Stockholms universitet logo, länk till startsida

Risk för den marina miljön då förorenade sediment dumpas till havs

Stora mängder av ofta förorenade sediment fortsätter att dumpas i Östersjön – trots att det är förbjudet. En ny studie visar på inkonsekvens när undantag beviljas för dumpning och att praxis strider mot Sveriges miljömål.

Dumpning i havet
Det är enbart en liten del av den verklighet som råder på botten som kan ses då vi gör bedömningar av miljön och hur lämpligt det är att dumpa avfall. Bild: Peter Bruce

Årligen dumpas cirka 10 miljoner ton muddrat sediment i Östersjön*.Flera internationella konventioner begränsar dumpning när det finns risk för negativa ekologiska effekter, till exempel om sedimentet är förorenat. Tolkningen av vad risk innebär skiljer sig dock avsevärt mellan olika intressenter och när undantag för dumpning beviljas i Sverige sker det med bristande hänsyn till miljön.

Forskare vid Stockholms universitet och Statens geotekniska institut har nyligen publicerat en studie i tidskriften Frontiers in Marine Science där de granskat undantagen från det svenska förbudet mot dumpning till havs. I studien har de undersökt omfattningen av dumpningen och hur ekologiska aspekter beaktades vid riskbedömningen. Forskarna har analyserat data från alla ärenden som beviljats dispens av länsstyrelserna och alla rättsfall under perioden från början av 2015 till juni 2020 där man övervägt undantag från förbudet.

 

Dispenser för att dumpa farligt sediment

Peter Bruce
Peter Bruce

Trots förbud mot dumpning till havs visar studien att det ges dispens för att dumpa stora mängder sediment. Sedimenten innehåller i många fall halter av föroreningar som är så höga att de kan ha skadlig inverkan på det marina ekosystemet.
– Att ge dispens för att dumpa höga halter föroreningar står i strid med internationella överenskommelser. Det är ej heller förenligt med miljöbalken som fastställer att dumpning bara får tillåtas om det kan ske utan olägenhet för miljön, säger Peter Bruce som är huvudförfattare till studien och nyligen disputerat på en avhandling om miljöriskbedömning av förorenade sediment.

Även om dumpning är den minst vanliga hanteringsmetoden för muddrade sediment sett i antal fall (98 av 792 från början av 2015 till juni 2020), så fann forskarna att dumpning är huvudmetoden mätt i volym (30,8 miljoner kubikmeter av totalt 38,2 miljoner kubikmeter).

 

Miljödomstolar brister i att beakta ekologiska effekter

Vidare visar studien på hur svenska miljödomstolar generellt brister i att beakta ekologiska effekter av dumpning. Domstolarnas bedömningar baseras istället återkommande på resonemang som saknar tydlig relevans för att bedöma risken för miljön vid dumpningsplatsen. Därutöver är det en stor spridning, och ibland motstridigheter, i de kriterier domstolarna använder för att ge dispens.

 

Praxis strider mot Sveriges miljömål

Studien visar, enligt Peter Bruce, på ett stort utvecklingsbehov då dagens praxis inte är i linje med en rimlig tolkning av miljöbalken, en hållbar havsförvaltning eller Sveriges miljömål.
– Vi pekar på flera aspekter som kan utvecklas för att ge ett bättre underlag för att bedöma riskerna av dumpning. Till exempel har det länge funnits verktyg tillgängliga för att bedöma toxiska effekter av förorenade sediment, sådana verktyg borde vara nödvändiga för att bedöma om dumpning kan ske utan olägenhet för miljön.

Läs artikeln i Frontiers in Marine Science Inconsistencies in How Environmental Risk Is Evaluated in Sweden for Dumping Dredged Sediment at Sea.

Läs även denna artikel om dumpning av sediment. Integrated cost and environmental impact assessment of management options for dredged sediment (Svensson et al 2022)
 

*Nedan är uppgifterna från Helsingforskommissionen (HELCOM), som har till uppgift att övervaka Östersjön, om hur mycket muddrat sediment som dumpats i Östersjön de senaste åren:
2019: 13 miljoner ton
2018: 10 miljoner ton
2017: 9 miljoner ton
2016: 7 miljoner ton
Siffrorna för 2020 och 2021 är ännu inte sammanställda.
Läs sammanställningen för 2019.