Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Valberedningens förslag till vicerektorer

Här presenteras valberedningens förslag till vicerektorer för Humanvetenskapliga området. Förslaget gäller mandatperioden 2021-2023.

Maria Lim Falk

Läsutveckling hos nyanlända genom samverkan

Hur lär man sig att läsa på ett nytt språk och hur kan forskare samarbeta med skollärare? Maria Lim Falk beviljades 295 000 kronor i samverkansmedel för sitt forskningsprojekt som främjar utbildningsutveckling bland nyanlända gymnasieelever.

MR-kamera

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser fördelar med den nya situationen.

student

Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag

I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.

Aula magna

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2020

Humanvetenskapliga områdets profilseminarier lyfter spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan.

Val till fakultets- och områdesnämnder för mandatperioden 2021–2023

Under perioden 30 september – 7 oktober är det val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnder och områdesnämnder.

Samverkansforskning pågår

Samverkansprogrammet för migration och integration inledde i maj 2020 en intervjuserie i syfte att synliggöra olika former av samverkansforskning inom temat. Intervjuerna publiceras månatligen här på Humanvetenskapliga områdets hemsida. 

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet
Vice