Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny rapport om effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv

Professor emeritus Lena Kautsky från Stockholms universitet är en av medförfattarna till den nya rapporten "Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv". Rapporten drar bland annat slutatserna att åtgärder behövs för att minska dödlighet kopplad till att fåglar kolliderar med kraft­verken och att vindkraftverken kan bilda artificiella rev.

Bedömningarna i rapporten baserar sig på det aktuella forskningsläget, om möjlig påverkan av havsbaserad vindkraft på marint liv, empiriska studier i havs­baserade vindparker och andra studier av påverkansfaktorer. Författarna till rapporten rekommenderar en uppföljning av miljöeffekter i de parker som etableras.

Grunda och strandnära miljöer är känsliga för störning

Havsbaserad vindkraft. Foto: Nicholas Doherty /Unsplash.

När vindkraftverken etableras kan till exempel grävarbeten och borrningar påverka bottenlevande djur och bottenmiljön lokalt och fastsittande djur riskerar att skadas eller dödas. Tiden för åter­hämtning varierar stort mellan olika områden. Grunda och strandnära miljöer är känsliga för störning, särskilt ålgräs­ och kransalgsängar. Återhämtning av bottenvegetation efter grävning­ och mudderarbeten kan ta lång tid. Fiskar kan också skadas eller dödas av kraftigt buller när kraftverken anläggs. Därför behöver risken för skador på fiskar och bottenmiljöer minskas genom valet av plats för vindkraftsparker och genom skadelindrande åtgärder, till exempel minskade ljudnivåer och att man får fisken att lämna området innan man påbörjar anläggningen.

Tumlare. Foto: Erik Christensen /Wikimedia Commons.

Av samma anledning konstaterar rapporten att speciella hänsyn måste tas till den ljudlänsliga och akut hotade östersjötumlaren. Tumlaren, som behöver sin hörsel för att kunna navigera och söka föda, kan påverkas på tiotals kilometers avstånd från pålning och detonationer när vindkraften anläggs.

För att sjöfågel inte ska drabbas behövs både hänsyn till att fåglarna inte trängs undan från bra häckningsområden och åtgärder för att de ska inte krocka med turbinerna.

"Det viktigaste sättet att förbygga risker för påverkan är att undvika att placera parker i särskilt känsliga miljöer", skriver Lena Kautsky, professor emeritus vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Östersjöcentrum, i sin del av rapporten.

I Sverige finns stora lokala skillnader och bedömningar av sannolika effekter på marint liv vid planerade vindkraftsetableringar måste alltid ta ställning till den specifika platsen.

Vindkraften kan bilda rev

Blåmusslor och havstulpaner. Foto: Niall Benvie /Nature Picture Library /Universal Images Group Rights Managed /For Education Use Only.

När vindkraften väl är etablerad kan den hårda strukturen ge en reveffekt. Grönalger och fastsittande filtrerande organismer som blåmusslor och havstulpaner etablerar sig, krabbor och humrar söker sig till håligheter. Det kan i sin tur leda till att fiskar och marina däggdjur söker sig till området för att leta föda.

Artificiella rev kan vara gynnsamma för biologisk mångfald, beroende på havsområde och livsmiljö. I grumliga vatten kan de filtrerande djuren, som blåmusslor, som lever på det artificiella revet, skapa bättre vattenkvalitet med mer ljusinsläpp.

Fundament och erosionsskydd kan också byggas på ett sätt som skapar mer utrymme för biologisk mångfald, med olika lager av stenar och block, strukturer som påminner om sjögräs eller makroalgs­bäddar och olika håligheter.

Läs hela rapporten här

Text: Jenny Rosen