Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Institutionen för pedagogik och didaktik och är ett komplement till Stockholms universitets Medarbetarwebb.

Medarbetarwebb

Besök gärna regelbundet universitetets medarbetarwebb för att hålla koll på när interna utbildningar, kurser och föreläsningar inom olika områden ges och övrig information om universitetet som kan vara relevant att känna till:

Stockholms universitets medarbetarwebb

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

För IT-support gå till Serviceportalen. Där hittar du svar på vanliga frågor och formulär för frågor och felanmälan:

Serviceportalen

Så kontaktar du IT-avdelningens Helpdesk

Driftinformation

DAGENS SCHEMA

 

IPD:s Intranät

IPD använder sig av verktyget Confluence som intranät. Du loggar in på intranätet (Confluence) med ditt SU-konto.

IPD Intranät

 

Arbetsmiljö- och lika villkorspolicy 

Stockholms universitet ska erbjuda goda villkor och möjligheter för medarbetare och studenter. Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och på Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet ska ha ett förebyggande fokus och alla medarbetare och studenter ska gemensamt ta ansvar för universitetets strävan att ständigt förbättra arbets- och studiemiljön. Vi utgör varandras arbetsmiljö och alla medarbetare och studenter ansvarar för att aktivt bidra till en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Organisering av arbetsmiljöarbete vid IPD

Vid institutionen finns en lokal grupp för arbetsmiljö och lika villkor (GALV). Gruppen har som ansvar att ta fram en arbetsmiljö- och lika villkorsplan i vilken olika aktiva åtgärder för att främja god arbetsmiljö och lika villkor finns specificerade med tidpunkt och vem som är ansvarig. 

Gruppen består av följande representanter:
Helena Rehn, samordningsansvarig och kontaktperson
Mikael Persson (representant lärare/forskare)
Christine Bendixen (representant lärare/forskare)
Karin Gunnarsson (representant lärare/forskare)
Eva Ahlzén (TA-representant)
Clara Fagerlind (TA-representant)
Carina Björk (TA-representant)
Björn Boman (doktorandrepresentant)
Fanny Johnsson (studentrepresentant)
Natalie Svahn (studentrepresentant)

Arbetsmiljö- och likavillkorsplan (147 Kb)

Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor för SU-anställda på Medarbetarwebben

 

Om du varit med om en incident, arbetsskada

Via SAMIR (universitetets inrapporteringssystem) rapporterar såväl anställda som studenter tillbud/arbetsskada, miljöavvikelser samt gör polisanmälan:

Anmäla händelse/incident


Trakasserier och kränkande särbehandling

Handläggningsordning vid påtalade trakasserier och kränkande särbehandling av anställd

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en enskild persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur som kränker en persons värdighet.
Kränkande särbehandling/mobbning är återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en enskild person men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är den person som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, även om personen ibland måste klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om du upplever att du blir utsatt för diskriminering eller trakasserier gör du så här:

 • Informera den som utsätter dig för trakasserier och eller kränkande särbehandling att du upplever dig kränkt och att du vill att beteendet upphör. Alternativt kan du be någon som du har förtroende för att prata med den du känner dig trakasserad eller kränkt av.
 • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du kände.
 • Berätta om vad som hänt för någon som du har förtroende för.
 • Informera din prefekt, någon annan chef eller Personalavdelningen så fort som möjligt.

Vill du ha stöd i kontakten med prefekten kan du även prata med din fackliga organisation, institutionens lokala arbetsmiljö-/skyddsombudet eller något av huvudskyddsombuden.

Vad händer sedan?

Prefekt utreder omständigheterna kring ditt ärende. I förekommande fall vidtar prefekten åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Universitetets personalavdelning kan kopplas in för att sätta igång en utredning, under förutsättning att prefekten anser att en sådan kan fungera som stöd.
Institutionen försäkrar sig sedan om att det kränkande beteendet upphört genom en långsiktig uppföljning. Om du är missnöjd med utredningsarbetet eller universitetets ställningstagande kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kontakta den administrativa chefen för att få en beställningsblankett/inköpsorder. Inköpsordern som signerats av chefen skickas till behörig beställare via e-post. Den anställde skriver ut inköpsordern och tar med den till butiken.

