Under utbildningen

För dig som är student vid Institutionen för kultur och estetik.

Här samlar vi information för dig under studietiden.

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning åtminstone till den 31 oktober 2021. I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.
Mer information
Dörrarna till institutionen är fortsatt låsta tillsvidare. Behöver du träffa någon vid institutionen? Kontakta oss via e-post för att bestämma träff.

 

Zoom vid webbaserad undervisning

Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Institutionens rekommendationer vid Zoom-undervisning och användning av kamera

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma

Tycker du att det är knivigt att få studierna att fungera på distans?

Studentavdelningen ger dig råd!

Kvinnlig student sitter och läser i ett häfte. Hon har hörlurar på sig.
Foto: Niklas Björling

 

Våra lokaler

Institutionen för kultur och estetik ligger i Manne Siegbahnhusen på Campus Frescati. Adressen är Frescativägen 22B-26.

Med anledning av covid-19 är dörrarna till institutionen är för närvarande låsta. Studenter som har undervisning på plats får en kod att använda under den här perioden.

Hitta till oss

Lokalerna vid universitetet anges, med vissa undantag, med bokstäver följt av tre siffror. Bokstäverna och den första siffran betecknar vilken hus och vilken våning lokalen ligger i. De två efterföljande siffrorna specificerar vilket rum det rör sig om. MSHA 119 är alltså Manne Siegbahnhusen, hus A, plan 1, sal 119.

Majoriteten av vår undervisning hålls i Manne Siegbahnhusen på Frescativägen 22B-26. Där ligger:

Frescativägen 24E, huvudingång

 • Auditoriet (215), hus A, plan 2 (entréplan). Använd entrén på Frescativägen 24 D (ingång på sidan av byggnaden). Tillgänglighet: Ramp finns.
 • Biblioteket (300), hus A, plan 3. Använd entrén på Frescativägen 24E (framsidan av byggnaden) Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén Frescativägen 24 F. Trapphiss till plan 1 och byte till personhiss från pl. 1 till plan 3.
 • Konferensrummet (328), hus A, plan 3. Använd entrén på Frescativägen 24E (framsidan av byggnaden) Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén Frescativägen 24 F. Trapphiss till plan 1 och byte till personhiss från pl. 1 till plan 3.
 • Rum 157, hus A, plan 1 (källarplan)

Frescativägen 24F

 • Sal 101, hus A, plan 1 (källarplan) Använd entrén på Frescativägen 24 F (ingång på framsidan av byggnaden). Tillgänglighet: Trapphiss från markplan till pl.1
 • Sal 119, hus A, plan 1 (källarplan) Använd entrén på Frescativägen 24 C (ingång på baksidan av byggnaden). Tillgänglighet: Endast trappa, hiss nås via entrén på Frescativägen 24 F på framsidan av byggnaden
 • Sal 144, hus B, plan 1 (källarplan) Använd entrén till vänster om Accelerators entré. Tillgänglighet: Hiss från markplan till pl.1

Frescativägen 26

 • ​Rum 509, hus C, plan 5 (övre plan) Använd entrén på Frescativägen 26 (ingång på framsidan av byggnaden och ingång vid husgaveln) Tillgänglighet: Hiss nås via ingången vid husgaveln.
 • Rum 508, hus C, plan 5 (övre plan) Använd entrén på Frescativägen 26 (ingång på framsidan av byggnaden och ingång vid husgaveln) Tillgänglighet: Hiss nås via ingången vid husgaveln.
 • Rum 312, hus C, plan 3 (markplan)

Frescativägen 22B

 • Musikvetenskapens bibliotek (305), plan3 (övre plan)

Vi har också undervisning i Södra huset.

Om lokalerna i Södra huset

Det finns flera platser, både på institutionen och på campus, där du kan sitta och läsa eller ha grupparbeten. 

Mellan seminarierummen 101 och 119 finns det ett uppehållstorg med flera arbetsbord. Detsamma gäller för studentutrymmet utanför sal 144. Högst upp i trapphuset i hus A finns bord och soffa. 

Utanför Aula Magna finns läsplatser och i Södra huset finns det soffor och bord i alla byggnaderna. Universitetsbiblioteket har flera arbetsplatser och läsplatser. Där kan man även boka grupprum.

Stockholms universitetsbiblioteks hemsida

Över hela campus har du tillgång till gratis trådlöst internet.

