Disputation: Johanna Öberg

Disputation

Datum: tisdag 9 april 2024

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Aula Nod, DSV, Borgarfjordsgatan 12, Kista

Välkommen till en disputation på DSV! Johanna Öberg presenterar sin avhandling som handlar om digitala resursers påverkan på delaktighet i lärmiljöer.

9 april 2024 presenterar Johanna Öberg sin doktorsavhandling på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Titeln är ”Digitala resursers påverkan på delaktighet i lärmiljöer: En studie av högstadieelevers delaktighet”.

Doktorand: Johanna Öberg, DSV
Opponent: Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet
Huvudhandledare: Uno Fors, DSV
Handledare: Jelena Zdravkovic, DSV

Ladda ner avhandlingen från Diva

Kontaktuppgifter till Johanna Öberg

Disputationen genomförs i DSVs lokaler i Kista, med start klockan 13.00.
Hitta till DSV

 


Sammanfattning

I denna avhandling undersöks potentialen som digitala resurser kan ha för att stödja elevers delaktighet i lärmiljöer. Forskningsfrågorna fokuserar på elevperspektivet på delaktighet i formella och informella lärmiljöer, samt vilken roll digitala resurser kan ha i att främja elevdelaktighet i skolans undervisning.

Fyra deltagarbaserade studier undersöker elevers samt lärares syn på hur teknikförstärkt lärandet kan gynna de betydande interaktioner som främjar delaktighet i lärandemiljöer. Elever uttrycker brist på digitala resurser som aktivt stödjer deras delaktighet i skolan, jämfört med erfarenheter från deras privatliv. De betonar behovet av ökad användning av digitala resurser när det kommer till informationshantering och interaktioner i lärprocessen.

Lärare betonar vikten av att kunna ge aktuell och snabb feedback till eleverna via digitala plattformar. Lärarna uttrycker även behovet av att kunna visualisera elevernas resonemang och av att kunna sammanställa och ha uppdaterade resultat på både individ- och gruppnivå. Både lärarna och eleverna identifierar potentialen hos digitala resurser för att öka elevernas delaktighet, ex. genom att utveckla digitala resurser som kan hantera informationsflöden och tillhandahålla gemensam plattform för interaktion och samarbete. Lärande underlättas och stärks av ett meningsfullt socialt deltagande, vilket behöver relateras till den pågående utvecklingen av lärmiljöer i det snabbt föränderliga digitala landskapet.

För att främja elevdelaktighet med stöd av en teknikförstärkt lärmiljö krävs en balans mellan att tillgodose elevernas behov, innehållskrav och lärarnas utmaningar för att bedriva kvalitativ undervisning med digitala resurser som stöd. I avhandlingen presenteras principer kring användning av digitala resurser för att främja elevdelaktighet. Principerna fokuserar på tillgänglighet, individanpassning till olika lärstilar, och att stärka elevernas gemenskap.

Dessa principer, som härrör från lärarnas erfarenheter, tros stödja lärares pedagogiska praktik i målsättningen att öka elevernas delaktighet i lärprocessen. Lärarna ser många användningsområden inom teknikförstärkt lärande för att stötta både elevdelaktighet och elevdeltagande. Däremot utgör skolans digitala resursers låga tillgång och tillförlitlighet ett stort hinder.

Nyckelord

digitala resurser, digital transformation, deltagarbaserad forskning, pedagogisk praktik, elevdeltagande