Elisabeth Wåghäll Nivre

Universitetsledningens resa till USA

I början av terminen gjorde hela universitetsledningen en resa till USA där några olika syften kombinerades. Det innebar att vi besökte flera olika lärosäten och orter. Elisabeth var med på ett besök vid Stanford University som Stockholms universitet sedan länge har forskningssamarbeten med och som nu ingår i ett nystartat samarbete om universitetsledningsfrågor där även University of California, Berkeley, samt Washington University ingår tillsammans med lärosätena inom det så kallade SLUG-samarbetet (Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg). Ytterligare ledningspersoner anslöt i Washington D.C. där svenska ambassaden var värd för en temadag med diskussioner om nutida utmaningar för universiteten tillsammans med flera amerikanska ”public universities”. Därefter var Astri med på ett besök vid University of Illinois at Urbana-Champaign som SU haft ett strategiskt partnerskap med och dit Stockholms universitet skickar många utbytesstudenter – vi fick träffa flera av dessa studenter och de var alla mycket nöjda med sina studier vid UIUC. Under de år som SU centralt har satsat på samarbeten med UIUC har också en rad lärarutbyten ägt rum och forskningssamarbeten etablerats. 

Rektors prefektmöten

Vi deltog i mars i rektors terminsvis återkommande prefektmöten som denna gång särskilt behandlade etikfrågor – ett mycket aktuellt ämne just nu. Vicerektorerna informerade dessutom om områdenas arbete med rekrytering. Mötena innehöll vidare information om UKÄ:s kommande tillsynsgranskning samt Fastighetsavdelningens presentation av det nya konceptet för att tillhandahålla service och tjänster i samband med lokaler. Prefektmötena med efterföljande middag bjuder alltid på trevliga och intressanta möten och samtal inom och över fakultets- och områdesgränserna! 

Astri Muren

Profilseminarierna

För att lansera de reviderade profilområdena har vi verkat för att en stor del av den myndighetskapitalsatsning som gjordes år 2018 får formen av medel för att initiera forskning, utbildning och samverkan inom våra profilområden. I linje med detta ägnas 2019 års profilseminarier åt var sitt profilområde, med tre seminarier under vårterminen och fem under hösten. Utlysningen av medel är pågående med sista ansökningsdag i juni och igen i december. 

Besök

Landshövdingen Sven-Erik Österberg besökte SU den 8 mars, ett trevligt besök där vi fick tillfälle att presentera vår verksamhet och vikten av våra kontakter med staden och regionen.

Den 4 april hade området besök av Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Stefan Svallfors (professor i sociologi), tillsammans med Anders Sundström som är koordinator på VR för humaniora och samhällsvetenskap. Vi hade gjort ett fullmatat program med en förmiddag som ägnades åt en presentation av området och diskussioner med fakultetsledningarna. Eftermiddagen ägnades åt en presentation av VR:s verksamhet och samtal med forskare från områdets tre fakulteter och till sist ett besök vid SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Center. Vi tyckte att vi fick fram många viktiga synpunkter från både lednings- och forskarperspektiv. Det är mycket värdefullt för oss med denna direktkontakt med VR-representanter!

På gång i beredningarna

Våra utbildningsberedningar arbetar med de sista detaljerna i planeringen av kvalitetssäkringssystemet för utbildning, som ju sätter igång i skarpt läge i höst. Forskningsberedningen har haft ett omfattande arbete, både med granskning av ansökningar till externa finansiärer och bedömning av ansökningar till områdets strategiska satsningar.

STRUT:en

Styr- och resursutredningen, den så kallade STRUT:en har varit ett diskussionsämne under hela våren. För närvarande bereds ett svar från vårt lärosäte som kommer att gå ut till institutionerna innan det lämnas till departementet. Det som ska gälla som en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan har givit upphov till många diskussioner och det ska onekligen bli mycket intressant att se vilka politiska beslut som kommer att fattas i frågan.