Organisation

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar cirka 150 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionen för kultur och estetik leds av en prefekt. I ledningsgruppen ingår även en ställföreträdande prefekt, en biträdande prefekt, och en administrativ chef.

Prefekt
Boel Hackman
Docent i litteraturvetenskap

Ställföreträdande prefekt
Magnus Nermo
Professor i sociologi

Biträdande prefekt
Rikard Hoogland
Docent i litteraturvetenskap

Administrativ chef
 

 

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda representanter och med prefekt som ordförande. Styrelsen sammanträder cirka 3–4 gånger per termin. Protokoll förs och anslås på hemsidan.

Protokoll och mötesdatum

Mandatperioden för den nuvarande styrelsen sträcker sig fram till och med 31 december 2023.

 • Boel Hackman (ordförande, prefekt) 
 • Magnus Nermo (vice ordförande)
 • Frida Beckman, litteraturvetenskap
 • Annika Berg, idéhistoria
 • Anna Bortolozzi, konstvetenskap
 • Anna Cullhed, litteraturvetenskap
 • Ingemar Haag, litteraturvetenskap
 • Catharina Nolin, konstvetenskap
 • Joakim Tillman, musikvetenskap
 • Meike Wagner, teatervetenskap
 • Jenny Dahlstedt, TA-personal
 • Frida Jansson, TA-personal
 • Sara Ekström, doktorandrepresentant
 • Karolina Laszczukowska, studentrepresentant
 • Julia Stina Skoglund, studentrepresentant

Gruppsuppleanter för lärare/forskare (inträder i följande ordning)

 • Staffan Bergwik, idéhistoria
 • Cécile Bardoux Lovén, musikvetenskap
 • Andrea Kollnitz, konstvetenskap

Gruppsuppleant för TA-personal

 • Emma Lennström, TA-personal

Suppleanter för doktorander och studenter

 • Sofia Iaffa Nylén, doktorander
 

Administrationen vid institutionen består av cirka 25 personer fördelade över följande funktioner

 

Forskning

Vid Institutionen för kultur och estetik finns en ämnesöverskridande forskningssamordnare och en forskningssekreterare.

Om vår forskning

Forskningssamordnare
Staffan Bergwik
Professor i idéhistoria

Forskningssekreterare
Sonya Petersson
Fil.dr i konstvetenskap

Varje huvudområde har en forskningsansvarig, ett eget forskningskollegium och högre seminarium. 

Vi har också en tvärvetenskaplig miljö med Tvärseminariet i centrum, och med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Vid institutionen för kultur och estetik bedrivs utbildning i fem forskarutbildningsämnen; idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap samt teatervetenskap. Institutionen erbjuder en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö, där doktoranderna är aktiva både inom sitt ämne och i ämnesöverskridande aktiviteter. För närvarande finns ett femtiotal aktiva doktorander.

Institutionen har ett aktivt doktorandråd som förutom att löpande bevaka villkoren för doktorandernas utbildning också ordnar olika aktiviteter för doktoranderna.

 

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar i idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap, och teatervetenskap.

Det finns en administrativ studierektor för hela institutionen, Nina Engholm.

Vid institutionen finns fem studierektorer enligt följande uppdelning:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 • Litteraturvetenskap och lärarutbildningen
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap

Kontakt studierektorer

Det finns en samordnande studierektor för hela institutionen, Victoria Fareld.

Institutionen har en studierektor för varje huvudområde vid forskarutbildningen:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap
 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap
 • Kulturarvsstudier 
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap
 • Curating

Varje huvudområde har en ansvarig person, som också ingår i den utökade ledningsgruppen vid institutionen.

Kontakt ansvariga

Studentrådet behandlar frågor som rör studenternas villkor vid Institutionen för kultur och estetik. Genom deltagande i styrelsen och ämnesråden är de med och påverkar hur institutionen utvecklas och hur utbildningarna utformas. Det sammankallas och leds av ordförande.

Studentrådet 

Institutionens kontaktperson för studentinflytande

Vid institutionen finns fem studie- och karriärvägledare:

 • Idéhistoria
 • Konstvetenskap och kulturarvsstudier
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Teatervetenskap

Kontakta våra studie- och karriärvägledare

 

Styrdokument

Styrdokument för Institutionen för kultur och estetik.

Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

Organisationsplan (200 Kb)

Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde med vidaredelegeringar för Institutionen för kultur och estetik.

Lokal besluts- och delegationsordningen för Ike, antagen 2021-04-14 (642 Kb)

 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här hittar du kontaktuppgifter vid institutionen.


 

Krisplan

Syftet med krisplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig krisledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser. Det handlar om allt från den enskilt drabbade personen till hela Institutionen för kultur och estetik.

Krisplan för Institutionen för kultur och estetik (423 Kb)

Stöd vid kris – kontakt och checklistor


 

Vårt miljöarbete

Miljöarbetet på Institutionen för kultur och estetik bygger på kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten.

Institutionens miljöarbete ska ske i enlighet med Stockholms universitets övergripande miljömål.

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete

 

Kontakt

Arkiv och registratur

För kontakt med styrelsens sekreterare och arkivering av handlingar:

registrator.ike@su.se

 

Ledning

På denna sida