Mer information om bildskärmglasögon finns på Medarbetarwebben: 

Bildskärmsglasögon

 

Ekonomi och personal

Här hittar du institutionsspecifika blanketter inom ekonomi. Blanketter som är gemensamma för Stockholms universitet hittar du i Blankettarkivet SU.

Beställningsblankett (913 Kb) OBS! Ladda  ner blanketten till dator och därefter mailas beställningen till studierektor/projektledare/ansvarig chef för digital signatur som i sin tur mejlar den vidare till inkop@edu.su.se.

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel (116 Kb)

Ansökan om medel (doktorand)

Ansökan om representation (153 Kb)

Anhöriglista (49 Kb)

Kursadministration

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, tillgodoräknande mm. Checklistor för lärare och administratörer.

Ansökan om tillgodoräknande (129 Kb)

Ansökan om studieuppehåll (317 Kb)

Anmälan om studieavbrott (326 Kb)

Checklistor

Checklista kursansvarig (23 Kb)

Checklista lärare (19 Kb)

Checklista utbildningsadministratör (208 Kb)

Mallar för Studiehandledning och Litteraturlista

Mall - Studiehandledning (uppdaterad 210520) (167 Kb)

Mall - Litteraturlista (uppdaterad 210520) (159 Kb)

Brevmall för IPD

Brevmall svenska (287 Kb)

Brevmall engelska (362 Kb)

Blanketter och mallar SU

Blanketter och mallar SU

 

Meriteringsgruppen 

Meriteringsgruppen ger råd och stöd till lektorer inför docent- och professorsansökningar. Gruppen består av professorer som sitter på treåriga mandat. 

Docentansökan

Gruppens uppdrag är att ge stöd till prefekt om en ansökan ska gå vidare till docenturnämnden. I arbetet ingår mer precist att:

 1. Informera om vad som gäller för att bli antagen till docent.
 2. Ge stöd och råd till den som står i begrepp att gå in med sin docentansökan.
 3. Bedöma ansökan i förhållande till de kriterier som är utarbetade av samhällsvetenskapliga. fakulteten samt den mall som gäller för docentansökningar.
 4. Ge synpunkter och förslag till fortsatt utveckling av ansökan.
 5. Ge klartecken till prefekt att gruppen står bakom att ansökan skickas vidare till docenturnämnden.
 6. Ge förslag på och tillfråga sakkunniga. 

Om du funderar på att ansöka om att bli antagen till docent, följ de riktlinjer som finns på fakultetens hemsida.

Ansökan om befordran till docent

Har du några frågor är du välkommen att kontakta gruppen.

Deadline att skicka ansökan till meriteringsgruppen 2022

Vår: 1 mars

Höst: 1 oktober

Ansökan skickas via e-post till ordförande: stefan.lund@edu.su.se

Docentmeriteringsgruppen har möte den 4 april och den 28 oktober, för att diskutera ansökningarna, och meddelar sin feedback efter mötet. 

Institutionen har två olika faktureringsadresser beroende på om leverantören är ett svenskregistrerat företag eller om det är en utländsk leverantör.

För svenska leverantörer gäller följande adress:

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

För utländska leverantörer gäller följande adress:

Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Att: beställarens namn
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 följt av ditt namn som beställare i referensfältet på fakturan!
Referensen får inte skrivas i fakturaadressen utan ska enbart stå i referensfältet på fakturan annars blir det problem vid inscanningen av fakturan!

Viktig information om e-faktura

Stockholms universitet tar endast emot e-fakturor för att effektivisera fakturahanteringsprocess enligt lag (2018:1277).

Hänvisa leverantörerna till fullständig information gällande e-fakturor till Stockholms universitet på: www.su.se/fakturainformation

 

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsbidrag
 • gruppträning i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad)

Registrera friskvårdsbidrag i Primula

För att ansöka om friskvårdsbidrag logga in i Primula/Min sida/Friskvårdsbidrag. Instruktioner hur du registrerar friskvård finns under ”Min sida”.  Efter du har lagt in kvitto i Primula lämnar du de fysiska kvittona i original till personalhandläggaren.

Mer information om friskvård finns på Medarbetarwebben: Friskvård

 

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Avtalet innefattar inte allmän sjukvård, men då man som enskild ofta inte kan avgöra om åkomman är arbetsrelaterad eller inte, bör man alltid ringa och rådgöra med företagssköterskan. Man kan alltid få ett besök hos läkare för bedömning.