Mer information och hur du loggar in

Pentry med diskho och två mikrovågsugnar.

Institutionen för kultur och estetik har ett pentry där våra studenter kan värma medhavd mat. Studentköket har rumsnummer 114 och ligger mellan seminarierummen 101 och 119 på plan 1 i Hus A.

Strax utanför pentryt finns flera arbetsbord och stolar där det går bra att sitta och äta. Här finns också en kaffeautomat och en automat där du kan köpa snacks.

För frågor om antagning, registrering, studieintyg, med mera kontaktar du vår studentexpedition.

Studentexpeditionen

Du är välkommen in under våra besökstider och att ringa oss på våra telefontider. E-postadressen bevakas vardagar under kontorstid. Kontaktuppgift till expeditionen finns längst ner på sidan.

Tänk på att alltid ange dina personuppgifter och vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Upphittade saker på Institutionen för kultur och estetik lämnas till studentexpeditionen i rum 260 i Manne Siegbahnhusen, Hus A, entré Frescativägen 24E.

E-post: expedition.ike@su.se
Tel: 08-674 74 84

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Här är kontaktuppgifter om du känner att du som student blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier.


 

Studentråd

Vid Institutionen för kultur och estetik finns ett studentråd; SIKE. De jobbar för att skapa gemenskap och är med och tillgodoser studentintresset inom institutionens ämnen.

Kontakt och möjligheter

 

 


 

Kris och stöd

Vid allvarlig fara ring alltid 112!

 1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.
 2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.
 3. Ring väktare 08-16 22 16.

Krishantering vid Institutionen för kultur och estetik


 

Tentamen

Salstentamen

Två av våra ämnen håller salstentor, lärarutbildningen i litteraturvetenskap, och musikvetenskap.

Här finner du praktisk information om och regler för salstentamen i litteraturvetenskap inom lärarutbildningen vid Institutionen för kultur och estetik.

Vem får skriva salstentamen?

För att skriva tentamen ska du vara registrerad på kursen, anmäld till tentan och kunna uppvisa giltig legitimation. Ha din legitimation synlig på bänken i skrivsalen.

Placering i skrivsal

När du kommer till skrivsalen får du ett placeringsnummer och du måste sitta på den plats du är anvisad. Skrivvakternas anvisningar och tillsägelser måste alltid följas.

Ytterkläder och väskor

Ytterkläder och väskor får du inte ha vid din plats utan de ska placeras på anvisade platser i skrivsalen. Stäng av mobilen och annan otillåten elektronisk utrustning som till exempel smart klocka och förvara dem i väskan eller jackan. Observera att det räknas som fusk att ha mobil i fickan eller tillgänglig i närheten och detta rapporteras ovillkorligen.

När tentamen har börjat

När tentamen börjar stängs dörren till skrivsalen. Den hålls stängd tills alla tentander har satt sig på sina platser och börjat arbeta. Därefter släpps de som kommer för sent in, en i taget och anvisas plats. Ingen får komma in senare än 30 minuter efter skrivningens start.

Läs inte tentan innan skrivvakten ger tillåtelse. Var tyst i skrivsalen och viska till skrivvakterna. Samtal mellan tentander får inte förekomma.

Om du behöver hjälp, räck upp handen.

Digitala tentor

Börja med att logga in med ditt personnr och välj aktuellt tentamenstillfälle. Det är inte tillåtet att logga in på annat personnr.

När du är klar ska du avsluta genom att först klicka på ”Granska” och sedan ”Lämna in” tentan, alternativt ”Lämna in blankt” om du vill lämna in ett blankt svar. 

Det är inte tillåtet att logga in igen efter att tentan har lämnats in.

Skriv din namnteckning hos skrivvakten innan du lämnar salen. Skrivvakten antecknar din inlämningstid.

Max antal ord får inte överskridas om det finns angivet på tentans försättsblad eller i frågorna.

Toalettbesök

Toalettbesök är tillåtet. Om toalett inte finns i lokalen kommer en av skrivvakterna följa med ut. Ingen får lämna lokalen under de första 30 minuterna.

Vid larm

Om brandlarmet går ska alla lämna salen och lämna kvar allt material på borden, likaså väskor och jackor vid väggen. Samtala inte med varandra för då går det förhoppningsvis att fortsätta tentan efteråt. Huvudvakten ger mer information.

För varje kurs/delkurs som ges under en termin erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. För de kurser som inte ges under en viss termin eller ett visst läsår erbjuds en enstaka möjlighet till omtentamen per termin.

