Stockholms universitet

Ny avhandling om unga personers anställbarhet: Vad värdesätter arbetsgivare? Vad tror unga själva?

Oksana Domina har varit gästdoktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, vid Stockholms universitet, under hösten 2021. Nu har hon disputerat på sin avhandling där hon undersökt hur unga personer och arbetsgivare ser på unga personers anställbarhet. Hennes resultat visar bland annat att arbetsgivare ofta använder magkänslan när de anställer unga personer utan lång erfarenhet.

Oksana Domina. Foto: Privat
Oksana Domina har disputerat på avhandlingen Employability among university graduates in Luxembourg: the role of sociolinguistic repertoires.

Studenterna uppfattar utbildning och en akademisk examen, som viktig för deras anställbarhet, medan arbetsgivarna understryker betydelsen av praktisk erfarenhet och menar att nuvarande utbildningssystem är föråldrat eller irrelevant i relation till verkligheten.

– Oksana Domina, fil. dr.

 

 

 

Tre frågor till Oksana:

 

 

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Min avhandling har fokus på unga personers anställbarhet i Luxemburg. Jag valde ämnet eftersom jag ville ta reda på vilka faktorer som är avgörande för hur man uppfattar anställbarhet på arbetsmarknaden. 

Att förstå likheter och skillnader mellan arbetsgivares och ungdomars perspektiv hjälpte mig att identifiera och studera vilka färdigheter, kompetenser, personliga egenskaper och resurser, som kan associeras med anställbarhet för unga människor i Luxemburg.

Kan du berätta något om de slutsatser du gjort i din avhandling?

Ett av de viktigaste resultaten i det här forskningsprojektet var utvecklingen av begreppet sociolingvistiska repertoarer och förståelsen av dess roll för ungas anställbarhet. Sociolingvistiska repertoarer kan definieras som ett knippe av språkliga resurser, där varje resurs har ett visst socialt värde, vilket delvis beror vilken förmåga som en person har att använda dessa resurser i olika sociala sammanhang. 

Ett annat intressant fynd är att arbetsgivare främst förlitar sig på sin "magkänsla", när de bedömer universitetsutbildade utan omfattande eller relevant arbetslivserfarenhet för en anställning. I sådana situationer frågar arbetsgivare ofta om kandidaternas fritidsaktiviteter, då sådana aktiviteter ger vissa signaler till en arbetsgivare, som t.ex. om en kandidat är pålitlig; vilken typ av peson den är, vilket kan ge bättre förståelse för en kandidats personliga värderingar och attityder. Detta kan i sin tur avslöja hur väl kandidaten kan passa in i den arbetsmiljö som är etablerad i företaget.

Resultaten av min forskning visar vidare att arbetsgivare och studenter i Luxemburg uppfattar värdet av utbildning i förhållande till anställning på olika sätt. Studenterna uppfattar utbildning och en akademisk examen, som viktig för deras anställbarhet, medan arbetsgivarna understryker betydelsen av praktisk erfarenhet och menar att nuvarande utbildningssystem är föråldrat eller irrelevant i relation till verkligheten.

Slutligen visar studien att språkkunskaper spelar en stor roll för en individs anställbarhet i Luxemburg. Språkliga resurser kan fungera som en förmedlare av känslor inte bara i privatlivets sfär utan även i anställningssammanhang, eftersom de kan bidra till att skapa anknytning och relation mellan en arbetsgivare och en kandidat; anställda och kunder etc.; tillhörighet till en viss gemenskap eller grupp; säkerhet och/eller självförtroende när man talar ett visst språk.

Vad fick dig att komma till Stockholms universitet som gästdoktorand?

Jag hittade information om Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitets webbsida. Och här blev jag särskilt intresserad av Camilla Thunborgs forskningsfokus på anställningsbarhet för icke-traditionella studenter efter högre utbildning, och hur nya sätt att organisera arbetet och organisationsförändringar påverkar identitetsbildningen. Så jag kontaktade professor Thunborg om att arbeta tillsammans och såg det som en fantastisk möjlighet för internationellt forskningssamarbete.

Till intervjun med Oksana Domina på engelska (Inteview in English)