Stockholms universitet logo, länk till startsida

Partnerskap nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen

Många samhällsutmaningar, som klimatfrågan, är så komplexa att de inte går att lösa på egen hand av olika aktörer. Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att påskynda arbetet med att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det menar representanter från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet som med ett seminarium i maj presenterar hur de mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa.

Ki, KTH, SU
Den 19 maj arrangerar Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health”. Foto: Stockholms Akademiska Forum


Seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health” arrangeras den 19 maj under konferensen World Academic Forum Stockholm Summit och i panelen medverkar representanter från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.  

Karin Dahlman-Wright
Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet.

– Genom vår kärnverksamhet forskning och utbildning skapar vi den kunskap och kompetens som är nödvändig för att nå hållbarhetsmålen. Vi är vana att samverka för att fånga upp samhällets utmaningar som vi behöver finna lösningar på, för att sedan återföra den kunskap och kompetens vi genererat till samhället, säger Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet, och vice ordförande i Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsråd.  

Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet och ordförande i universitetets miljöråd, poängterar att universiteten har en helt central roll vad gäller att både ta fram nya forskningsrön och försörja samhället med kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
– Sedan ska vi naturligtvis också leva som vi lär och agera utifrån den kunskap som vi genererar i vår egen verksamhet, säger han.

Per Lundqvist
Per Lundqvist, KTH.

Per Lundqvist, professor i energiteknik och KTH:s vicerektor för hållbar utveckling, lyfter fram att kompetens från många olika områden behövs för att få fram bra lösningar på hållbarhetsutmaningar.

– Universiteten behöver dock bli bättre rustade för att jobba över disciplingränser och ämnesområden och genom innovativ samverkan interagera med olika aktörer för att hitta hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Här kompletterar vi verkligen varandra!

 

Tre forskningscentrum i fokus

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans bildat universitetsalliansen Stockholm trio och rektorerna för universiteten har beslutat att hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling ska prioriteras i alla pågående och nya samarbeten inom alliansen. Under seminariet i maj står tre forskningscentrum i fokus för diskussionen: Karolinska Institutets Centrum för Hälsokriser, KTH Climate Action Center och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.
– Det nyligen startade KTH Climate Action Center är ett bra exempel på partnerskap där utgångspunkten är de olika kompetenser som redan finns och det kan samordnas och samverka med partners i samhället och i industrin. Intresset är redan stort och flera nya konstellationer har skapats för att jobba utmaningsdrivet, säger Per Lundqvist.

Magnus Breitholtz
Magnus Breitholtz, Stockholms universitet.

Magnus Breitholtz berättar att Stockholms universitet ingår i en lång rad olika partnerskap, varav han själv är aktiv inom bland annat Stockholm trios hållbarhetsgrupp. 

– Vi är tre stora huvudstadslärosäten med kompletterande fakulteter, som står inför samma utmaningar och problem. Samarbetet som bedrivs inom hållbarhetsgruppen känns därför självklar. Vi kan genom partnerskapet kraftsamla våra resurser för att på bästa sätt erbjuda forskning och utbildning som är av både högsta kvalitet och relevans för studenter, medarbetare och omgivande samhälle, säger han.

Karin Dahlman-Wright påpekar att ett partnerskap bygger på förtroende och parternas ömsesidiga nytta av varandras kompetens, kunskap och erfarenhet:
– Dagens samhällsutmaningar är så komplexa och behöver lösas så snabbt att de kräver kunskap och kompetens som går långt utöver den som finns i en enskild organisation som ofta har etablerats i en annan tid med andra förutsättningar.
För Karolinska Institutets del har partnerskap med industrin fungerat väl genom åren. 
– Genom det möjliggörs att kunskap genererad inom universitet kan tillgängliggöras i form av nya läkemedel och diagnostik samtidigt som universitet får kunskap och erfarenhet om förutsättningar för att omsätta kunskap i en produkt, säger hon.

 

Unika satsningar exponeras

Seminariet den 19 maj är en av flera aktiviteter som Stockholm trios hållbarhetsgrupp genomför. Magnus Breitholtz hoppas att diskussionen om verksamheten vid de tre forskningscentrum som lyfts fram kan inspirera andra.
– Med dessa som utgångspunkt är vår förhoppning att de nyckelintressenter utanför akademin som vi bjudit in till paneldiskussionen kan ge sina perspektiv på hur vi inom akademin kan arbeta gemensamt för människors och planetens hälsa.  

Karin Dahlman-Wright håller med:
– Genom att tre unika satsningar vid de tre universiteten exponeras och diskuteras med ledande företrädare för viktiga nuvarande och framtida samverkanspartners ges viktiga bidrag när vi etablerar Stockholm trios gemensamma arbete inom hållbar utveckling, säger hon.

Per Lundqvist säger att seminariet också är ett sätt att synas:
– Vi som jobbar med hållbarhet inom Stockholm trio vill vara en lättillgänglig och proaktiv samverkanspartner för olika aktörer inom politik, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och media. Detta är ett sätt att synas och lansera våra satsningar de kommande åren.

Mer information och anmälan till seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health”.

Collage KI, KTH, SU
Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Bild: Stockholms Akademiska Forum

Seminariet är en del av World Academic Forum Stockholm Summit som pågår 17–20 maj. World Academic Forum Stockholm Summit är grundat och drivs av Stockholms Akademiska Forum – 18 universitet och Stockholms stad.