Vid ordinarie och omtentamen i form av hemtentamen för kurs som givits innevarande termin behöver ingen anmälan göras i förväg. Vid tentamen och omtentamen i form av schemalagd salstentamen för kurs som givits innevarande termin gäller att anmälan sker via Ladok för studenter.

Till Ladok

Från och med HT2020 hanteras salstentamina i musikvetenskap via central tentamensadministration – tentamensservice. 

För kurser/delkurser som inte givits under terminen ska särskild anmälan skickas till studentexpeditionen, expedition.ike@su.se. Det gäller både salstentamen och hemtentamen. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes f.f.g. och gärna uppgift om lärare. Kontakta gärna musikvetenskapens studievägledare studievagledare@music.su.se för information och frågor rörande sådan tentamensanmälan.

Deadline för anmälan är 10 juni (vårterminen) respektive 10 december (höstterminen). När tentamen sedan lämnas ut varierar beroende på kurs, men sista datum för inlämning är 15 augusti respektive 15 januari. Datum för eventuell salstentamen meddelas särskilt efter anmälan.

Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Ta kontakt med musikvetenskapens studievägledare studievagledare@music.su.se för närmare information och eventuell rådgivning.

Idéhistoria

Efter varje tentamen i idéhistoria erbjuds en omtentamen. Den äger i regel rum cirka 1–1,5 månad efter ordinarie tenta, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Lärare på respektive kurs informerar om de mer exakta formerna och tidpunkterna för omtentamen. Ingen särskild anmälan krävs för ordinarie hemtentamen eller omtentamen i form av hemtentamen för den student som är registrerad på kursen. För närvarande ges inga salsskrivningar i idéhistoria.

Vill du skriva tentamen eller omtentamen för en kurs du gått en tidigare termin men inte avslutat, kontakta vår studentexpedition via e-post för att bli omregistrerad. 

Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med idéhistorias studievägledare för närmare information och eventuell rådgivning.

Konstvetenskap

Ingen salstentamen förekommer i konstvetenskap. All examination, (även omtentamen), sker via hemtentamen.

För varje delkurs och/eller kurs erbjuds minst ett tentamenstillfälle per termin. (Upplägget är detsamma som vid det ordinarie tentamenstillfället med skillnaden att omtentamen utgörs av nya frågor).

Omtentamen för delkurserna 1-3 äger rum i slutet av innevarande termin. För delkurs 4 sker omtentamen i början av nästföljande termin.

Datum för omtentamen meddelas i anslutning till kursstart och finns därefter tillgängliga via såväl schema som kursplattform. För mer utförlig information, vänligen kontakta institutionens studentexpedition eller rådfråga den aktuella kursens administratör.

Du som sedan tidigare terminer har oavslutade kurser i konstvetenskap kan kontakta ämnets studievägledare här för information om hur ett slutförande går tillväga. Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Tag kontakt med konstvetenskapens studievägledare för närmare information och eventuell rådgivning.

Litteraturvetenskap

Efter varje tentamen i litteraturvetenskap erbjuds en omtentamen. Den äger rum minst fem veckor efter ordinarie tentamenstillfälle, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Datum för omtentamen finns inlagt i schemat före terminsstart. Vid salstentamen ska studenterna alltid anmäla sig till tenta/omtenta via Ladok för studenter. Ingen särskild anmälan krävs vid hemtentamen för den student som är registrerad på kursen.

För kurser i litteraturvetenskap med hemtentamen erbjuder vi dessutom alla studenter en möjlighet att göra omtenta på äldre, oavklarade delkurser: i januari och i augusti. 

Nästa uppsamlingstillfälle äger rum den 2:a augusti 2021 (en veckas inlämningstid). Sista anmälningsdatum är 21:a juni 2020.

Anmälan gör du genom att mejla studievägledaren och uppge:

 • namn
 • personnummer
 • delkurs
 • termin då du läste

Observera att du endast kan skriva omtenta om du sedan tidigare har godkänd närvaro på kurser med närvarokrav.

Musikvetenskap

För varje kurs/delkurs som ges under en termin erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle och ett omtentamenstillfälle. För de kurser som inte ges under en viss termin eller ett visst läsår erbjuds en enstaka möjlighet till omtentamen per termin.

