Stockholms universitet

Debatt/Forskare och studierektorer: Skolverket tar inte våra synpunkter på allvar

Vi utgår från att Skolverket menar allvar med att lyssna på forskares och lärarutbildares synpunkter gällande sammanslagningen av svenska och svenska som andraspråk, men de möten som Skolverket har arrangerat hittills har inte lugnat oss. Det skriver forskare och studierektorer i en slutreplik.

Barnhand skriver med blyertspenna på papper
Foto: KK Tan, MostPhotos

Vi är väl medvetna om att ett översynsuppdrag inte inkluderar ett remissförfarande. En översyn kan därmed rimligen inte heller framställa alltför omfattande och genomgripande förändringar. De förslag som presenterats för lärosätena skulle dock påverka lärarbehörigheter, kompetensförsörjning i skolan och på lärarutbildningen, lärarnas undervisningssituation, innehållet i undervisningen och betygsättning.

Läs hela slutrepliken från den 9 december 2021 på Altinget.se:

Debatt/Forskare och studierektorer: Skolverket tar inte våra synpunkter på allvar

 

Bakgrund

I november 2020 gav regeringen Skolverket i uppdrag att göra en bred översyn av ämnena svenska och svenska som andraspråk (U2020/05524). Det huvudsakliga förslag som lämnas till utbildningsministern den 15 december går ut på att slå ihop ämnena till ett gemensamt svenskämne.

Vi är starkt frågande till att Skolverket föreslår en sammanslagning av svenska och svenska som andraspråk. Det vore orättvist mot alla [...]

Den 25 november 2021 skriver forskare och studierektorer som arbetar med lärarutbildningarna i Svenska och Svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, en debattartikel på Altinget.se:

Debatt/Forskare och studierektorer: Låt inte svenskämnet urholkas

I en replik den 30 november 2021 skriver Ann-Christin Hartman, enhetschef för enheten för styrdokumentsutveckling vid Skolverket:

I arbetet med regeringsuppdraget har Skolverket diskuterat ett antal preliminära förslag i ett flertal samråd med forskare, lärarutbildare i svenska och svenska som andraspråk, intresseorganisationer, lärare, huvudmän och rektorer. Syftet med denna transparens med våra förslag har varit att hämta in relevant kunskap och viktiga perspektiv att ta med i det fortsatta arbetet.

Skolverkets förslag är inte klart förrän vi redovisar det till regeringen, därför är det svårt för oss att i nuläget bemöta det som artikelförfattarna skriver i sin artikel.

Läs hela artikeln på Altinget.se:

Replik: Skolverket arbetar med en komplex helhet

Samtliga debattörer

Julia Backelin Forsberg
Studierektor för kurspaket och uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk

Theres Bellander
Ämnesstudierektor för lärarutbildningarna i svenska

Mikael Kalm
Ämnesstudierektor för svenska och nordiska språk

Maria Lim Falk
Lektor i svenska och tidigare ämnesstudierektor i svenska

Lena Lind Palicki
Studierektor och ämnesansvarig för svenska och nordiska språk

Marie Nelson
Lektor i svenska som andraspråk och tidigare studierektor för kurspaket och uppdragsutbildningar inom svenska som andraspråk

Tomas Riad
Studierektor för forskarutbildningen i nordiska språk

Maria Rydell
Biträdande lektor i svenska som andraspråk

Susan Sayehli
Studierektor för ämneslärarutbildningen i svenska som andraspråk

Karolina Wirdenäs
Docent i nordiska språk