Mer om Feelgood på Medarbetarwebben

Stöd i arbetet med distansundervisning

Liv Hagberg finns tillgänglig på zoom varje fredag kl. 10-11.30 för rådgivning, och kan då svara på frågor som rör din distansundervisning. Den som vill är välkommen att koppla upp sig. Zoomlänken går ut via mejl. Ni är också välkomna att boka in enskilda möten med Liv för rådgivning.  

Liv Hagberg
E-post: liv.hagberg@edu.su.se

Digitala aspekter i undervisningen - Aktuellt

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Athena

Athena är Stockholms universitets lärplattform. Kontakta IKT-pedagog Liv Hagberg för vidareutbildning, på e-post: liv.hagberg@edu.su.se.

Mer information om Athena

Zoom

Zoom är ett användarvänligt e-mötesverktyg. Det kan användas för möten, för webbinarier eller grupparbeten med många deltagare samt för en-till-en-möten och handledning. 

Mer information om Zoom

Padlet

Padlet är ett IKT-verktyg som finns tillgängligt på institutionen. En Padlet är en digital skrivyta, där du i din undervisning kan låta studenterna samla och visualisera information, genom att skriva inlägg och dela länkar. Det går också att lägga in dokument, filmer, ljudinspelningar mm. Padlet kan vara ett praktiskt sätt att samla kommentarer från flera grupper i ett grupparbete, eller visualisera andra gemensamma aktiviteter på ett och samma ställe. Som lärare skapar du Padleten, och gör länken tillgänglig för dina studenter genom Athena, Zoomchatt, mejl eller annat. 

Studenterna kan delta via din Padlet-länk utan att själva ha Padletkonto.

Utbildningar i Padlet kommer att finnas tillgängligt under HT 2021 på institutionen. Kontakta IKT-pedagog Liv Hagberg.

Videotjänsten

I SU:s Videotjänst kan du spara och redigera filmer och annan media. Videotjänsten är kopplad till Athena, vilket gör att du kan göra media tillgänglig i Athena på ett enkelt sätt. I Videotjänsten finns också Kaltura Capture integrerad som gör att du kan spela in en film direkt i Videotjänsten.

Fortbildning i hur du använder Videotjänsten, såsom hur du redigerar eller textar film eller ljudfiler, samt hur du kan arbeta med Videotjänsten i förhållande till Athena, kommer att finnas tillgängligt under HT 2021 på institutionen. Kontakta IKT-pedagog Liv Hagberg.

Camtasia

Camtasia är ett program som spelar in din dataskärm som en film (funktionen att inkludera din livebild/röst finns också). Camtasia kan användas i olika pedagogiska syften såsom "omvänt klassrum" eller att spela in en version av din föreläsning och göra den tillgänglig på Athena. I Camtasia kan du redigera din film efter inspelning. 

Camtasia Studio 9 - Tutorial for Beginners

Zotero

Zotero är ett fritt tillgängligt referenshanteringsprogram som kan användas med webbläsaren Firefox, Google Chrome eller Safari eller laddas ner på din dator. Zotero låter dig spara referenser och PDF:er både online och på din dator och du kan infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista i ditt textdokument.

Zotero

Endnote

Endnote är ett program för skrivande och referenshantering i din forskning.

Mer om Endnote

Film om hur Endnote fungerar

NVivo för datahantering

NVivo är ett program som kan hjälpa dig med din data. NVivo stödjer kvalitativ- och ”mixed methods”-forskning. Det är utvecklat för att organisera, analysera och komma till insikt om ostrukturerad (eller kvalitativ) data som intervjuer, öppna enkätsvar, artiklar, social media och information från webben.

Mer om NVivo

Worshopar på CeUL

Vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) ges workshopar med ett varierat innehåll om undervisning och lärande, bl.a. i kombination med  IKT.

Aktuella workshoppar

 

Om du behöver beställa in en vara ska du fylla i Beställningsblankett. OBS! Ladda  ner blanketten till din dator och därefter mailas beställningen till studierektor/projektledare/ansvarig chef för digital signatur som i sin tur mejlar den vidare till: inkop@edu.su.se.

Beställningsblankett (913 Kb)

Stockholms universitet är en statlig myndighet. Detta innebär att vi som anställda har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling och de ramavtal som finns för offentlig sektor samt inom universitetet.