Vid ordinarie och omtentamen i form av hemtentamen för kurs som givits innevarande termin behöver ingen anmälan göras i förväg. Vid tentamen och omtentamen i form av schemalagd salstentamen för kurs som givits innevarande termin gäller att anmälan sker via Ladok för studenter.

Till Ladok

Från och med HT2020 hanteras salstentamina i musikvetenskap via central tentamensadministration – tentamensservice. 

För kurser/delkurser som inte givits under terminen ska särskild anmälan skickas till studentexpeditionen, expedition.ike@su.se. Det gäller både salstentamen och hemtentamen. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes f.f.g. och gärna uppgift om lärare. Kontakta gärna musikvetenskapens studievägledare studievagledare@music.su.se för information och frågor rörande sådan tentamensanmälan.

Deadline för anmälan är 10 juni (vårterminen) respektive 10 december (höstterminen). När tentamen sedan lämnas ut varierar beroende på kurs, men sista datum för inlämning är 15 augusti respektive 15 januari. Datum för eventuell salstentamen meddelas särskilt efter anmälan.

Äldre kurser som nu är nedlagda kan normalt inte omtenteras. Ta kontakt med musikvetenskapens studievägledare studievagledare@music.su.se för närmare information och eventuell rådgivning.

Teater- och dansvetenskap

Efter varje tentamen i teatervetenskap erbjuds en omtentamen. Den äger rum minst fem veckor efter ordinarie tentamenstillfälle, eller i augusti om den ordinarie tentamen ägt rum i slutet av vårterminen. Ett par gånger per år erbjuder vi alla studenter i teatervetenskap en möjlighet att göra examination på gamla, icke avklarade delkurser; ett så kallat uppsamlingstillfälle. Nästa uppsamlingstillfälle är den 23 augusti 2021. Kontakta studierektor vid frågor. Anmälan till omtentamen eller uppsamlingstillfället görs till respektive lärare. Då ges instruktioner om uppgift och om hur inlämning ska göras. OBS!: det är endast vid dessa angivna omtentamens- eller uppsamlingstillfällen som vi kan ta emot examinationer.

 

Det är viktigt att du är medveten om vad plagiat innebär, för att kunna undvika detta. Här följer några råd för hur du ska tänka när du skriver en text på universitetet.

Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller tankar utan att hänvisa till källan. Detta gäller även om du formulerar om en text eller tanke som du har hittat i en bok, en tidning eller på webben. Om idén kommer från någon annan spelar det ingen roll ifall du har klätt den i egna ord − det är ändå plagiat. Referatet ska också vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

När du skriver en akademisk text ska du både redogöra för den relevanta forskningen i ämnet och argumentera för dina egna ståndpunkter. Det är därför väldigt viktigt att det går att skilja på vad som är dina åsikter och vad som är någon annans. Det är inte fel att berätta vad andra tycker och tänker om ämnet − snarare tvärtom − men du måste göra klart vems åsikter du framför.

För att undvika plagiat är det bättre att du hänvisar lite för mycket än för lite och du kan hänvisa på olika sätt beroende på vilken information du för vidare.

 • Du kan använda dig av citat då du inom citattecken eller i blockcitat återger den exakta texten från din källa.
 • Du kan använda noter som hänvisar till din källa.
 • Du kan omnämna källan i brödtexten.
 • Du kan hänvisa till källan inom parentes.

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat kan du vända dig till studievägledaren i ditt ämne. 

Mer om fusk och plagiat

 

Om du blir tvungen att avsäga dig din studieplats efter registreringen är det viktigt att du snarast meddelar detta till studentexpeditionen.

Tidigt avbrott

Sker avbrottet inom tre veckor från kursstart kan registreringen inaktiveras och kommer inte att finnas kvar i systemet. Du kan då söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Sent avbrott

Sker avbrottet efter tre veckor ligger avbrottet som en spärr som gör att du inte kan söka kursen igen. Vill du vid ett senare tillfälle läsa samma kurs, eller tentera av kursen, måste du kontakta studentexpeditionen, se om det finns lediga studieplatser och i så fall ta bort ditt avbrott för att omregistrera dig på kursen.

Om du inte anmäler ditt studieavbrott till studentexpeditionen står du kvar som student under hela kursens gång vilket kan leda till komplikationer med exempelvis CSN så var noga med att alltid anmäla studieavbrott.

