Områdesnämnden utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare
  • ”Black box”.

Mer information om de olika kategorierna finns i pdf-filen längre ner på sidan.

Vad innebär strategiska satsningar?

Satsningarna gäller stöd till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från områdesnämnden ska ge ett mervärde.

Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Aktiviteter där flera institutioner är involverade – från olika discipliner och företrädesvis från olika fakulteter – prioriteras vid tilldelningen av medel. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

Områdesnämnden beslutar om tilldelning av medel. De beviljade medlen utbetalas efter beslut och får användas under ett år från beslut. En ekonomisk redovisning ska lämnas till områdesnämnden senast ett år från beslut. Medel som inte använts ska återbetalas till områdesnämnden.

Utlysningar

Utlysningarna under de tre första stödformerna ovan förutsätter att de sökande har god framförhållning så att institutionerna och medarbetarna får möjlighet att planera in dessa i sina verksamhetsplaner. Den sammantagna finansiella storleksordningen för satsningarna fastställs av Områdesnämnden för humanvetenskap årligen i samband med budgetbeslutet.

Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” kan beviljas löpande under året. Områdesnämndens webbplats utgör informationskanal genom att tydligt presentera utlysningarna och möjligheterna att erhålla medel.

Utlysningstillfällen 2020

Våren: sista ansökningsdag 20 mars, utlysning en månad i förväg.

Hösten: sista ansökningsdag 8 oktober, utlysning en månad i förväg.

”Black box” kan sökas vid de ordinarie utlysningarna men även löpande under året på de sökandes initiativ. Områdesnämndens försättsblad ska alltid bifogas först i varje ansökan: Försättsblad till ansökan om strategiska forskningsmedel (259 Kb) . Ansökan skickas till registrator@su.se som en samlad pdf. Ange aktuellt ärendenummer i ämnesraden i mejlet (se högst upp försättsbladet - fram till utlysningen i oktober 2020 är diarienumret SU FV-5.1.2-0788-20).

Se Utlysningar för aktuella utlysningar.

 

Mer information

Mer information om kommande utlysningar kommer att anslås här i god tid inför varje utlysningsomgång. Mer information om stödformer och strategiska initiativ hittar du i dokumentet Områdesnämndens strategiska satsningar (160 Kb) .