Elisabeth Wåghäll Nivre

Efter snart ett år med två vicerektorer på området tycker vi att vi har ett väl fungerande samarbete både internt på vårt område och med det Naturvetenskapliga området. Genom att vicerektorerna också är dekaner kan vi bidra till bättre insyn i och därmed ökad förståelse för det Humanvetenskapliga områdets fakulteter. Rektor träffar alla dekaner regelbundet och det känns som om området har fått en starkare ställning i universitetsledningen. Utmaningen är att räcka till. Att delta i möten både ”uppåt” och ”nedåt” i organisationen kräver en helt annan struktur och organisation av dekanfunktionen, med mer arbete för prodekan och vicedekaner. Ibland känns det som att vi inte riktigt hinner med våra fakulteter på de sätt vi skulle vilja. Samtidigt är det förvånansvärt sällan som rena intressekonflikter uppstår. Vi ser det som oerhört viktigt att föra fram fakulteternas och kärnverksamhetens önskemål och behov till universitetsledningen, men också i våra många möten med olika företrädare för förvaltningen, t.ex. Fastighets- och Samverkansavdelningen.

Vissa projekt som vi har engagerat oss i under året börjar bli klara:

  • Profilområdena revideras på rektors uppdrag. I dialog med områdets prefekter har vi formulerat åtta områden som är övergripande och som ska fungera för både utbildning och forskning – och därmed samverkan med andra instanser.
  • Processen med akademiska kärnvärden har lett till diskussioner om universitetets hittillsvarande institutionella kärnvärden öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande. Områdets tre fakulteter har gjort en rad viktiga egna inspel, frågan är uppe på rektors prefektmöten nu under hösten, och det ska bli mycket intressant att få se var det landar.
  • Arbetet med SU:s strategier har varit ett stort och långvarigt projekt, där vicerektorerna tillsammans har skrivit avsnitten om forskning, utbildning och samverkan. Ett utkast behandlades vid senaste universitetsstyrelsesammanträdet och beslut kan väntas i december.
Astri Muren

Viktiga uppgifter som vi har framför oss på området är att formulera områdets strategier, samt att sätta oss in i kvalitetssäkringsarbetet som våra pro- och vicedekaner hittills skött alldeles förträfflig med mycket begränsat stöd från oss – detta stöd ska vi nu utöka.

Ett kontinuerligt områdesprojekt som vår dekankollega Jessika van der Sluijs är huvudansvarig för är profilseminarierna, denna höst på följande aktuella teman:

  • Konst och vetenskap – Accelerator (3 oktober)
  • Barn, migration & integration (7 november)
  • Ryssland (4 december)

Strategiska medel och satsningar

Områdesnämnden fattar vid sitt novembersammanträde beslut om de strategiska medel som den i höst har avsatt för:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten
  • Stöd till inbjudning av spetsforskare
  • ”Black box”.

Medlen utlyses två gånger per år och ska ses som ett tillfälligt stöd av mindre karaktär. Inga medel ges till löpande verksamhet.

Områdesnämnden har också gjort ett antal strategiska satsningar under förra mandatperioden som går in i den nuvarande. Det gäller t.ex. projekten Barn, Migration, Integration, Digital humanvetenskap och Humanvetenskaplig miljöforskning. Vi har dessutom samverkansprojektet R.A.T.S. teater som löper till sommaren 2020. Mycket har hänt och mer är på gång. Det har varit ett spännande och lärorikt år och vi ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla områdets verksamhet under 2019.