På denna sida samlas information som rör Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

https://www.su.se/om-oss/fakta/kvalitet

 

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en treårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

Handläggningsordning

Tidsschema och indelning av utbildningar

Beslut om att senarelägga planerade utbildningsgranskningar med anledning av utbrottet av Covid-19 (beslutsdatum: 2020-03-30):

"Vicerektor beslutar, på delegation av Områdesnämnden för humanvetenskap, att samtliga utbildningsgranskningar för utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå som schemalagts enligt områdesnämndens beslut 2018-12-12 (dnr SU FV-1.1.9-3607-18) senareläggs med ett år.

För de utbildningsgranskningar som startats vårterminen 2020 beslutar ordföranden i Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Buga), i samråd med vicerektor, om vilken tidsplanering som ska gälla."

Observera att processen i regel startar med ett upptaktsmöte i mitten av den termin som föregår själva utvärderingsterminen.

Mallar för utbildningsgranskning

På sidan för kvalitetssäkrande aktiviteter finns mallar för utbildningsgranskning.

Utvärderingens resultat

Mer information

För ytterligare information om Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta Peter Bretschneider, peter.bretschneider@su.se.