda digitala lösningar. Långsiktig påverkan kommer att vara förbättrad mental hälsa och välbefinnande samt bidrag till det tredje målet för hållbar global utveckling (SDG3).

Ett tvärvetenskapligt samarbete

DiMHA-partnerskapet består av ett tvärvetenskapligt team för att tillhandahålla den expertis som krävs för att förverkliga ett sådant här ambitiöst projekt. DiMHA engagerar experter baserade på ledande institutioner i Sverige och Uganda. Den svenska expertisen kommer från SPIDER på Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, samt Avdelningen för digital hälsa på RISE. Den ugandiska expertisen är hämtad från Makerere University School of Public Health, Butabika National Referral Mental Hospital och Uganda Cancer Institute (UCI). Andra partners kommer att läggas till under projektets gång. Till exempel kommer företag inom telekommunikation att utgöra en viktig del av tjänsteleveransen.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Medlemmar

Marie Sjölinder

RISE

Juliet Nakku

Butabika National Referral Mental Hospital, Uganda

Vincent M. Kiberu

Makerere University School of Public Health, Uganda

Johnblack K. Kabukye

Uganda Cancer Institute, Uganda