Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK)

Risker med injektionsbruk av narkotika i en svensk kontext (RISK): Prevention av skadeverkningar i praktiken enligt brukare, vårdpersonal och samhällsaktörer.

Detta projekt är utvecklat i samråd med sprututbytesprogrammet i Stockholm. Här belyser vi hur risker och skador kan förstås och förhindras från olika aktörers perspektiv och utifrån centrala aspekter i det praktiska vårdarbetet.

Syftet är att öka förståelsen för hur injektionsbrukare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer resonerar kring om och hur risker och skador kan förebyggas, och hur detta förhåller sig till samspelet mellan individ, olika sociala situationer (ex socialt nätverk, injektionstillfälle) och institutioner (ex narkotikapolitik, samhällsdebatt).

Projektbeskrivning

Trots införandet av en rad skadereducerande åtgärder i Sverige så är injektionsbruk av narkotika fortsatt förknippat med stora medicinska och sociala skadeverkningar, vilka kan begränsas genom förnyade preventiva åtgärder. Skadorna drabbar denna grupp narkotikaanvändare särskilt hårt samtidigt som riskerna varierar i ett samspel mellan individuella (ex tolerans, samsjuklighet) och institutionella (ex policy) faktorer.

För ökad kunskap om risker och skador av injektionsbruk, och för att förbättra prevention, behandling och politik, har professionella aktörer på fältet efterfrågat fördjupande forskning på området.

Detta projekt, utvecklat i samråd med sprututbytesprogrammet i Stockholm, belyser därför hur risker och skador förstås och kan förhindras från olika aktörers perspektiv och utifrån centrala aspekter i det praktiska vårdarbetet.

Syftet är att öka förståelsen för hur injektionsbrukare, vårdpersonal och andra samhällsaktörer resonerar kring om och hur risker och skador kan förebyggas, och hur detta förhåller sig till samspelet mellan individ, olika sociala situationer (ex socialt nätverk, injektionstillfälle) och institutioner (ex narkotikapolitik, samhällsdebatt).

Genom att i fyra delstudier samla in och analysera kvalitativa data (intervjuer, media- och policymaterial) med utgångpunkt i kvantitativa registerdata från sprututbytesprogrammet ger studien ny kunskap om hur risker, skador, ohälsa och död kan förebyggas utifrån brukarens (mikronivå), vårdpersonalens (mesonivå) och ett samhälleligt perspektiv (makronivå). En fördjupad analys av eventuella skillnader mellan dessa nivåer kan ge förslag på framkomliga preventiva insatser som därefter kan införas i praktiken.

Projektet bidrar med kunskap om hur risker och skador skapas i samspel mellan individ, grupper och samhälleliga institutioner samt hur vi kan skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa i en särskilt utsatt grupp, med hänsyn tagen framför allt till brukarnas syn på risk och risktagande.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Jessica Storbjörk

Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Jessica Storbjörk

Medlemmar

Lena Eriksson

Universitetslektor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Lena Eriksson

Martin Kåberg

överläkare

Beroendecentrum Stockholm SLSO

Josefin Månsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Josefin Månsson. Foto: Rickard Kihlström

Eva Samuelsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Eva Samuelsson

Jukka Törrönen

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Jukka Törrönen

Katarina Winter

Vikarierande Lektor

Kriminologiska institutionen
K. Winter

Mer om projektet

Besöker du sprututbytet?

Vi söker intervjupersoner för en studie om hantering av risker i vardagen och upplevelser av vård.

Inom forskningsprojektet intervjuar vi människor som har erfarenhet av att injicera narkotika om deras upplevelser. Vi vill förstå hur risker och skador kan förebyggas och minskas. Ambitionen är att i slutändan kunna ge förslag på hur nuvarande vård- och samhällsinsatser kan förbättras.

Därför söker vi ungefär 25 personer som injicerar narkotika och vill berätta för oss om sin livssituation och hur samhällets bemötande och insatser kan utvecklas.

Läs mer om studien om sprututbytet