Ledningsinternat på Askö

Arbetet under första halvan av hösten har varit intensivt - som vanligt så här års. Planeringen inför områdesnämndens budgetbeslut inleddes med ett ledningsinternat i augusti på fältstationen Askö, då bland annat universitetets ekonomi och budgetfrågor dryftades. Därefter har diskussioner om indragning av myndighetskapital, omfördelning av takbelopp, förvaltningsavdelningarnas budgetäskanden, med mera skett i olika beredande och beslutande organ. Resultatet är ett nu ganska färdigt budgetförslag som har presenterats för områdesnämnden som diskussionsunderlag. Ett beslut kan dock först följa efter det att universitetsstyrelsen har fattat beslut om budget den åttonde november.

Astri Muren

Områdesövergripande rådet

Vårt arbete på området präglas starkt av dialoger och diskussioner med företrädare för kärnverksamheten, med studenterna samt med stödverksamheten och universitetsledningen. Vid de internat vi har finns tid även till fördjupade samtal. Förutom ledningsinternat deltar vi också i områdesövergripande rådets (OR)  internat varje termin. Områdesövergripande rådet ”är ett beredande organ för rektor. Rådet består av universitetsledningen, dekaner, lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen och studenter. Rådet behandlar frågor av områdesövergripande natur inför beslut av rektor eller universitetsstyrelse”. Det är med andra ord det organ som samlar flest deltagare på ett universitetsövergripande plan. Höstens OR-internat ägde rum på Tovetorp, också det en av SU:s fältstationer med stor betydelse för både forskning och utbildning.

Stockholm Trio och CIVIS

Såsom delaktiga i universitetsledningen har vi i höst deltagit i ett första gemensamt möte i Stockholm Trio. SU, KTH och KI söker öka sitt samarbete och både synliggöra sådant som redan görs inom forskning och utbildning och finna nya områden för samarbete. Universitetsalliansen Stockholm Trio bildades formellt den 27 maj, och Fredrik Oldsjö, under en rad år en mycket uppskattad kanslichef för H-området, är den person som har utsetts att hålla ihop och koordinera verksamheten. Det känns otroligt tryggt att ha Fredrik på denna post och vi ser nu fram emot den fortsatta utvecklingen av triosamarbetet.

Fredrik har också fått i uppdrag att vara administrativt ansvarig för vårt arbete i nätverket CIVIS – European Civic University Alliance. Målet för det EU-stödda nätverket är ”att skapa en integrerad organisation där studenter och personal kan förflytta sig och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution”. Åtta ledande europeiska universitet deltar, och vi kommer med säkerhet att höra mer om detta nätverk när lärosätena inleder konkreta samarbeten. Det rör sig om följande universitet:  Aix Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université Libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).

Fredrik Oldsjös nya uppdrag har lett till viss omorganisation på områdeskansliet. Felicia Markus är ny tf områdeskanslichef och Catharina Sitte-Durling hennes ställföreträdare. Båda är samtidigt kvar i sina funktioner som fakultetskanslichefer vilket innebär att områdeskansliets verksamhet behöver anpassas och förändras en del. Vår målsättning är att det dagliga arbetet ska löpa på som tidigare men att vi samtidigt har en möjlighet att se över och ytterligare förbättra koordinationen mellan fakulteter och område.

Satsningar på våra profilområden

I höst fortsätter vi satsningen på våra profilområden efter det att vi på rektors uppdrag reviderade dem inför 2019. Under våren hade vi tre profilseminarier och under hösten håller vi sammantaget fem.

Områdesnämnden har i år avsatt medel från myndighetskapitalet för att främja nya forsknings- och utbildningssamarbeten inom respektive profilområde. Satsningen innebär att lärare och forskare kan söka medel för såväl forskning och utbildning som för samverkan. Vi hoppas på många goda idéer och ser fram emot ansökningar från alla fakulteter. Senaste dag att skicka in ansökan är satt till den 1 december.

Elisabeth Wåghäll Nivre

Forskningsansökningar i fokus på höstens dekancafé

Höstens dekancafé äger rum den 21 november (kl. 15.00-16.30 i A207) och har forskning och forskningsansökningar, framför allt till större, externa forskningsfinansiärer, i fokus. Områdesnämndens forskningsberedning och Avdelningen för forskningsstöd finns på plats och berättar om arbetet med ansökningar och nomineringar. Vi tar också upp vad det innebär  för en institution på kort och lång sikt att få en Wallenberg Academy Fellow eller en Pro Futura-forskare till institutionen. Vi hoppas att många kommer till detta dekancafé och tillvaratar möjligheten att ställa frågor och komma med synpunkter.

Hur samverkar vi på bästa sätt?

Rektor har just avslutat höstens prefektmöten. Denna gång har fokus legat på den inte alltid helt enkla frågan om samverkan. Det råder inte några tvivel om att vi samverkar med det omgivande samhället vid Stockholms universitet, men hur gör vi det på bästa sätt och vad vill vi särskilt lyfta fram? Vicerektorerna höll i inledningen till mötet och frågorna till prefekterna var:

•    Vad betyder samverkan, inklusive kommunikation, för dig och din institution?
•    Vilken samverkan finns på din institution idag?
•    Vilket behov av samverkans- och kommunikationsstöd ser institutionerna?
•    Synpunkter på organisation av samverkansstöd inklusive kommunikation vad gäller nivå – centralt/område/fakultet?

I universitetsledningen ser vi nu fram emot att få ta del av svaren från dessa diskussioner och använda som underlag för vidare planering.

På gång vid fakulteterna ...

Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner står under hösten 2019 på tur att få besök av rektor och universitetsledning. Rektor besöker regelmässigt universitetets alla fakulteter och institutioner. Det är viktiga och roliga besök då vi får ta del av hur otroligt mycket det är som sker vid våra institutioner. H-områdets alla tre dekaner deltar i dessa besök när så är möjligt. Det går inte alltid tidsmässigt, men det är mycket lärorikt att möta medarbetare från andra institutioner än den egna fakultetens och vi får viktiga kunskaper som är av stor nytta för vårt arbete i bland annat Områdesnämnden.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram de aktiviteter som sker vid Humanistisk fakultet denna höst. Fakulteten firar 100-årsjubileum och har tre olika aktiviteter ”på stan” – på Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen,  på Goethe-Institutet och Cervantesinstitutet och på Nordiska museet – samt en avslutande eftermiddag för medarbetare vid Stockholms universitet och studenter i Aula Magna den 17 december. Vi hoppas då få medarbetare från alla fakulteter i publiken. Den humanistiska fakultetens institutioner kommer att presentera sin verksamhet i ett slags ögonblicksbilder – både inne i och utanför Aula Magna.