Läs mer och Inköp och upphandling på Medarbetarwebben

 

Delegationsordning

Delegationsordning (rev mars 2022) (147 Kb)

Strategisk plan

Strategisk plan 2019-2022 (431 Kb)

Arbetsmiljö- och likavillkorsplan

Arbetsmiljö- och likavillkorsplan (147 Kb)
Work environment and equal opportunities plan (147 Kb)

Miljöhandlingsplan

Miljöhandlingsplan 2022 (151 Kb)

Kris- och katasrofplan

Kris- och katastrofplan 2022 (90 Kb)

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation 2021 (251 Kb)

Internationaliseringsplan

Internationaliseringsplan 2021-2022 (64 Kb)

Forskning och forskningsprojekt

Riktlinjer för datahantering av forskningsprojekt vid IPD (98 Kb)
Rutin för etikprövning (rev mars 2022) (353 Kb)

Arbetsgrupper vid IPD

Översikt av institutionens arbetsgrupper 2020 (65 Kb)

 

Har du IT-relaterade problem, kontakta i första hand SU Helpdesk eller ring direktnummer 1999.

Serviceportalen

För att få tillgång till program, SU-Word-mallar med mera, kan du själv ladda ner det till din arbetsdator, via appen Software Center som finns på din dator. Du måste vara inloggad med ditt SU-inlogg och uppkopplad på arbetsplatsen eller via VPN för att få tillgång till Software Center. Om du vill ha ytterligare programvara utöver basutbud måste beställningen godkännas av din närmaste chef och beställning göras av DSA-ansvarig.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket innebär skärpta regler, kraftigt ökade sanktionsavgifter, samt utökad efterlevnadskontroll.

Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar på Medarbetarwebben

 

Servicegruppen har möte en gång i veckan och går då igenom inkomna ärenden. Servicegruppen har hand om lokaler, kontorsmaterial, teknisk utrustning (hård-, mjukvara), telefoner, larm/säkerhet, nycklar/passerkort, post, SUKAT, Universitetskonto.

Har du ett brådskande ärende bör du skriva ”Brådskande” i ämnesraden, men det går också bra att kontakta någon av ovanstående personer beroende på vilket ärende du har.

I servicegruppen ingår:  

Christer Paulin (vaktmästare)
Sebastian Thylin (IT-teknker/DSA)
Eva Olsson (Institutionssekreterare)
Liv Alsterlund Hagberg (IKT-pedagog)
Claudia Hakanen (administrativ chef)

E-post Servicegruppen: service@edu.su.se

Datorrelaterade problem hänvisas till Serviceportalen (IT-avdelningen). På skrivbordet på din SUA-dator finns en mapp som heter "INFO", där hittar du en länk till Serviceportalens hemsida och även annan nyttig information.

Vid brådskande ärende (exempelvis om datorn ej fungerar), ring på anknytning: 1999 (helpdesk) för att få hjälp.

Telefontider: 08.30-10:30, 12:30-14:30 (helgfria vardagar). Stängt torsdagar 10:00-12:30.

För inköp och beställningar se: Inköp och beställning

Felanmälan lokaler

Akuta ärenden (hissar, vatten, värme, el)
Kontakta i första hand Christer Paulin, tfn: 16 31 41, e-post: christer.paulin@edu.su.se

I andra hand Claudia Hakanen, tfn: 16 37 64, e-post: claudia.hakanen@edu.su.se

I tredje hand Eva Olsson, tfn: 16 10 89, e-post: eva.olsson@edu.su.se

Mindre akuta ärenden mailar du till Servicegruppen: service@edu.su.se

Larm

Från den 1 januari 2017 har hela SU:s campusområde bevakning av Tempest Security.

Frescativägen 54 är larmad på kvällar och helger. För att undvika att larmet sätts igång måste du den tid då dörrarna är larmade använda ditt passerkort + kod. Observera att du inte får låta ytter- eller innerdörrarna stå öppna mer än en minut, därefter går larmet igång.

Innerdörrar avser här de glasdörrar som finns mellan korridorerna och trapphusen. När larmet är på kommer du ut men inte in utan passerkort.

Ordinarie öppettider vardagar
Ytterdörrar är öppna: 07.30 – 17.00
Innerdörrar är öppna: 07.30 – 20.30

Öppettider vid helgundervisning
Vid helgundervisning måste särskilda öppettider beställas genom Servicegruppen i god tid innan på e-post: service@edu.su.se

Larma av

Om larmet går igång dagtid, kontaktar du Christer Paulin som sitter på plan 4 rum: 1418.

