Projektets bakgrund

Områdesnämnden för Humanvetenskap tog i februari 2016 initiativ till en satsning på ”Digital humanvetenskap” inom Stockholms universitet. Tanken var att utreda om universitetet skulle skapa en motsvarighet till de satsningar på ”Digital humaniora” som skett under de senaste åren vid andra lärosäten i Sverige och internationellt.

Utgångspunkten är tre aspekter som ofta framhållits som centrala inom digital humaniora:

 • Utveckling av specifika digitala metoder för humanistisk forskning
 • Humanistisk forskning med hjälp av generella eller specialiserade digitala verktyg
 • Forskning kring digitala medier (inkl. sociala medier) och människors förhållande till dessa

Inom Stockholm universitet eftersöks dock en breddning för att också omfatta samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter, då dessa också ingår i det Humanvetenskapliga området.

Rektor har beviljat medel för ett treårigt projekt för att arbeta med frågor kring Digital humanvetenskap och har avsatt 3.5 miljoner kr för detta arbete under perioden. Områdesnämnden har beslutat att tillskjuta 0.5 miljoner kr för att ytterligare stödja arbetet.

Arbetsgrupp

För att arbeta med dessa frågor tillsattes en arbetsgrupp i maj 2016 bestående av:

 • Professor Uno Fors, DSV, sammankallande
 • Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Juridicum
 • Professor Patrick Vonderau, IMS
 • FD Christer Johansson, IKE
 • FD Petter Karlström, DSV
 • Administrativt stöd: Sofia Mattson, områdeskansliet

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att bl.a. utföra dessa uppgifter:

 • Kartlägga områdets status och aktiviteter på SU
 • Utforma en definition av detta vetenskapsfält och finna en lämplig benämning
 • Anordna workshops, seminarier och arbetsmöten
 • Författa en preliminär rapport om arbetet under 2016 och ge förslag på aktiviteter under 2017.

I gruppens uppdrag ingick även att på sikt arbeta med följande frågeställningar:

 • Saknas det någon typ av infrastruktur som är väsentlig för områdets utveckling?
 • Bör ett virtuellt nätverk skapas, en mötesplats eller något sådant för att stärka områdets verksamhet?
 • Bör man initiera någon typ av pilotprojekt för att få igång en mer samlad aktivitet?
 • Behöver forskare få stöd för att skriva större ansökningar för projekt inom området?
 • Vilka behov och möjligheter att skapa mer långsiktiga satsningar finns inom området?
 • Vilka övriga lämpliga aktiviteter och satsningar är möjliga?

Mer information

Se gärna forskningssatsningens externa webbplats för ytterligare information: http://dhv.dsv.su.se/.

Utlysning av projektmedel

Humanvetenskapliga området utlyser projektmedel inom digital humanvetenskap. Medlen kan användas för att genomföra ett mindre forskningsprojekt eller för att skriva ansökningar om externa medel. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019. Läs mer om utlysningen.