Stockholms universitet

Forskningsprojekt Transformationer av transformationer – en tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande

Syftet med det här projektet är att få en djupare förståelse för hur elever kan stöttas i sitt meningsskapande när de ska lära sig om naturvetenskapliga fenomen, som till exempel kraft och motkraft. Hur kan eleverna utifrån sina vardagserfarenheter få kunskap om detta som de tycker är meningsfull?

Projektbeskrivning

Projektet Transformationer av transformationer – en tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande i naturvetenskaplig undervisning handlar om att få en djupare förståelse för hur elever i årskurs 4-6 kan stöttas när de ska lära sig om naturvetenskapliga ämnen. I projektet samarbetar vi med lärare för att hitta olika sätt att medvetet arbeta med ämnesinnehållet för att ge en ökad mening och betydelse för naturvetenskaplig kunskap.

Meningsskapande i naturvetenskapliga klassrum kännetecknas ofta av multimodalitet, det vill säga att elever och lärare kommunicerar om innehållet genom många olika resurser, som till exempel verbalt språk, bilder och modeller av olika slag. Ämnesinnehållet kan på det sättet transformeras (förflyttas och omformas) mellan de olika representationerna som används, för att lyfta fram olika aspekter av naturvetenskapliga fenomen.

Varje representation, eller modalitet, har olika potential för meningsskapandet inom området och i den kommunikativa situationen. Därför behövs flera olika resurser för att tala om, och beskriva, olika aspekter av innehållet. För eleverna ställer det krav på att kunna växla och integrera mellan de representationer som används.

Tidigare forskning har visat att samtal om hur innehållet representeras är ovanliga, särskilt när det gäller andra modaliteter än verbalt språk. Därför finns det skäl att utveckla arbetsformer och en didaktisk medvetenhet hos lärare som gör det möjligt för dem att samtala med eleverna om olika representationers potential för deras meningsskapande.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Kristina Danielsson

Professor

Institutionen för ämnesdidaktik
Kristina Danielsson

Medlemmar

Ewa Bergh Nestlog

Professor, Vicedekan

Linnéuniversitetet
Ewa Bergh Nestlog

Fredrik Jeppsson

Biträdande professor

Linköpings universitet

Publikationer