Stockholms universitet

Om fakulteten

Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning.

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 14 institutioner och fyra centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på fyra fältstationer fördelade över landet.

Fakultetens institutioner

Fakultetens centrum och institut

Prefekter och föreståndare vid fakulteten

Naturvetenskapliga området - fakta och siffror

 

 

Områdes- tillika fakultetsledning

Områdes- tillika fakultetsledningen består av dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, Grundutbildningsberedningens ordförande och två studentrepresentanter.


Lena Mäler
Foto: Sören Andersson

Dekanus

Lena Mäler
Professor, Institutionen för biokemi och biofysik

E-post: lena.maler@dbb.su.se
Telefon: 08-16 24 48

Profilsida


Martin Jakobsson
Foto: Rickard Kilström

Prodekanus

Martin Jakobsson
Professor, Institutionen för geologiska vetenskaper 

E-post: martin.jakobsson@geo.su.se
Telefon: 08-16 47 19

Profilsida


Joakim Edsjö
Joakim Edsjö

Sektionsdekanus, Matematisk-fysiska sektionen

Joakim Edsjö
Professor, Fysikum

E-post: edsjo@fysik.su.se
Telefon: 08-553 787 26

Profilsida


Sektionsdekanus, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Regina Lindborg
Regina Lindborg

Regina Lindborg
Professor, Institutionen för naturgeografi

E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 68
 

Profilsida


Erik Lindahl
Foto: Eva Dalin

Sektionsdekanus, Kemiska sektionen

Erik Lindahl
Professor, Institutionen för biokemi och biofysik

E-post: erik.lindahl@dbb.su.se
Telefon: 08-16 10 62

Profilsida


Catarina Rydin
Foto: Niklas Björling

Sektionsdekanus, Biologiska sektionen

Catarina Rydin
Professor, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

E-post: catarina.rydin@su.se
 

Profilsida


Grundutbildningsberedningens ordförande

Alasdair Skelton
Professor, Institutionen för geologiska vetenskaper

E-post: alasdair.skelton@geo.su.se
Telefon: 08-16 47 50

Profilsida

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämnden är Naturvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten. I fakultetsnämnden sitter representanter för lärare, forskare och studenter. Innan ett beslut kan tas sker beredning av ärendet i någon av fakultetens beredningar och arbetsgrupper. 

Ledamöter i Naturvetenskapliga områdesnämnden

 

Naturvetenskapliga områdeskansliet

Områdeskansliet bereder ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut av nämnden samt administrerar och deltar i områdets interna arbetsgrupper. Kansliet följer också upp verksamheten inom området och är stödfunktion gentemot områdets institutioner.


Katariina Kiviniemi Birgersson

Kanslichef

Katariina Kiviniemi Birgersson

E-post: katariina.kiviniemi.birgersson@su.se
Telefon: 08-16 22 66

 

 

 

Områdeskansliets medarbetare

På denna sida