Hur vi jobbar

Astri Muren är områdesnämndens ordförande och dessutom ordförande för Etiska rådet vid Stockholms universitet. Elisabeth Wåghäll Nivre är vice ordförande i områdesnämnden och ordförande för områdets Forskningsberedning. I vår vardag delar vi pragmatiskt på de arbetsuppgifter som kommer till oss och gör också väldigt mycket gemensamt. Framför allt gäller detta deltagande i olika arbetsgrupper och möten på områdes- och universitetsledningsnivå.

Nu vid vårterminens senare del börjar vi få en uppfattning om hur jobbet som kombinerade vicerektorer för Humanvetenskapliga området och dekaner för Humanistisk- och Samhällsvetenskaplig fakultet fungerar. Den nya ordningen med två vicerektorer har flera fördelar. Genom att vicerektorerna är del av universitetets ledning och samtidigt prefekternas chefer stärks kontakten mellan verksamheten på institutionerna och universitetsledningen. Genom kontakten med Juridiska fakultetens dekan Jessika van der Sluijs har vi ett viktigt och värdefullt utbyte om aktuella frågor inom vårt område. Genom kontakten med Naturvetenskapliga områdets vicerektor Henrik Cederquist, som också är dekan för Naturvetenskapliga fakulteten, skapas en god överblick över universitetets stora och breda verksamhet.

Elisabeth Wåghäll Nivre

Strategiarbete 2018

Under 2018 utformas universitetets strategier för tiden 2019–2022 och vi deltar i det arbetet genom att formulera strategier för forskning och utbildning och samverkan tillsammans med Naturvetenskapliga områdets vicerektor. Vi ser det som ett viktigt arbete som kommer att ligga till grund för allt arbete som vi har framför oss på fakultets- och områdesnivå. I arbetet med Stockholms universitets strategier ingår att universitetet medverkar som ett av tolv pilotlärosäten i det internationella projektet Living Values som utgår från dokumentet Magna Charta Universitatum och dess underorganisation Magna Charta Observatory. I detta ska universitetets kärnvärden, både generella akademiska och SU-specifika, testas med utgångspunkt i ett instrument för självvärdering från Magna Charta Observatory. Tanken är att alla medarbetare ska engageras i diskussionerna kring viktiga akademiska kärnvärden. Vi kommer återkomma till detta och hoppas på givande diskussioner på alla nivåer.

Vi ser fram emot ett fortsatt arbete som vicerektorer för Humanvetenskapliga området och hoppas på ett fördjupat samarbete över fakultets- och områdesgränser.