Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Val till fakultets- och områdesnämnder för mandatperioden 2021–2023

Under perioden 30 september – 7 oktober är det val av dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnder och områdesnämnder.

Profilseminarium: Hinder och möjligheter för ökad genomströmning i lärarutbildningen

Vad är institutionella faktorers inverkan på genomströmning inom lärarutbildningarna? Hur skapas förutsättningar för den begynnande läraridentiteten? Välkommen till Humanvetenskapliga områdets profilseminarium inom profilområdet Språk & lärande.

Erik Olsson

Mötesplatser för migrationsforskning behövs

Hur kan migrationsforskning nå fram till viktiga samhällsinstanser? Samverkansprogrammet för migration och integration intervjuar Erik Olsson, professor i internationell migration och etniska relationer vid Socialantropologiska institutionen, om sin forskning om transnationell migration och diaspora.

Hjärnor

Kulturell evolution ämne för nya kurser

Den som vill lära sig mer om kulturell evolution utifrån tvärvetenskapliga perspektiv kan till våren söka två nya masterkurser vid Stockholms universitet. Kurserna välkomnar studenter från alla fakulteter.

Samverkansforskning pågår

Samverkansprogrammet för migration och integration inledde i maj 2020 en intervjuserie i syfte att synliggöra olika former av samverkansforskning inom temat. Intervjuerna publiceras månatligen här på Humanvetenskapliga områdets hemsida. 

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2020.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet
Vice