OBS! Stanna kvar tills väktare kommer!

Incidentrapportering/tillbud/polisanmälan

För att kunna förebygga brott och arbeta strategiskt kring säkerhetsfrågor samt undvika skador/olyckor är det viktigt att samtliga som vistas i universitetets lokaler rapporterar tillbud, arbetsskador, polisanmälan till universitetets incidentrapportering SAMIR.

Kontorsmaterial

Finns i rum 2559 (plan 5) korridor 2.

Saknas något i förrådet skickar du en beställning till Servicegruppen: service@edu.su.se

Kontaktperson: Christer Paulin

Nycklar/passerkort

Nycklar och passerkort erhålls genom Servicegruppen som du även kontaktar i god tid när anställningen upphör.

Kontaktperson: Christer Paulin

Parkering

Närmaste parkeringsplatser finns på ”Norra parkeringen” (korsningen Frescativägen/Bergiusvägen), som även är till för besökare till Naturhistoriska riksmuseet.

Särskild parkeringsplats för funktionshindrade finns utanför Frescativägen 50, den östra gaveln av byggnaden och då kommer du in på plan 2 i huset.

Post

Personalens postfack för inkommande post finns i kopierings- rummen på varje våningsplan.

Ankomst-/avgångstid för post är ca 9.00 och ca 14.00.

För att inkommande paket och rekbrev skall komma fram till institutionen måste dessa vara rätt adresserade:
Stockholms universitet
(ditt namn)
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54 plan 4
114 18 Stockholm

Din utgående post lämnar du själv i rum 1418, där det finns lådor för både utgående extern- och intern post (inom SU).

Utgående paket/bud
Om försändelsen väger över 2 kg räknas det som paket och behöver en särskild hantering.
Kontaktperson: Christer Paulin

SUKAT

SUKAT är en databas som innehåller information om alla användare vid Stockholms universitet, både anställda och studenter. Alla anställda får ett universitetskonto (kopplat till IT-access), och detta ger tillgång till en mängd olika tjänster, t ex e-post, trådlöst nätverk, lärplattformen Athena mm. Genom universitetskontot kan du få tillgång till bibliotekets tjänster samt få ut ett universitetskort. Konton i SUKAT är personliga (de baseras på användarens personnummer) och får av säkerhetsskäl endast användas av kontoinnehavaren.

Kontaktperson: Eva Olsson

Universitetskonto och universitetskort

Universitetskontot är ingången till IT-tjänsterna vid Stockholms universitet. Du får tillgång till trådlöst nät, datorsalar, fillagring mm.

Universitetskontot består av ett användarnamn och lösenord som du kan använda för att logga in på ett antal tjänster vid Stockholms universitet. Universitetskortet fungerar som lånekort, utskrifts- och kopieringskort och gör det möjligt att använda bibliotekets e-resurser.

Bibliotekstjänster

Utnyttjande av bibliotekstjänsterna (OBS! inklusive e-resurserna) förutsätter att du har ett universitetskort (som även fungerar som vanligt lånekort på SUB), du kommer också åt bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker, både inom och utanför campus.

Förlorat printomatkort/Universitetskort/bibliotekskort beställs genom (länk taget från serviceportalen): Beställ nytt kort

 

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112
Säkerhet, väktare: 08-16 22 16

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Kontorstid

Studenthälsan: 08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Institutionens krisgrupp

Carina Carlhed Ydhag, prefekt
Phone: 08-16 30 87, 070-870 12 56

Helena Rehn, ställföreträdande prefekt
Phone: 08-1207 6243, 072-147 40 11

Claudia Hakanen, administrativ chef
Phone: 08-16 37 64

Camilla Eldeby, biträdande administrativ chef
Phone: 08-120 763 85, 076-722 42 42

Christer Paulin, vaktmästare
Phone 08-16 31 41, 070-576 88 52

Eva Olsson, institutionssekreterare
Phone:  08-16 10 89, 073-707 87 88

Solveig Hauser, kommunikatör
Phone: 08-120 763 42, 073-721 3882

Krishantering IPD

Kris- och katastrofplan 2022 (90 Kb)

Brandskyddsorganisation 2021 (251 Kb)

På denna sida