Omregistrering

Om du varit registrerad på kursen tidigare måste du omregistrera dig varje termin som du tänkt delta i kursen eller tentera. Detta gör du också på studentexpeditionen. OBS! Tidigare registrering i ämnet ger inte garanterad plats i undervisningen.

 

Ansökan om tillgodoräknande avser tidigare studier vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola.

Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas/mejlas in för handläggning till respektive studievägledare. Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande. 

Blankett Ansökan om tillgodoräknande av utbildning (167 Kb)

Vid frågor, kontakta studievägledaren i ditt ämne. Kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan.

 

Du kan publicera din godkända uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. För att kunna göra detta krävs att du har ett universitetskonto. Följ därefter dessa instruktioner:

 1. Se till så att uppsatsen är samlad i ett pdf-dokument.
 2. Gå sedan till webbportalen för publicering https://su.diva-portal.org/dream/login.jsf och logga in med ditt universitetskonto.
 3. Välj rutan ”Lägg till publikation/Ladda upp filer”
 4. Välj ”Studentuppsats (Examensarbete)” och klicka sedan på "Fortsätt" nere till höger.
 5. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Alla fält markerade med en röd asterisk måste fyllas i och du ska även fylla i nyckelord och klistra in uppsatsens abstract. Ytterligare instruktioner finns i webbformuläret. När du är klar klickar du på "Fortsätt" nere till höger.
 6. På nästa sida laddar du upp din uppsats som du redan sparat som PDF-fil. Välj "Fulltext" och "PDF" och namnge filen. Välj "Gör fritt tillgänglig nu (open access)" och laddar sedan upp uppsatsen från din dator genom att trycka på "Bläddra". Godkänn avtalet för publicering. OBS! open access gäller inte om din uppsats innehåller upphovsrättskyddat material, exempelvis bilder, som du inte har rätt att publicera. Ta bort detta material innan du laddar upp filen, eller välj alternativet "Endast arkivering". Klicka sedan "Fortsätt" nere till höger, kontrollera att alla uppgifter stämmer och klicka därefter på "Skicka in".
 7. Uppsatsen kontrolleras därefter av vår DiVA-administratör och publiceras.

Uppsatsen kommer sedan att bli tillgänglig i följande sökmotorer:

DiVA-portalen

LIBRIS Uppsök

Publikationer från Stockholms universitet

Har du frågor om publicering i DiVA kontakta DiVA-administratören vid institutionen Mattias Arreborn, mattias.arreborn@su.se.

Övrigt

Som registrerad student vid Institutionen för kultur och estetik kan du varje termin kvittera ut ett Grönt kort som ger dig gratisbiljetter, fri entré och rabatterade erbjudanden till flera av Stockholms kulturinstitutioner.

Gröna kortet tar uppehåll under vårterminen 2021. Detta med anledning av att institutionen på grund av covid-19 fortsätter med webbaserad undervisning under denna period. 

Gröna kortet / The green card

För att få kvittera ut ett grönt kort måste du först vara registrerad på en kurs hos oss innevarande termin. Kortet kan sedan hämtas på vår studentexpedition under besökstid. 

OBS. Ta med dig giltig ID-handling!

När du hämtar ut ditt kort får du också en lista på de erbjudanden som gäller under terminen.

Följande kulturinstitutioner samarbetar med Gröna kortet

 • Berwaldhallen
 • Konserthuset
 • MDT
 • Millesgården
 • Operan
 • Strindbergs Intima Teater
 • Thielska Galleriet

Flera erbjudanden kan komma att läggas till under terminens gång, så släng ett öga på den här sidan, vår Facebooksida kulturochestetik, och på våra anslagstavlor då och då för att hålla dig uppdaterad.

Erbjudandena gäller alltid i mån av plats och mot uppvisande av grönt kort och giltig id-handling.

Om några av dina personuppgifter skulle ändras är det viktigt att du omgående ändrar dina uppgifter i Ladok. Om du skulle behöva ändra uppgifter som e-post eller adress måste du göra detta själv genom att logga in i Ladok. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Till Ladok 

Kontakt

 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studentexpedition
 

Studievägledare

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till studievägledaren i respektive ämne.

Studievägledare Idéhistoria
Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
Studievägledare Musikvetenskap
Studievägledare Teatervetenskap
 

Studierektorer

Studierektorn ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Studierektor Idéhistoria
Administrativ studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Pedagogisk studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studierektor Litteraturvetenskap
Studierektor Musikvetenskap
Studierektor Teatervetenskap
På denna sida